Valdes locekļa statuss

Drukas versija

2018. gads

14.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-422/2018
Atlaišanas kompensācija valdes loceklim bankā, kura ir likvidācijas procesā

2016. gads

J 11.04.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1314/2016 un tiesneša Valerijana Jonikāna atsevišķās domas
Tiesiskuma princips bezstrīdus procesā; kapitālsabiedrības un tās valdes locekļa noslēgta darījuma nostiprināšana zemesgrāmatā

30.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-297/2016
Valdes locekļu pierādīšanas pienākums attiecībā uz norēķinu došanu un lietu nodošanu

2015. gads

J 22.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2778/2015
Komerclikuma 217.panta dispozitīvais raksturs un sapulces sasaukšanas kārtības pārkāpuma tiesiskās sekas viena dalībnieka kapitālsabiedrībā, sapulces sasaukšanas kārtības pārkāpuma būtiskums; valdes locekļa amata uzticības raksturs

2014. gads

J 23.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2376/2014
Paškontrahēšanās darba līgumos un Civillikuma 1415.panta piemērošana

J 15.01.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2014
Komerclikuma 169.pantā nostiprinātās valdes locekļa vainojamības prezumpcijas piemērošana

2013. gads

J 21.06.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2020/2013
Komerclikuma 170.pantā noteiktās kreditora tiesības celt prasību sabiedrības labā maksātnespējas procesa ietvaros

2012. gads

J 23.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-766/2012
Kapitālsabiedrības locekļu saistība ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumu 8.punkta 5.apakšpunktu

2009. gads

J 13.05.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-88/2009
Par grūtnieces – SIA valdes locekles – atsaukšanu no amata, prejudiciālu jautājumu uzdošana Eiropas Kopienu Tiesai

2008. gads

2007. gads

J 05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-805/2007
Akciju sabiedrības valdes locekļa darbībai valdes locekļa amatā ir izteikts uzticības raksturs