LIKUMS “PAR ATJAUNOTĀ LATVIJAS REPUBLIKAS 1937.GADA CIVILLIKUMA IEVADA, MANTOJUMA TIESĪBU UN LIETU TIESĪBU DAĻAS SPĒKĀ STĀŠANĀS LAIKU UN PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBU”

Drukas versija

2019. gads

20.11.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-144/2019
Ēka kā atsevišķs īpašuma objekts, ja tā nav nodota ekspluatācijā līdz 1992.gada 1.septembrim

28.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/2019
Būves statusa noteikšana (zemes daļa vai patstāvīgs īpašuma objekts)

2016. gads

20.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-329/2016
Līguma nosacījumu noteikšana tiesā, pastāvot piespiedu līgumiskajām attiecībām

J 23.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-287/2016
Piespiedu nomas līguma noslēgšana ar vienu no zemesgabala kopīpašniekiem

03.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-255/2016
Piespiedu nomas tiesisko attiecību ietvara noteikšana

2014. gads

J 22.05.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2229/2014
Uz iznomātas zemes uzceltas jaunbūves ierakstīšanas zemesgrāmatā nosacījumi

J 05.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2014
Prasījuma precizēšana apelācijas instances tiesā

2012. gads

J 27.06.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-391/2012
Zemes lietošanas tiesiskā pamata nozīme, izlemjot jautājumu par zaudējumu atlīdzību zemesgabala īpašniekam par tiesību aizskārumu, kas radies, citai personai lietojot zemi

2010. gads

J 22.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2010
Par īpašumtiesību nostiprināšanu likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanos laiku un kārtību” 14.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajā kārtībā

2008. gads

J 29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-354/2008
Par ēku kā patstāvīgu nekustamā īpašuma tiesību objektu

2007. gads

2006. gads

J 15.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-626/2006
Par pastāvīga īpašuma objekta ēkas (būves) īpašuma tiesībām

2005. gads

J 05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-278/2005
Par neatraidāmā mantinieka neatņemamās daļas apmēru

J 02.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2005
Par likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojumu tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta piemērošanas īpatnībām