Hronoloģiskā secībā
2014

Drukas versija

J 22.12.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-725/2014
Noziedzīgā nodarījuma apraksts ir būtiska notiesājoša sprieduma sastāvdaļa

J 17.12.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-515/2014
Par atbildību pastiprinošu apstākli nav atzīstams tāds apstāklis, kurš Krimināllikumā paredzēts kā noziedzīga nodarījuma sastāva pazīme

J 17.12.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-765/2014
„Atteikšanās no apsūdzības” un „cietušā sūdzības neatbalstīšana” ir atsevišķi tiesību institūti

J 16.12.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-582/2014
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta 3.punkta d) apakšpunkta pārkāpums

J 15.12.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-604/2014
Atbildību pastiprinoša apstākļa – noziedzīgais nodarījums veido noziedzīgu nodarījumu reālo kopību – nepamatota konstatēšana

J 11.12.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-628/2014
Pieteikuma par radīto kaitējumu iesniegšana līdz tiesas izmeklēšanas uzsākšanai pirmās instances tiesā

J 04.12.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-533/2014
Prokurora kompetence iztiesāšanas gaitā grozīt apsūdzību

J 02.12.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-802/2014
Cilvēktiesību ierobežošanas iespējamība; par nepieļaujamām un pierādīšanā neizmantojamām atzīstamas tādas ziņas par faktiem, kuras iegūtas, pārkāpjot kriminālprocesa pamatprincipus

J 28.11.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-728/2014
Atbildību pastiprinošs apstāklis – noziedzīgu nodarījumu reālā kopība

J 27.11.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-566/2014
Pārrakstīšanās kļūdas izpratne

J 27.11.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-691/2014
Uzziņa par to, kura iestāde, kad un uz kādu laika periodu akceptējusi operatīvās darbības pasākumu veikšanu

J 27.11.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-707/2014
Nekustamā īpašuma izkrāpšana un tālākā rīcība ar to

J 06.11.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-505/2014
Apelācijas instances tiesas kompetence vērtēt pirmās instances tiesas nolēmuma motīvu daļā izteiktos atzinumus

J 30.10.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-545/2014
Satversmes tiesā apstrīdētas tiesību normas piemērošana

J 30.10.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-656/2014
Apstākļi, kurus tiesa ņem vērā, lemjot par nosacītas notiesāšanas iespējamību

J 24.10.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-624/2014
Piesavināšanās un līzinga objekta neatdošana

J 02.10.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-453/2014
Krimināllikuma 193.1 pantā un 193.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu nošķiršana

J 02.10.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-460/2014
Ja nodarīts ievērojams mantisks zaudējums, būtiska kaitējuma konstatēšanai nepieciešams konstatēt arī citu ar likumu aizsargātu interešu apdraudējumu

J 30.09.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-306/2014
Psihotropo vielu realizācija mantkārīgā nolūkā

J 26.09.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-165/2014
Pierādījumu pieļaujamība

J 19.09.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-353/2014
Krimināllikuma 279.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse

J 19.09.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-417/2014
Radītā kaitējuma izvērtēšana, nosakot sodu, formālos noziedzīgā nodarījuma sastāvos

J 16.09.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-330/2014
Pilnvarojuma līgums kā dokuments ar juridisku nozīmi

J 09.09.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-280/2014
Galīgā soda noteikšana saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu, ja noziedzīgais nodarījums izdarīts pēc sprieduma pasludināšanas pirmajā krimināllietā līdz tā spēkā stāšanās dienai

J 02.09.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-475/2014
Lietas iztiesāšana rakstveida procesā apelācijas instances tiesā, ja apelācijas sūdzībā izteikts lūgums noteikt sodu nosacīti

J 28.08.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-557/2014
Kriminālprocesa pamatprincips – spīdzināšanas un pazemošanas aizliegums

J 27.08.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-349/2014
Krimināllikuma 177.1pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvā puse

J 10.07.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-579/2014
Pamats konstatēt atbildību pastiprinošo apstākli – recidīvu

J 03.07.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-229/2014
Kontrabanda lielā apmērā

J 03.07.2014. Krimināllietu departamenta tiesneša lēmums lietā Nr. SKK-549/2014
Kasācijas sūdzības papildinājumu iesniegšanas termiņš

J 12.06.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-415/2014
Laupīšana, kas saistīta ar iekļūšanu telpā

J 05.06.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-303/2014
Personas, kurai ir tiesības uz aizstāvību, atteikšanās no aizstāvja pirmās instances tiesā

J 05.06.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-329/2014
Galīgā soda noteikšanas motivācija

J 05.06.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-399/2014
Tiesa, kas var atzīt, ka persona ļaunprātīgi izvairās no tiesas spriedumā noteiktā soda – piespiedu darbs – izciešanas

J 30.05.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-49/2014
Tiesas lēmuma par tiesas izmeklēšanas atsākšanu nosacījumi

J 22.05.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-241/2014
Kriminālatbildība par neziņošanu

J 20.05.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-347/2014
Atbildību pastiprinošā apstākļa – noziedzīgā nodarījuma izdarīšana alkohola ietekmē – noteikšana

J 16.05.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-302/2014
Nepilnīgs tiesas sēdes protokols

J 09.05.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-271/2014
Apsūdzētā tiesību uz aizstāvību pārkāpums

J 09.05.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-364/2014
Krimināllikuma 65.panta pirmās daļas 2003.gada 12.jūnija likuma redakcija

J 24.04.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-8/2014
Drošības līdzeklis – apcietinājums – jaunā lietā pārtrauc brīvības atņemšanas soda izciešanu pēc iepriekšējā sprieduma

J 07.04.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-78/2014
Cilvēktiesību garantēšanas un tiesību uz taisnīgu tiesu pamatprincipi kā nosacījums pierādījumu pieļaujamībai

J 20.03.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-110/2014
Tiesības uz aizstāvību un atteikšanās no aizstāvja

J 14.03.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-56/2014
Narkotisko vielu realizācijas noziedzīgā nodarījuma sastāva obligāta pazīme nav mantkārība

J 13.03.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-123/2014
Apelācijas instances tiesas kompetence krimināllietas nosūtīšanai jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā

J 12.03.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-48/2014
Kriminālatbildība par autorības piesavināšanos

J 06.03.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-106/2014
Notiesājošā spriedumā jāpamato rīcība ar lietiskajiem pierādījumiem

J 18.02.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2014
Būtisks kaitējums Krimināllikuma 318.panta pirmajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā

J 14.02.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-22/2014
Transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana

J 06.02.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-89/2014
Lietas iztiesāšanas laika un vietas nepaziņošana kā apsūdzētā tiesību pārkāpums apelācijas instances tiesā

J 03.02.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-95/2014
Apelācijas instances tiesas kompetence, izskatot lietu atkārtoti, ja iepriekšējais nolēmums kasācijas instances tiesā daļēji atcelts

J 30.01.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2014
Tiesas tiesības atzīt par pierādītiem no apsūdzības atšķirīgus noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus

J 28.01.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-65/2014
Soda noteikšana pēc 2013.gada 1.aprīļa par tādu noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts pirms 2013.gada 1.aprīļa

J 20.01.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-64/2014
Tiesību ierobežošana kā papildsods