26.nodaļa. Ar noziedzīgo nodarījumu radītā kaitējuma atlīdzināšana (350.-354.pants)

Drukas versija

2020. gads

18.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-93/2020
Kaitējuma kompensācija cietušajam noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu

J 21.01.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2020
Kaitējuma kompensācija cietušajam noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu (Krimināllikuma 260.pants)

J 2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[E]/2020
Personas, kurai noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, pienākums samaksāt kaitējuma kompensāciju

2019. gads

25.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-51/2019
Solidāra atbildība par kaitējuma kompensāciju vienošanās procesā

J 04.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2019
Pienākums maksāt kaitējuma kompensāciju, ja kriminālprocess tiesā izbeigts uz nereabilitējošiem apstākļiem

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2019
Kasācijas sūdzības saturs; Tiesas rīcība, saņemot cietušā kaitējuma kompensācijas pieteikumu pēc likumā noteiktā termiņa

2018. gads

J 06.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-420/2018
Kaitējuma kompensācijas noteikšana cietušajam par izdevumiem saistībā ar juridiskās palīdzības saņemšanu

J 07.08.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-408/2018
Krimināllikuma 185.pantā (Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets un kaitējuma kompensācijas apmēra noteikšana

J 28.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-13/2018
Morālā kaitējuma kompensācijas apmēra noteikšana

2017. gads

J 20.10.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-570/2017
Kaitējuma kompensācijas regulējuma vispārīgs princips

J 12.10.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-527/2017
Kaitējuma kompensācijas noteikšana, apelācijas instances tiesai taisot jaunu spriedumu

24.08.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-488/2017
Kaitējuma kompensācija cietušajiem Krimināllikuma 260.pantā (ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana) paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā

J 07.07.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-401/2017
Pienākums maksāt kaitējuma kompensāciju, ja kriminālprocess tiesā izbeigts uz nereabilitējošiem apstākļiem

J 10.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-26/2017
Nenomaksātu nodokļu veidā valstij radītu materiālo zaudējumu konstatēšana kontrabandas lietās

09.03.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-13/2017
Nodokļu piedziņas nepieļaujamība kriminālprocesā, ja to piedziņa tiek veikta administratīvā procesa ietvaros

J 2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[E]/2017
Personas, kurai noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, pienākums samaksāt kaitējuma kompensāciju; Nosakot kaitējuma kompensācijas apmēru, tiesai nav pienākuma izvērtēt personas spēju samaksāt noteikto kaitējuma kompensāciju

2016. gads

J 21.11.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-713/2016
Kaitējuma kompensācijas noteikšana noziedzīgā nodarījumā, ko izdarījušas dažādos kriminālprocesos notiesātas personas

J 10.11.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-499/2016
Prasība par nodarītā morālā kaitējuma atlīdzinājumu ir cietušā personisks prasījums

J 25.08.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-332/2016
Nelikumīgas darbības ar akcīzes precēm un to rezultātā valstij nodarītā kaitējuma kompensācija

J 08.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-323/2016 
Akcīzes nodokļa uzlikšanas nosacījumi nelikumīgi ievestām precēm

J 21.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-99/2016
Akcīzes nodokļa iekasēšanas nosacījumi un ar kontrabandu valstij nodarītā kaitējuma kompensācija

J 26.05.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-51/2016
Akcīzes preces jēdziens; tiesības uz kompensāciju par nelikumīgām darbībām ar akcīzes precēm

2014. gads

J 11.12.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-628/2014
Pieteikuma par radītā kaitējuma iesniegšana līdz tiesas izmeklēšanas uzsākšanai pirmās instances tiesā

2013. gads

J 31.01.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-47/2013
Morālā kaitējuma atlīdzības apmērā neietver cietušā iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanu

2012. gads

J 29.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-274/2012
Cietušajam līdz tiesas izmeklēšanas uzsākšanai ir tiesības pieteikt kaitējuma kompensāciju

2011. gads

J 26.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2011
Apelācijas instances tiesas kompetence izvērtēt morālās kaitējuma kompensācijas noteikšanas vai nenoteikšanas pamatotību

J 20.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2011
Kompensācijas nenoteikšanu kriminālprocesā vai kompensācijas pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas

2010. gads

J 14.10.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-461/2010
Kaitējuma kompensācijas piedziņa par labu valstij

J 04.02.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-8/2010
Kompensācijas noteikšana par cietušajam radīto kaitējumu

2009. gads

J 19.06.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-362/2009
Kriminālprocesa likuma 353.panta pirmās daļas 2.punkta piemērošana

J 03.06.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-308/2009
Morālā kaitējuma kompensācija auto avāriju lietās

2008. gads

J 29.10.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-586/2008
Kompensācijas par cietušajam radīto kaitējumu ceļu satiksmes negadījuma lietā

J 25.11.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-570/2008
Kompensācijas par cietušajam pēc Krimināllikuma 260.panta radīto kaitējumu apmēra noteikšana

J 28.04.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-181/2008
Cietušās personas tiesības prasīt morālā kaitējuma atlīdzināšanu par Krimināllikuma 260.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu

2007. gads

J 02.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-401/2007
Kaitējuma kompensācija par nemateriālajiem zaudējumiem personai, kura cietusi ceļu satiksmes negadījumā

J 20.04.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-269/2007
Kriminālprocesa likuma garantētās iespējas materiālā un morālā kaitējuma kompensācijas pieprasīšanai un saņemšanai

J 24.01.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-69/2007
Kriminālprocesa likums neparedz pirmās instances tiesas tiesnesim tiesības ar lēmumu atcelt likumīgā spēkā stājušos šīs pašas instances tiesas spriedumu pat kādā daļā pēc savas iniciatīvas.