Hronoloģiskā secībā
2012

Drukas versija

J 20.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-446/2012
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana

J 20.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-784/2012
Noziedzīgā nodarījuma apraksts kā notiesājoša tiesas sprieduma būtiska sastāvdaļa

J 18.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-649/2012
Lietas iztiesāšana vispārējā kārtībā, ja apsūdzētais atsakās no pirmstiesas procesā slēgtās vienošanās

J 17.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-167/2012
Slepkavība, ko izdarījusi persona, kas jau agrāk izdarījusi slepkavību

J 17.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-174/2012
Kriminālatbildība par apzināti nepatiesu liecību

J 17.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-189/2012
Zādzība no transportlīdzekļa

J 07.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-628/2012
Personu loks, kuras saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 95.panta trešo daļu var tikt atzītas par cietušo kriminālprocesā, ja persona mirusi

J 04.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-491/2012
Neizciestās papildsoda daļas noteikšana, nosakot galīgo sodu saskaņā ar Krimināllikuma 51.pantu

J 29.11.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-663/2012
Liecinieka nelikumīga iespaidošana

J 27.11.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-462/2012
Spēkā stājušies tiesas nolēmumi, kurus var izskatīt no jauna

J 15.11.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-415/2012
Personas, kurām ir tiesības iesniegt pieteikumu vai protestu par tiesas nolēmuma izskatīšanu no jauna

J 12.11.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-621/2012
Noziedzīgā nodarījuma apraksts

J 08.11.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-456/2012
Noziedzīga nodarījuma izdarīšana narkotisko vielu ietekmē

J 05.11.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-465/2012
Apelācijas protesta atsaukšana un vienlaicīga atteikšanās no apsūdzības

J 05.11.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-642/2012
Apelācijas instances tiesas pienākums uzaicināt apsūdzētajam aizstāvi valsts nodrošinātās aizstāvības realizēšanai

J 31.10.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-453/2012
Kriminālatbildības noilgums

J 31.10.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-480/2012
Soda noteikšana, ja pieļauta kriminālprocesa neattaisnota novilcināšana

J 25.10.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-634/2012
Krimināllikuma 65.panta piektās daļas piemērošana un noziedzīgā nodarījuma recidīvs

J 16.10.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-323/2012
Kārtība, kādā notiek uzrādīšana atpazīšanai

J 16.10.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-546/2012
Kriminālprocesa izbeigšana, ja pārkāptas apsūdzētā tiesības uz lietas savlaicīgu izskatīšanu

J 02.10.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-519/2012
Prokurora pilnvaras iesniegt apelācijas protestu

J 20.09.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-443/2012
Tiesības uzaicināt paša izvēlētu aizstāvi

J 18.09.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-406/2012
Kompensācijas apmēra kritēriji

J 13.09.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-436/2012
Kriminālprocesa izbeigšana tiesas sēdē

J 30.08.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-447/2012
Ārvalsts izdotās personas kriminālatbildības un soda izpildes ietvari

J 16.08.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-352/2012
Izlīgums kasācijas instances tiesā

J 26.07.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-487/2012
Soda piemērošana nepilngadīgajiem

J 19.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-234/2012
Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas nošķiršana no mantas konfiskācijas kā soda

J 19.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-244/2012
Krimināllikuma 49.panta nosacījumu piemērošana

J 18.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-314/2012
Apelācijas instances tiesas kompetence naudas soda apmēra noteikšanā

J 15.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-360/2012
Personai, kurai ir atcelta medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošana, nav nosakāma nodošana tuvinieku vai citu personu, kas veic slimnieku kopšanu, gādībā un medicīnas iestādes uzraudzībā pēc dzīvesvietas

J 08.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-284/2012
Krimināllikuma 49.1 panta piemērošanas kritēriji

J 07.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-372/2012
Noziedzīga nodarījuma apraksts kā notiesājoša sprieduma obligāta sastāvdaļa

J 05.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-300/2012
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 179.panta un 180.panta

J 04.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-8/2012
Kriminālprocesa likuma 405.pants, kurā norādītas prasības apsūdzības saturam, jāaplūko kopsakarā ar Kriminālprocesa likuma 20.panta pirmo daļu

J 31.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-93/2012
Izmeklēšanas darbības kriminālprocesā

J 29.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-274/2012
Cietušajam līdz tiesas izmeklēšanas uzsākšanai ir tiesības pieteikt kaitējuma kompensāciju

J 22.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-182/2012
Darba aizsardzības noteikumu pārkāpšana

J 22.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-253/2012
Krimināllikuma 49.1 panta nosacījumu piemērošana kasācijas instances tiesā

J 17.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-258/2012
Citas personas tīša prettiesiska nonāvēšana (slepkavība), apzinoties, ka persona ir bezpalīdzības stāvoklī

J 10.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-132/2012
Lūgums par lietas ierosināšanu Satversmes tiesā; tiesības uz mutvārdu procesu

J 10.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-264/2012
Ierobežoti pieskaitāmas personas lūgums neizdarīt pierādījumu pārbaudi pirmās instances tiesā

J 09.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-291/2012
Apelācijas sūdzības atstāšana bez izskatīšanas apsūdzētā neierašanās dēļ

J 08.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-157/2012
Krimināllikuma 230.1panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjekts

J 26.04.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-170/2012
Krimināllietas iztiesāšanas tiešums un mutiskums apelācijas instances tiesā

J 19.04.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-145/2012
Pierādījumu pārbaudes neizdarīšana iztiesāšanā

J 19.04.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-213/2012
Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana subsīdiju, kredīta vai cita aizdevuma saņemšanai vai subsīdiju, kredīta vai cita aizdevuma izmantošanas laikā

J 17.04.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-208/2012
Pretrunīgs apelācijas instances tiesas lēmums kā nederīgs procesuāls dokuments

J 05.04.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-12/2012
Novešana līdz pašnāvībai

J 05.04.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-13/2012
Kriminālprocesā aizskartais mantas īpašnieks

J 27.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-178/2012
Krimināllikuma 210.panta pirmajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums

J 26.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-129/2012
Tiesai nav jāmotivē Krimināllikuma 48.panta otrās daļas nepiemērošana

J 26.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-177/2012
Prokurors, kas var iesniegt kasācijas protestu

J 22.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-193/2012
Pavēstes nogādāšana pa pastu

J 15.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-77/2012
Izdevumu par advokāta darbu samaksu piedziņas pamatotība

J 15.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-79/2012
Kompensācijas pieteikuma iesniegšana tiesā

J 13.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-83/2012
Krimināllikuma 193.pants un līdzdalība

J 08.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-27/2012
Aizstāvja, kas no jauna iestājies krimināllietā, lūgums atkārtoti noklausīties liecinieka un cietušā liecības, eksperta atzinumu

J 08.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-126/2012
Slepkavība ar netiešu nodomu

J 07.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/2012
Vairāku personu Krimināllikuma 193.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšana

J 07.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-68/2012
Procesuālo pilnvaru līdzvērtība

J 06.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-131/2012
Nozieguma pēdu slēpšana

J 29.02.2012. Senāta Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-52/2012
Personas, kura dzīvo ārvalstī, aicināšana uz tiesas sēdi

J 08.02.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-47/2012
Pierādījumu pārbaude par kompensācijas apmēru, ja lieta skatīta atbilstoši Kriminālprocesa likuma 499.panta otrās daļas nosacījumiem, neveicot pierādījumu pārbaudi

J 31.01.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-43/2012
Amatpersonas prettiesiska ietekmēšana

J 26.01.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-26/2012
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija saskaņā ar Krimināllikuma 298.pantu

J 26.01.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-50/2012
Naudas sods nosakāms Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā

J 24.01.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2012
Apelācijas instances tiesa ir tiesīga lietu rakstveida procesā skatīt arī tad, ja apsūdzētais ir nepilngadīgais