Hronoloģiskā secībā
2019

Drukas versija

27.12.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-433/2019
Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanas rezultātā radītā kaitējuma izvērtējums

J 19.12.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-212/2019
Ekspertīzes noteikšana lietas iztiesāšanas laikā pēc kriminālprocesā iesaistītās personas lūguma

J 11.12.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-364/2019
Soda, kas ir zemāks par minimālo robežu, noteikšana, ja konstatēts tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpums

J 09.12.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-810/2019
Pārrakstīšanās kļūdas labošanas iespējamība tiesas nolēmuma rezolutīvajā daļā

J 05.12.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-590/2019
Noziedzīgā nodarījuma rakstura izvērtēšana, lemjot par iespēju piemērot nosacītu notiesāšanu

J 27.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-371/2019
Tiesas sēdes gaitas fiksēšana

J 26.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-748/2019
Vienošanās protokolā paredzētā soda precizēšanas apjoms

J 07.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-325/2019
Pierādījumu pieļaujamības izvērtēšana; Uzrādīšanā atpazīšanai pēc fotogrāfijām iegūto ziņu pieļaujamības pierādīšanā izvērtēšana

J 05.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-372/2019
Izvairīšanās no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas

J 31.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-266/2019
Lietas nepamatota iztiesāšana bez apsūdzētā piedalīšanās

31.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-373/2019
Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; Apsūdzības un apsūdzības runas saturs

J 31.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-384/2019
Vienošanās pamatotības izvērtēšana tiesā daļā par sodu

J 18.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-603/2019
Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija

J 16.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-705/2019
Vienošanās protokolā paredzētā soda mēra precizēšana

04.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-48/2019
Jauna sprieduma taisīšana apelācijas instances tiesā

04.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-704/2019
Soda noteikšana saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu, ja izdarītie noziedzīgie nodarījumi ir kriminālpārkāpumi vai mazāk smagi noziegumi

J 30.09.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-600/2019
Tiesību uz aizstāvību nodrošināšanas izvērtējums

J 11.09.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-642/2019
Vainīgās personas nodoma satura noskaidrošana, nošķirot slepkavības mēģinājumu no tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanas

J 06.09.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-438/2019
Kriminālprocesa likuma 499.panta nosacījumu neievērošana

J 03.09.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-254/2019
Precizējumu apjoms vienošanās protokolā

30.08.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-57/2019
Apsūdzības grozījumu apelācijas tiesvedībā un apelācijas protesta nošķiršana; Noziedzīga nodarījuma atbalstītājs; Apsūdzības grozīšanas uz smagāku nepieļaujamība apelācijas instances tiesā

J 22.08.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-554/2019
Sprieduma vienošanās procesā aprakstošās daļas saturs

J 24.07.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-149/2019
Noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājušos kaitīgo seku nozīme noziedzīga nodarījuma kvalifikācijā un soda noteikšanā

J 20.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-125/2019
Tiesas apspriedes noslēpuma pārkāpums

J 18.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-68/2019
Cietušā rakstveida (pašrocīgi rakstīto) liecību iesniegšana apelācijas instances tiesā

J 18.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-282/2019
Noziedzīga nodarījuma galīgā kvalifikācija; Lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu nav atzīstams par kriminālprocesu nepieļaujošu apstākli

J 11.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-294/2019
Kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka tiesības tikt uzklausītam

J 04.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2019
Dienesta pilnvaru pārsniegšana un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana; Mantkārīga nolūka konstatēšana Krimināllikuma 317.pantā un 318.pantā paredzētajos noziedzīgajos nodarījumos; Mantiskais zaudējums kā būtisks kaitējums; Pienākums maksāt kaitējuma kompensāciju, ja kriminālprocess tiesā izbeigts uz nereabilitējošiem apstākļiem

J 04.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-111/2019
Akcīzes preču realizēšana bez licences

J 29.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2019
Kukuļņemšanas objektīvā puse

28.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-130/2019
Tiesā iesniegta lūguma par atzīšanu par cietušo izlemšana, iztiesājot lietu par pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos

28.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-232/2019
Krimināllikuma 143.panta pirmajā daļā (Personas mājokļa neaizskaramības pārkāpšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvās puses pazīmes – iekļūšana - saturs

27.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-80/2019
Pašvaldības kapitālsabiedrības valdes loceklis atzīstams par valsts amatpersonu Krimināllikuma 316.panta izpratnē

J 24.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-22/2019
Krimināllietas iztiesāšana apsūdzētā prombūtnē (in absentia)

22.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-289/2019
Apelācijas instances tiesas kompetence krimināllietas nosūtīšanā jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā

J 16.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/2019
Darba aizsardzības noteikumu pārkāpšana

J 16.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-104/2019
Cietušais Krimināllikuma 130.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā

15.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-150/2019
Spriedums, kurā tiesa vienlaikus konstatējusi divus pretrunīgus attaisnošanas pamatus, nav atzīstams par tiesisku un pamatotu

30.04.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-36/2019
Speciālā izmeklēšanas eksperimenta tiesiskuma izvērtējums un tā rezultātā iegūto pierādījumu pieļaujamība pierādīšanā

25.04.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-18/2019
Krimināllikuma 319.pantā (Valsts amatpersonas bezdarbība) paredzētā noziedzīga nodarījuma sastāva kvalificējošā pazīme - smagas sekas

J 25.04.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-25/2019
Neizpaužamu ziņu izpaušana

J 25.04.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-33/2019
Valsts akciju sabiedrības valdes loceklis atzīstams par valsts amatpersonu

J 18.04.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2019
Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā kvalifikācija, ja to rezultātā iestājušās smagas sekas

10.04.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-66/2019
Pieaicinātais eksperts

J 29.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-10/2019
Izmeklēšanas darbību rezultātā iegūto ziņu fiksēšana un to ticamības pārbaude

J 29.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-26/2019
Atteikšanās no alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes

25.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-51/2019
Solidāra atbildība par kaitējuma kompensāciju vienošanās procesā

J 21.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-140/2019
Soda noteikšanas secība par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem un pēc vairākiem spriedumiem

20.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-269/2019
Kasācijas sūdzības iesniegšanas termiņš apsūdzētā aizstāvim

J 12.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-67/2019
Par pierādītu atzītā noziedzīgā nodarījuma – patvarība – apraksts

J 12.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-94/2019
Nepilnīga tiesas sēdes protokola sekas

07.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-105/2019
Nepieciešamā aizstāvēšanās un tās robežu pārkāpšanas izvērtējums

J 27.02.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-62/2019
Krimināllietas iztiesāšana apsūdzētā prombūtnē, ja viņam liegta ieceļošana Latvijas Republikā

J 19.02.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-34/2019
Prokurora un apsūdzētā noslēgtās vienošanās par vainas atzīšanu un sodu obligāta sastāvdaļa – vienošanās par apsūdzētajam piederošās mantas īpašo konfiskāciju

J 15.02.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-95/2019
Laimesti atzīstami par deklarējamiem ienākumiem Krimināllikuma 219.panta otrās daļas (Izvairīšanās no deklarācijas iesniegšanas) izpratnē

J 14.02.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-43/2019
Satversmes tiesas spriedums kā jaunatklāts apstāklis

J 31.01.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-28/2019
Aizstāvja iebildumi pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā apelācijas instances tiesā

J 16.01.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-19/2019
Sprieduma rezolutīvā daļa par kaitējuma kompensāciju

J 11.01.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/2019
Apjoms un ietvari, kādos lieta iztiesājama apelācijas instances tiesā, ievērojot apelācijas protesta motīvus

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2019
Tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā izvērtējums un kompensējošais mehānisms šo tiesību pārkāpuma gadījumā

J 2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2019
Tiesā iesniegts kaitējuma kompensācijas pieteikums vienošanās procesā

J 2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2019
Labvēlīgu seku veida piemērošana tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpuma gadījumā

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2019
Kasācijas sūdzības saturs; Tiesas rīcība, saņemot cietušā kaitējuma kompensācijas pieteikumu pēc likumā noteiktā termiņa

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[E]/2019
Operatīvā eksperimenta rezultātā iegūto ziņu pieļaujamība pierādīšanā

J 2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[F]/2019
Kriminālprocesa izbeigšana, konstatējot kriminālprocesu nepieļaujošus apstākļus

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[G]/2019
Mantisko jautājumu risināšanas iespējamība, ja kriminālprocess izbeigts sakarā ar apsūdzētā nāvi; Noziedzīgi iegūti līdzekļi

J 2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[H]/2019
Cietsirdība un vardarbība pret nepilngadīgo; Samaksas par tulka darbu piedziņas no apsūdzētā nepieļaujamība

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[I]/2019
Tiesas kompetence pirmstiesas procesā noslēgtas vienošanās apstiprināšanā jautājumā par kaitējuma kompensāciju cietušajam, ja par to nebija panākta vienošanās starp prokuroru un apsūdzēto

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[J]/2019
Tiesību uzaicināt paša izvēlētu aizstāvi ierobežošana

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[L]/2019
Prettiesiska piedalīšanās bruņotā konfliktā

J 2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[K]/2019
Bērna uzraudzības nenodrošināšana kā vardarbība pret nepilngadīgo Krimināllikuma 174.panta izpratnē