LIKUMS „PAR ATJAUNOTĀ LATVIJAS REPUBLIKAS 1937. GADA CIVILLIKUMA SAISTĪBU TIESĪBU DAĻAS SPĒKĀ STĀŠANĀS LAIKU UN PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBU”

Drukas versija

2016. gads

2009. gads

J 28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2009
Par sekām, ja zemesgrāmatā neierakstīts nomas līguma priekšmets tiek atsavināts