Hronoloģiskā secībā
2017

Drukas versija

J 19.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-578/2017
Operatīvās darbības pasākumos iegūto ziņu izmantošana pierādīšanā, ja tiek pārņemts ārvalstī uzsākts kriminālprocess

J 19.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-605/2017
Lietas izskatīšanas robežas pēc tiesas nolēmuma atcelšanas un lietas nosūtīšanas jaunai izskatīšanai sakarā ar materiālo vai procesuālo likuma normu būtisku pārkāpumu

J 14.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-558/2017
Transportlīdzekļu tehniskās kontroles inspektors ir valsts amatpersona Krimināllikuma izpratnē; Kukuļošanas priekšmetam – materiāliem labumiem izvirzāmās prasības; Fakta legālās prezumpcijas apšaubīšanas kritēriji; Krimināllikumā ietverto jēdzienu – „labprātīgi paziņo” un „aktīvi veicina” tvērums

J 08.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-546/2017
Jaunatklāts apstāklis - apzināti nepatiess eksperta atzinums

08.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-637/2017
Jaunatklāts apstāklis - starptautiskas tiesu institūcijas atzinums par to, ka Latvijas nolēmums, kas stājies spēkā, neatbilst Latvijai saistošiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem

J 06.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-507/2017
Cietušā piedalīšanās krimināllietas iztiesāšanā

J 30.11.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-320/2017
Krimināllikuma 307.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (nelikumīgas darbības ar krimināllietas materiāliem) priekšmets

J 21.11.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-529/2017
Apelācijas instances tiesas kompetence, ja lieta pirmās instances tiesā skatīta bez pierādījumu pārbaudes

J 16.11.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-623/2017
Izvairīšanās no soda izciešanas subjekts

J 16.11.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-638/2017
Cietušā lūguma par viņa vai viņa pārstāvja apelācijas sūdzības izskatīšanu cietušā prombūtnē forma; Apelācijas instances tiesas pienākums rakstīt pilnu nolēmumu

J 20.10.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-336/2017
Nepieļaujams pierādījums, ja ziņas iegūtas, pārkāpjot kriminālprocesa pamatprincipus

J 20.10.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-570/2017
Kaitējuma kompensācijas regulējuma vispārīgs princips

J 19.10.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-701/2017
Dalība slepkavības izdarīšanā

J 16.10.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-520/2017
Ārstniecības personas profesionālo pienākumu nepienācīga pildīšana

J 12.10.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-527/2017
Kaitējuma kompensācijas noteikšana, apelācijas instances tiesai taisot jaunu spriedumu

12.10.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-671/2017
Krimināllikuma Sevišķās daļas normas sankcijā neparedzēta papildsoda – tiesību ierobežošana - piemērošana

J 10.10.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-532/2017
Lietas izskatīšana apelācijas instances tiesā

28.09.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-426/2017
Liela apmēra konstatēšana Krimināllikuma 148.panta (Autortiesību un blakustiesību pārkāpšana) trešajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā

J 27.09.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-449/2017
Brīvības atņemšanas soda izciešana citā kriminālprocesā nevar būt kritērijs smagāka soda veida izvēlei

J 26.09.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-458/2017
Uz apelācijas instances tiesas sēdi aicināmās personas, ja lieta ir nosūtīta jaunai izskatīšanai

J 21.09.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-343/2017
Tiesas sēdē klāt neesoša liecinieka liecību izmantošana pierādīšanā

24.08.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-488/2017
Kaitējuma kompensācija cietušajiem Krimināllikuma 260.pantā (ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana) paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā

J 10.08.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-282/2017
Noziedzīga nodarījuma atbalstītājs

J 08.08.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-405/2017
Mantas nolaupīšanas un maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas kvalifikācija

J 07.07.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-401/2017
Pienākums maksāt kaitējuma kompensāciju, ja kriminālprocess tiesā izbeigts uz nereabilitējošiem apstākļiem

J 22.06.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-397/2017
Tiesas nolēmumā civillietā nodibināto faktu izmantošana pierādīšanā krimināllietā

J 13.06.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-444/2017
Lietas izskatīšana apsūdzētā prombūtnē

J 06.06.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-91/2017
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija, ja ir izteikts gan kukuļa piedāvājums, gan veiktas darbības, kas virzītas uz kukuļa nodošanu valsts amatpersonai

J 02.06.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-237/2017
Krimināllietas materiāliem pievienoto neapliecināto dokumentu kopiju pieļaujamība

J 31.05.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-357/2017
Vainīgās personas mantiskais stāvoklis nevar būt kritērijs smagāka soda veida izvēlei

J 30.05.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-60/2017
Liecinieka un apsūdzētā tiesību neliecināt nošķiršana; ziņu, kuras iegūtas, pratinot liecinieka statusā personu, kurai faktiski ir tiesības uz aizstāvību, pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

J 24.05.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-67/2017
Jauna tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšana sodāmības laikā

J 03.05.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-211/2017
Pamats tiesu psihiatriskās ekspertīzes veikšanai

03.05.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-234/2017
Konkrētā noziedzīgā nodarījuma juridisko kvalifikāciju nosaka lietā konstatētie faktiskie apstākļi, nevis Krimināllikuma panta dispozīcijas pārrakstīšana

09.03.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-13/2017
Nodokļu piedziņas nepieļaujamība kriminālprocesā, ja to piedziņa tiek veikta administratīvā procesa ietvaros; uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas

J 07.03.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-16/2017
Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas pareizības pārbaude, tiesai lemjot par pierādījumu pārbaudes neizdarīšanu; Krimināllikuma 109.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (patvaļīga koku ciršana un bojāšana) objekts un būtiska kaitējuma noteikšanas kritēriji; cietušā informēšana par viņa pamattiesībām kriminālprocesā

J 01.03.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-147/2017
Krimināllikuma 329.panta (neizpaužamu ziņu izpaušana) objektīvā puse

J 23.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-68/2017
Nosacītas notiesāšanas piemērošana

J 16.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-100/2017
Krimināllikuma 220.panta (mantas nobēdzināšana) objekts

15.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2017
Būtisks kaitējums, pārkāpjot autortiesības uz datorprogrammu

J 10.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-26/2017
Nenomaksātu nodokļu veidā valstij radītu materiālo zaudējumu konstatēšana kontrabandas lietās

J 07.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2017
Nelikumīgas darbības ar psihotropām vielām organizētā grupā

J 06.02.2017. Krimināllietu departamenta tiesneša lēmums lietā Nr. SKK-153/2017
Apsūdzētā attaisnota neierašanās uz apelācijas instances tiesas sēdi

J 02.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-23/2017
Pierādījumu pārbaudes neizdarīšanas nosacījums

J 02.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-27/2017
Apsūdzības grozīšana apelācijas instances tiesā

J 31.01.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-41/2017
Kriminālatbildība par sevišķā veidā veicamo operatīvās darbības pasākumu traucēšanai speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu aprites noteikumu pārkāpšanu

23.01.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2/2017
Nostiprinājuma lūgums atzīstams par dokumentu Krimināllikuma 275.panta izpratnē

J 20.01.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-44/2017
Darbnespējīga persona; sprieduma, ar kuru apstiprināta pirmstiesas procesā slēgta vienošanās, atcelšana

J 06.01.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2017
Cēloņsakarības konstatēšana starp tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu un cietušā nāvi, kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc Krimināllikuma 125.panta trešās daļas; no pirmās instances sprieduma atšķirīga papildsoda noteikšanas ierobežojums apelācijas instances tiesā

J 03.01.2017. Krimināllietu departamenta tiesneša lēmums lietā Nr. SKK-98/2017
Apsūdzētā un viņa aizstāvja apelācijas sūdzības atstāšana bez izskatīšanas sakarā ar apsūdzētā neattaisnotu neierašanos uz tiesas sēdi

J 2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2017
Psihologa loma nepilngadīgā nopratināšanā

2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2017
Tiesas pienākums izskatīt grozīto apsūdzību

J 2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2017
Uz noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdi Krimināllikuma Sevišķās daļas panta dispozīcijā neparedzētu noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmju iekļaušana noziedzīga nodarījuma aprakstā

J 2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2017
Pamats medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšanai uz mazāk ierobežojošu un medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa atcelšanai; Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanas ilgums