Hronoloģiskā secībā
2004

Drukas versija

J 27.12.2004. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-692/2004
Tiesas spriedumam jābūt pamatotam tikai uz tiesas sēdē izskatītiem pierādījumiem

J 21.12.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-668/2004
Tiesa, pieaicinot vienu zvērinātu advokātu diviem tiesājamiem lietā, kuru aizstāvības intereses nesakrīt, ir rupji pārkāpusi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 96.panta 3.daļas un 97.1 panta nosacījumus

J 10.12.2004. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-683/2004
Tiesa krimināllietu var izskatīt bez pierādījumu pārbaudes, ja tiesājamais pilnībā piekrīt visiem apsūdzībā minētajiem pirmstiesas izmeklēšanā konstatētajiem nozieguma izdarīšanas apstākļiem un noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijai. Tiesai obligāti jānoskaidro tiesājamā viedoklis un jānodrošina aizstāvis pirmās instances tiesā tajos gadījumos, kad viņš neprot tiesvedības valodu

J 22.11.2004. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-641/2004
Nepasliktinot tiesājamā stāvokli, apelācijas instances tiesa rīkojās pareizi, nosakot galīgo sodu saskaņā ar Krimināllikuma 50. panta 5. daļas noteikumiem

J 13.11.2004. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-624/2004
Ja personai celta apsūdzība par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas paredzēts vairākos Krimināllikuma pantos un tiesa pieņēmusi lēmumu neizdarīt pierādījumu pārbaudi tikai apsūdzībā pēc viena Krimināllikuma panta, tad pārējā apsūdzības daļā tiesas pienākums tiesas izmeklēšanu veikt, izdarot pierādījumu pārbaudi

J 30.09.2004. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-J-534/2004
Pēc protesta, kas iesniegts Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 32.A nodaļas kārtībā, atcelts pirmās instances tiesas spriedums, jo tajā nav pierādījumu analīzes (Latvijas KPK 313. panta pārkāpums)

J 28.09.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-408/2004
Kara noziegums

J 07.09.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-482/2004
Apelācijas instances tiesas spriedums atcelts, jo tajā trūkst nepieciešamās pierādījumu analīzes

J 07.09.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-483/2004
Apelācijas instances tiesas lēmums atcelts, jo tiesa nav pārbaudījusi un izvērtējusi visus sūdzībā minētos motīvus

J 17.02.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2004
Apelācijas tiesas lēmums atcelts Latvijas KPK 19. panta pārkāpuma dēļ

J 17.02.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-73/2004
Spriedums atcelts Krimināllikuma 46. panta 2. daļas un 42. panta 1. daļas nosacījumu neievērošanas dēļ

J 06.01.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-14/2004
Spriedums atcelts, jo nav ievērotas cietušā procesuālās tiesības saīsinātā procesā