Dzīvokļu privatizācija un īpašuma tiesības

Drukas versija

2019. gads

J 27.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-125/2019
Piespiedu nomas maksa par zemes platības daļu, kuras izmantošana ir ierobežota

2018. gads

J 30.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-364/2018
Dzīvokļa īpašnieka un zemesgrāmatā nereģistrēta dzīvokļa īpašuma ieguvēja tiesiskās attiecības

18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-340/2018
Kopīpašuma izbeigšana, ja uz zemes atrodas privatizācijai pakļauta dzīvojamā ēka

2017. gads

05.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2017
Tiesas un pašvaldības kompetence grozīt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu

21.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-210/2017
Prokurora tiesības celt prasību par daudzdzīvokļu ēkas kopīpašumā esošo telpu privatizāciju pašvaldības un tās iedzīvotāju kopuma interesēs

2016. gads

J 29.02.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-48/2016
Mantinieka īpašuma tiesību atpakaļejošais spēks

15.01.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2016
Dzīvokļa privatizācijā izmantoto sertifikātu piederības nozīme laulāto īpašuma tiesību daļas noteikšanā uz dzīvokli

2014. gads

J 26.06.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2559/2014
Neapdzīvojamas telpas statuss un valsts nodevas aprēķināšana īpašuma tiesību nostiprināšanai uz to

2013. gads

2012. gads

J 23.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2012
Ūdens patēriņa starpība starp daudzdzīvokļu mājas un dzīvokļu ūdens skaitītāju rādījumiem un tās segšanas nosacījumi

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-24/2012
Dzīvokļa vai viendzīvokļa mājas privatizācijas secība; uz īres līguma pamata izīrētas vasarnīcas, kas iekļauta neapdzīvojamo telpu fondā, tiesiskais statuss

2010. gads

J 26.05.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-852/2010
Par īpašuma tiesību uz atsevišķu dzīvokļa īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā

J 07.04.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-74/2010
Nekustamo īpašumu atsavinājumu līgumu ķēdē nošķirami spēkā neesoši un spēkā esoši līgumi

J 27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/2010
Par īres līguma termiņa atjaunošanu un dzīvokļa privatizācijas tiesību atzīšanu

2009. gads

J 25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-35/2009
Par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

2008. gads

J 10.12.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-943/2008
Par dzīvokļu privatizāciju „neapdzīvojamā ēkā”

J 04.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2008
Par tiesībām celt prasību, apstrīdot uz administratīvā akta pamata slēgtu privāttiesisku darījumu un tā sekas

J 23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2008
Likuma „Par dzīvokļa īpašumu” normu piemērošana un izpirkuma tiesības nodibināšana

2007. gads

J 07.11.2007. Senāta Civilietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-766/2007
Par rīcību ar dzīvokļu īpašumu daudzdzīvokļu mājā

J 24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-747/2007
Par dzīvokļa lietošanas tiesību izbeigšanu ar šķirto laulāto, ja kopīpašums izbeigts, izmaksājot kompensāciju par īpašuma daļu

J 10.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-697/2007
Par laulātā tiesībām lietot privatizētu dzīvokli

2006. gads

J 31.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/2006
Par tiesībām bez apgrūtinājumiem pilnībā lietot visu privatizēto objektu

2004. gads

J 01.12.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-660/2004
Par dzīvokļu privatizācijas subjektu tiesību pārkāpšanu, nelikumīgi iznomājot un pēc tam privatizējot daudzdzīvokļu mājā esošos bēniņus un pagrabu

J 20.10.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-524/2004
Īrnieka īrēto dzīvokli pēc vienošanās nevar privatizēt cita persona, ja tiesā jau celta prasība par īres līguma izbeigšanu, īrnieka un viņa ģimenes locekļu izlikšanu