Nolēmumi fiziskās personas maksātnespējas lietās

Drukas versija

2019. gads

25.03.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-520/2019
Tiesvedības apturēšana, ja viens no solidāriem parādniekiem ir maksātnespējīgs

31.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-272/2019
Fiziskas personas maksātnespējas administrators kā šīs personas likumiskais pārstāvis prāvās, kas ierosinātas pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas

28.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-88/2019
Apgrozības ātruma princips maksātnespējas procesā

J 11.06.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-13/2019
Tiesas pienākums pārliecināties par parādnieka izredzēm tikt atbrīvotam no saistību dzēšanas procedūras ietvaros neizpildītām saistībām

24.01.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-7/2019
Tiesas pienākums pārliecināties par fiziskās personas godprātību saistību dzēšanas plāna izpildē

2018. gads

J 29.11.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-10/2018
Kreditoru prasījumu apmierināšana saistību dzēšanas procedūras laikā

J 15.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-5/2018
Saistību, kuru pamatā ir neatļauta darbība, dzēšanas nepieļaujamība fiziskās personas maksātnespējas procesā

J 26.01.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2018
Pieteikuma atkārtota iesniegšana par maksātnespējas procesa pasludināšanu

2017. gads

J 14.07.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-187/2017
Administratora tiesību un pilnvaru termiņš

J 03.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC‑81/2017
Galvinieka atbildība, ja galvenā parādnieka saistības dzēstas fiziskās personas maksātnespējas procesā

03.02.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-10/2017
Maksātnespējas saistību dzēšanas plāna grozīšanas priekšnoteikumi

2016. gads

J 12.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-342/2016
Ar lietas vešanu saistīto izdevumu neatlīdzināšana atbildētājam prasības daļējas apmierināšanas gadījumā; prioritārā kārtībā veicamā pārbaude kasācijas instances tiesā

16.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-178/2016
Galvinieka atbildība galvenā parādnieka – fiziskas personas – maksātnespējas procesā

J 26.02.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-77/2016
Kreditora tiesības saņemt apmierinājumu no parādnieka, ja viņš nav bijis informēts par maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku citā valstī

28.10.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-19/2016
Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņa noteikšana maksātnespējas procesā

29.11.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-18/2016
Parādnieka mantas jēdziena tvērums Maksātnespējas likuma izpratnē

J 09.12.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-15/2016
Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna apstiprināšana tiesā

J 20.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-11/2016
Individuālā komersanta maksātnespējas procesa hronoloģiskā prioritāte

31.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2016 un tiesnešu Intara Bistera un Aigara Strupiša atsevišķās domas.
Pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas tiesā pieteikta kreditora prasījuma statuss

2014. gads

J 05.02.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1447/2014 un tiesneses Mārītes Zāģeres atsevišķās domas
Maksātnespējas procesa administratora un tiesu izpildītāja darbību regulējuma atšķirības parādnieka mantas izsoles procesā

J 30.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-19/2014
Zemnieka saimniecības īpašnieka maksātnespējas process

2013. gads

J 04.10.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-42/2013
Ķīlas (hipotēkas) ņēmēja aizsardzības nosacījumi maksātnespējas procesā

2012. gads

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-15/2012
Fiziskās personas maksātnespējas procesa subjekts

2010. gads

J 10.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-192/2010
Par nodrošināto kreditoru prasījumu apmierināšanu fiziskās personas maksātnespējas procesā