ĪPAŠUMA TIESĪBU ATJAUNOŠANA UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

Drukas versija

2019. gads

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-206/2019
Būvju nojaukšanas prasījuma tiesību neesība trešām personām

2007. gads

J 05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-803/2007
Īpašuma tiesību atjaunošana, ja pieteikums nav iesniegts termiņā

J 07.11.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-762/2007
Par denacionalizētas un atsavinātas zemes nomas apmēru

J 10.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-678/2007
Par īpašuma tiesību atjaunošanu bijušo zemes īpašnieku mantinieku mantiniekiem

J 28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2007
Likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta sestās daļas piemērošana

J 14.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-73/2007
Par ielu sarkanām līnijām (Aizsargjoslu likums), atjaunojot zemes īpašuma tiesības bijušajiem zemes īpašniekiem

J 07.11.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-57/2007
Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz ēkām un dzirnavām

J 14.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-52/2007
Par īpašuma tiesību atjaunošanu bijušā īpašnieka mantiniekiem

J 31.01.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-48/2007
Par kompensācijas vai līdzvērtīgas zemes saņemšanas iespēju pilsētās, ja nokavēts pieprasījuma iesniegšanas termiņš

2006. gads

J 08.02.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2006
Par reliģisko organizāciju tiesībām pieprasīt īpašuma tiesību atjaunošanu

2005. gads

J 16.11.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-77/2005
Izskatot lietu sevišķās tiesāšanas kārtībā, personai nevar tikt atzītas tiesības uz nekustamo īpašumu ar ieilgumu, šajā nolūkā ceļama īpašuma prasība apgabaltiesā

J 09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-16/2005
Par juridisko personu tiesību un saistību pārmantošanas fakta konstatēšanu

J 12.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-7/2005
Par īpašuma atdošanu reliģiskām organizācijām

2004. gads

J 17.03.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2004
Prasības noilguma termiņa tecējums sākas ar to dienu, kad radušās tiesības uz prasību