Dalībnieku sapulces lēmumu atzīšana par spēkā neesošiem

Drukas versija

2019. gads

11.12.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1506/2019
Tiesvedības apturēšana lietā par komercsabiedrības dalībnieku sapulces lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu

J 11.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-1374/2019
Sacīkstes princips prasībā par dalībnieku sapulces lēmuma atcelšanu

2018. gads

18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1782/2018
Labas ticības principa pārkāpums komercsabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanā, ierobežojot mirušā sabiedrības dalībnieka mantinieku tiesības

J 17.05.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1065/2018
Mantojuma aizgādņa tiesības apstrīdēt kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu pirms mantojuma pārņemšanas

15.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-293/2018
Komercsabiedrības dalībnieka tiesību uz informāciju pārkāpums

2017. gads

J 28.09.2017. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1751/2017
Prasības par dalībnieku lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu termiņa nokavējums

J 29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1628/2017
Likumā nedefinētu jēdzienu veidošana spriedumos

J 29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1628/2017
Prasījuma tiesības akcionāru sapulces atzīšanai par spēkā neesošu

J 16.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-161/2017
Sabiedrības dalībnieku griba, dibinot jaunu sabiedrību mantiskā ieguldījuma ceļā vai reorganizācijas kārtībā nodalīšanas ceļā

2016. gads

J 16.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-353/2016
Dividenžu izmaksas tiesiskums, ja pieļautas kļūdas dalībnieku sapulces protokolā (Komerclikuma 162.pants; 5.pants; 186.panta trešā daļa)

2015. gads

J 22.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2778/2015
Komerclikuma 217.panta dispozitīvais raksturs un sapulces sasaukšanas kārtības pārkāpuma tiesiskās sekas viena dalībnieka kapitālsabiedrībā, sapulces sasaukšanas kārtības pārkāpuma būtiskums; valdes locekļa amata uzticības raksturs

2014. gads

J 14.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1622/2014
Dalībnieku sapulces lēmuma atzīšana par spēkā neesošu

2013. gads

J 18.01.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1268/2013
Akcionāru balsstiesību izmantošanas ierobežošanas vai aizlieguma nepieļaujamība, izskatot pieteikumu par prasības nodrošinājuma līdzekļa piemērošanu

2010. gads

J 10.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-37/2010
Par Komerclikuma 286.panta pirmās daļas piemērošanu

2009. gads

J 03.06.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2009
Par valsts akciju sabiedrības akcionāru sapulces lēmuma tiesiskumu

J 25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2009
Par atbildētāju prasībā par sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu un statūtu grozījumu atzīšanu par spēkā neesošiem

2007. gads