Hronoloģiskā secībā
2015

Drukas versija

J 28.12.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-549/2015
Pierādījumu nepieļaujamība, ja ziņas par faktiem iegūtas, pārkāpjot kriminālprocesa pamatprincipus

J 28.12.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-666/2015
Kriminālprocesu nepieļaujošs apstāklis – kriminālprocess vērsts pret ārvalstnieku vai bezvalstnieku par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu, ja tas par šo noziedzīgo nodarījumu piespiedu kārtā izraidīts no Latvijas Republikas

J 21.12.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-743/2015
Nosacītas notiesāšanas piemērošanas apstākļu izvērtējums

J 18.12.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-649/2015
Spriedumu, ar kuru apstiprināta noslēgtā vienošanās par vainas atzīšanu un sodu starp apsūdzēto un prokuroru, var lūgt atcelt pilnībā, nevis tikai daļā par sodu

J 09.12.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-720/2015
Pamatsoda – piespiedu darba – patstāvīga izpildīšana, ja pamatsods – brīvības atņemšana – nepārsniedz trīs gadus

J 27.11.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-686/2015
Tiesas nolēmumu, kas balstīts uz spēkā neesošu normu, nevar atzīt par tiesisku un pamatotu

J 26.11.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-32/2015
Noziedzīgā nodarījuma kvalificēšana saskaņā ar kvalificējošo pazīmi – nodarījumu izdarījusi organizēta grupa; noziedzīgā nodarījuma kvalificēšana pēc Krimināllikuma 318.panta pirmās vai otrās daļas

J 24.11.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-389/2015 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Tiesas spriedums un lēmums Krimināllikuma 296.panta izpratnē

J 16.11.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-542/2015
Kredīta izkrāpšana, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli – ar internetbankas palīdzību

J 10.11.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-466/2015
Par transportlīdzekļa turētāju nav uzskatāma persona, kas transportlīdzekli lieto uz dienesta vai darba tiesisko attiecību pamata

J 06.11.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-659/2015
Obligāta aizstāvja klātbūtne ir pirmstiesas kriminālprocesā pārrunu par vienošanās noslēgšanu uzsākšanas brīdī, vēlāk ir iespējama apsūdzētā atteikšanās no aizstāvja

J 30.10.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-653/2015
Personas identitātes slēpšana, uzrādot svešu vadītāja apliecību

J 27.10.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-488/2015
Dokumenti Krimināllikuma 275.panta izpratnē var būt gan publisko, gan privāto tiesību jomā

J 15.10.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-358/2015
Drošības naudas zaudēšanas nosacījums – personas izdarīts jauns tīšs noziedzīgs nodarījums

J 15.10.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-572/2015
Tiesības uz taisnīgu tiesu un apsūdzētā atteikšanās no aizstāvja iemeslu noskaidrošana

J 08.10.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-351/2015
Uzbrukuma rezultātā varas pārstāvim nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi veido noziedzīgu nodarījumu ideālo kopību

J 30.09.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-318/2015
Lietas izskatīšanas robežas, skatot lietu atkārtoti apelācijas instances tiesā pēc kasācijas instances tiesas lēmuma

J 23.09.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-297/2015
Izņemtā tālrunī uzglabātās informācijas vizuālā apskate

J 17.09.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-265/2015
Piesavināšanās, mantas neatdošanas īpašais nolūks

J 17.09.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-473/2015
Apsūdzēto vai viņu aizstāvju pieteikto lūgumu motivēta noraidīšana

J 08.09.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-415/2015
Tiesas sprieduma vienošanās procesā rezolutīvā daļa

J 20.08.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-279/2015
Neiespējamība noteikt ekspertīzi personas nāves cēloņa noteikšanai un kriminālprocesā iegūto pierādījumu pārbaude un izvērtēšana

J 07.08.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-303/2015
Operatīvā eksperimentā iegūto pierādījumu izmantošanas pieļaujamība vainas pierādīšanā

J 23.07.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-345/2015
Tiesas apspriedes istabas noslēpuma pārkāpums

J 08.07.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-170/2015
Speciālais izmeklēšanas eksperiments, tā tiesiskuma izvērtēša

J 07.07.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-322/2015
Patvarība, šā noziedzīgā nodarījuma apraksts

J 02.07.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-320/2015
Poligrāfa ekspertīze

J 12.06.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-215/2015
Dokumenta oriģināla neesamība krimināllietas materiālos

J 11.06.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-133/2015
Tiesai ir jāizvērtē, vai apsūdzētais operatīvajā eksperimentā iesaistīts likumīgi un vai operatīvā eksperimenta laikā iegūtās ziņas ir izmantojamas viņa vainīguma pierādīšanā

J 04.06.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-246/2015
Šaujamieroču glabāšana

J 29.05.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-113/2015
Meža zemes transformācija

J 29.05.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-280/2015
Apsūdzētā lūgums par viņa atbrīvošanu no procesuālo izdevumu samaksas saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 368.panta ceturto daļu

J 28.05.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-74/2015
Krimināllietas iztiesāšana apsūdzētā prombūtnē, ja viņa ierašanos tiesā nav iespējams nodrošināt

J 27.05.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-144/2015
Kontrabandas preces vērtības noteikšana

J 27.05.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-234/2015
Viltota dokumenta izmantošana

J 27.05.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-325/2015
Operatīvās darbības pasākumos iegūto ziņu par faktiem izmantošanas pierādīšanā nosacījumi

J 14.05.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-58/2015
Cigarešu kontrabandas priekšmeta vērtības noteikšana

J 28.04.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-46/2015
Tiesai ir jāizvērtē, vai apsūdzētais operatīvajā eksperimentā iesaistīts likumīgi un vai operatīvā eksperimenta laikā iegūtās ziņas ir izmantojamas viņa vainīguma pierādīšanā

J 14.04.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-50/2015
Matemātiskā aprēķina vai pārrakstīšanās kļūdu labošana tiesas nolēmuma rezolutīvajā daļā

J 14.04.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-89/2015
Soda noteikšanas par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem neiespējamība apelācijas instances tiesā, ja pirmās instances tiesas spriedums atcelts daļā par vienu no noziedzīgajiem nodarījumiem

J 09.04.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-199/2015
Pārrakstīšanās un matemātiskā aprēķina kļūdu labošana un noteiktais sods

J 13.03.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-43/2015
Kriminālprocesa likuma 566.pantā paredzētā apelācijas instances tiesas kompetence krimināllietas nosūtīšanā jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā

J 10.03.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-33/2015
Krimināllikuma 152.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvs ir formāls un tā esamība nav saistāma ar nelikumīgas brīvības atņemšanas ilgumu

J 27.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-48/2015
Piespiedu darbs nav piemērojams darbnespējīgām personām

J 26.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-29/2015
Soda pastiprināšana vai likuma piemērošana par smagāku noziedzīgu nodarījumu, izskatot lietu no jauna

J 26.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-147/2015
Apelācijas instances tiesas pienākums, izskatot lietu rakstveida procesā, nodrošināt apsūdzētajam aizstāvi valsts nodrošinātās aizstāvības realizēšanai, ja apsūdzētais, kurš sava mantiskā stāvokļa dēļ nevar uzaicināt aizstāvi pats, šādu lūgumu ir izteicis

J 20.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-27/2015
Tiesas tiesības iepazīties ar operatīvās darbības materiāliem, kas nav pievienoti krimināllietai un kas attiecas uz pierādīšanas priekšmetu

J 12.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2015
Krāpšanas nodalīšana no izvairīšanās no nodokļu nomaksas

J 12.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-18/2015
Personas, kuras var tikt atzītas par cietušo Kriminālprocesa likuma 95.panta trešās daļas izpratnē

J 10.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2015
Personas pašas uzrakstīts un parakstīts paskaidrojums par konkrētiem faktiem vai apstākļiem ir atzīstams par liecību

J 30.01.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/2015
Tiesības uz pēdējo vārdu

J 27.01.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-9/2015
Jauns noziedzīga nodarījuma apraksts, konstatējot no pirmās instances tiesas atšķirīgus apstākļus

J 27.01.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-23/2015
Nepatiesa liecība

J 12.01.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/2015
2012.gada 13.decembra likuma „Grozījumi Krimināllikumā” pārejas noteikumu 4. un 5.punkta piemērošanas nosacījumi

J 09.01.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-13/2015
Maksimālais pamatsoda – piespiedu darba – laiks, nosakot sodu par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem