Hronoloģiskā secībā
2018

Drukas versija

30.11.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-439/2018
Pierādījumu vērtēšana; Lūguma par liecinieka uzaicināšanu uz apelācijas instances tiesas sēdi noraidīšanas pamats

J 29.11.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-625/2018
Tiesas pienākums noskaidrot iemeslu, kādēļ apsūdzētais atsakās no aizstāvja

15.11.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-428/2018
Tirgošanās ar ietekmi objektīvā puse; Krimināllikuma 185.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana) priekšmeta vērtība kā obligāta šī noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīme

J 09.11.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-240/2018
Latvijas Republikas teritorijā ievestu akcīzes preču vērtības noteikšana

J 06.11.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-643/2018
Savas vainas neatzīšana un tiesību uz sadarbību neizmantošana nav pamats noteikt bargāku sodu

J 25.10.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-57/2018
Krimināllikuma 191.pantā (Neatļautas darbības ar muitošanai pakļautām precēm un citām vērtībām) un 221.pantā (Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nelikumīga uzglabāšana, pārvietošana (pārvadāšana) un realizācija) paredzēto noziedzīgo nodarījumu nošķiršana; Muitošanai pakļauta prece

J 16.10.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-320/2018
Tiesas kompetence vienošanās procesā nosūtīt lietu prokuroram pārkāpumu novēršanai

11.10.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-472/2018
Soda noteikšana par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu

J 04.10.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-540/2018
Pierādījumu vērtēšanas prasības

27.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-536/2018
Cietušā uzaicinātā juridiskās palīdzības sniedzēja iesniegts kaitējuma kompensācijas pieteikums

26.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-465/2018
Operatīvās detektīvdarbības nošķiršana no operatīvā eksperimenta

J 25.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-275/2018
Tabakas izstrādājumu nelikumīga uzglabāšana un pārvietošana (pārvadāšana)

J 25.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-333/2018
Ziņu, kuras apsūdzētais sniedzis liecinieka statusā citā kriminālprocesā, pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

J 19.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-426/2018
Lietas taisnīgai izspriešanai nozīmīgi apstākļi un to izvērtēšana tiesas nolēmumā

J 19.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-477/2018
Alkohola ietekmes fakta konstatēšana kriminālprocesā

J 11.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-255/2018
Cilvēktiesību garantēšana, nosakot brīvības atņemšanas sodu personai ar invaliditāti

J 06.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-194/2018
Pretrunīgs tiesas nolēmums par Krimināllikuma 185.pantā (Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvo pusi

J 06.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-420/2018
Kaitējuma kompensācijas noteikšana cietušajam par izdevumiem saistībā ar juridiskās palīdzības saņemšanu; Smagāka soda noteikšanas nepieļaujamība apelācijas instances tiesā, ja cietušais pirmās instances tiesā piekritis prokurora izteiktajam viedoklim par sodu un prokurors nav iesniedzis apelācijas protestu

06.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-423/2018
Tiesa, neveicot pierādījumu pārbaudi, nevar konstatēt no apsūdzības atšķirīgus noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus

J 04.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-337/2018
Kriminālprocesa pabeigšana saprātīgā termiņā

J 03.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-413/2018
Nosacījumi smagāka soda noteikšanai apsūdzētajam apelācijas instances tiesā

31.08.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-399/2018
Slepkavības mēģinājuma norobežošana no tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanas; Slepkavības mēģinājums, kas izdarīts sakarā ar to, ka cietušais izpildīja savus dienesta pienākumus

J 22.08.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-297/2018
Pierādījumu vērtēšana ir tiesas, nevis liecinieku kompetence

J 08.08.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-434/2018
Nosacītas notiesāšanas piemērošana

J 07.08.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-408/2018
Krimināllikuma 185.pantā (Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets un kaitējuma kompensācijas apmēra noteikšana

J 19.07.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-362/2018
Pretrunīgs apelācijas instances tiesas nolēmums par uzkūdītāja nodomu

05.07.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-316/2018
Krimināllikuma 78.pantā (Nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva konstatēšana

J 04.07.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-274/2018
Apelācijas instances tiesas tiesības iztiesāt lietu rakstveida procesā

J 21.06.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-23/2018
Lietas izskatīšanas robežas kasācijas instances tiesā, ja ir iesniegta cietušā kasācijas sūdzība, bet nav iesniegts kasācijas protests

J 21.06.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-159/2018
Krimināllikuma 218.pantā (Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas) paredzētā noziedzīgā nodarījuma speciālais subjekts

J 20.06.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-133/2018
Prokurora pienākums veikt procesu jaunatklātu apstākļu izmeklēšanai

J 19.06.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-197/2018
Tikai draudzības apstiprināšana sociālajos tīklos vien nav pietiekams pamats interešu konflikta pastāvēšanas konstatēšanai

J 19.06.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-348/2018
Soda noteikšanas prasību izvērtējums

J 14.06.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2018
Atteikšanās no apsūdzības sekas

J 31.05.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-121/2018
Tiesas sastāva nemainīgums

J 31.05.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-145/2018
Mantiska zaudējuma nozīme noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijā

29.05.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-235/2018
Uz laiku bez uzraudzības atstāta manta kā nolaupīšanas priekšmets

24.05.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-150/2018
Jaunu atbildību ietekmējošu apstākļu konstatēšana apelācijas instances tiesā un to ņemšanas vērā pie soda noteikšanas iespējamība; Atbildību pastiprinoša apstākļa izslēgšana apelācijas instances tiesā ir pamats noteiktā soda mīkstināšanai

J 22.05.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-184/2018
Krimināllikuma 77.1pants (Prettiesiska piedalīšanās bruņotā konfliktā) un 89.1panta (Noziedzīga organizācija) otrā daļa – tiesību normu konkurence vai noziedzīgu nodarījumu kopība

J 11.05.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-149/2018
Vainas formas konstatēšana ir tiesas, nevis eksperta kompetence

J 27.04.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-21/2018
Kasācijas protesta apjoms un lietas izskatīšanas robežas kasācijas instances tiesā

J 25.04.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-168/2018
Jaunas kasācijas sūdzības pieļaujamība

J 24.04.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-69/2018
Apsūdzētā tiesā sniegto liecību ticamība, ja pirmstiesas procesā šī persona ir atteikusies liecināt

J 09.04.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-22/2018
Tiesneša kompetence soda veida vērtēšanā vienošanās procesā

J 29.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-20/2018
Pierādījumi, ko procesuālo uzdevumu izpildītājs ieguvis pēc viņa nopratināšanas liecinieka statusā

J 28.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-13/2018
Morālā kaitējuma kompensācijas apmēra noteikšana

J 28.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-16/2018
Krimināllikuma 78.pantā (Nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma, kas izpaužas kā naida runa, subjektīvās puses izvērtēšana

J 28.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-49/2018
Dokumenta viltošana, ja tā izdarīta personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās

J 23.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-190/2018
Izlīguma iespējamība kasācijas instances tiesā

J 19.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-43/2018
Jaunatklāts apstāklis – Satversmes tiesas spriedums –, ar kuru tiesību norma, uz kuras pamata spēkā stājies nolēmums, attiecībā uz pieteicēju ir atzīta par spēkā neesošu no pamattiesību aizskāruma rašanās brīža

J 14.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-94/2018
Soda pastiprināšana, nosakot naudas sodu, ja palielinājies minimālās mēnešalgas apmērs

J 07.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-7/2018
Tiesneša piedalīšanās lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā, kurā šis tiesnesis iepriekš pieņēmis organizatoriska rakstura procesuālu lēmumu

01.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-50/2018
Ekspertīzes veikšanas izdevumu piedziņa no notiesātā

27.02.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-119/2018
Galīgā rīcība ar lietiskajiem pierādījumiem norādāma tiesas nolēmumā un pamatojama ar konkrētu likuma normu

20.02.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-54/2018
Apelācijas instances tiesas tiesības noteikt bargāku sodu, ievērojot apelācijas protesta prasījumu, ja tiek konstatēts tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpums

J 14.02.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-125/2018
Apelācijas instances tiesas tiesības noteikt bargāku sodu

J 09.02.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2018
Tiesas sastāva nemainīgums

06.02.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-41/2018
Pierādītā noziedzīgā nodarījuma apraksts kā notiesājoša sprieduma nepieciešama sastāvdaļa

06.02.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-47/2018
Kriminālprocesa izskatīšanas ilgums – vairāki gadi – pats par sevi nav pamats atzinumam, ka tas neattaisnoti novilcināts un tādēļ pieļauts tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpums

J 26.01.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2018
Ievērojams apdraudējums Latvijas Republikas valsts interesēm kā būtisks kaitējums, kas veido Krimināllikuma 237.1 panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmi

J 16.01.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2018
Brīdis, ar kuru izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas uzskatāma par pabeigtu

J 2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2018
Pornogrāfiska rakstura materiāla, iesaistot vai izmantojot tajā nepilngadīgo, izgatavošanas vieta

J 2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2018
Soda noteikšana par noziedzīgiem nodarījumiem, kuru izdarīšanas laiks pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nav noskaidrots

J 2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2018
Obligātā juridiskā palīdzība nepilngadīgajam cietušajam

2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2018
Drošības līdzekļa – apcietinājuma – piemērošana apelācijas instances tiesā apsūdzētajam, kurš ar pirmās instances tiesas spriedumu attaisnots, lai nodrošinātu apsūdzētā piedalīšanos apelācijas instances tiesā un nepieļautu neattaisnotu kriminālprocesa novilcināšanu