Komercpilnvaras

Drukas versija

2016. gads

27.01.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2016
Komersanta darbinieka pilnvarojums preču pārdošanas vietā

2014. gads

J 31.10.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2221/2014
„Būtiska kaitējuma” sabiedrībai kritērijs; ieguldījuma izmaksas nosacījumi no sabiedrības izslēgtajam dalībniekam

J 26.11.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-30/2014
Komercpilnvara kā pamats ieinteresētās personas statusa noteikšanai attiecībā pret parādnieku

2008. gads

J 23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-30/2008
Par prokūrista tiesībām slēgt un uzteikt darba līgumus un bezdarbnieka pabalsta atmaksāšanu