38.nodaļa. Vienošanās piemērošana pirmstiesas kriminālprocesā (433.-438.pants)

Drukas versija

2019. gads

J 19.02.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-34/2019
Prokurora un apsūdzētā noslēgtās vienošanās par vainas atzīšanu un sodu obligāta sastāvdaļa – vienošanās par apsūdzētajam piederošās mantas īpašo konfiskāciju

Prokuroram, slēdzot vienošanos ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu un piemērojot īpašo mantas, kas pieder apsūdzētajam, konfiskāciju, jānodrošina apsūdzētās personas tiesības uz taisnīgu tiesu un jāpanāk vienošanās arī par īpašo mantas konfiskāciju.

2010. gads

J 07.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-252/2010
Vienošanās par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu kā būtiska vienošanās protokola sastāvdaļa

Ja vienošanās par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu nav panākta, tad iztrūkst vienošanās protokola būtiska sastāvdaļa, kas noteikta Kriminālprocesa likuma 437.panta pirmās daļas 6.punktā, tas ir, vienošanās kriminālprocesa izpratnē nav noslēgta. Tādā gadījumā tiesai saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 542.panta pirmās daļas 2.punktu jāpieņem lēmums par lietas nosūtīšanu prokuroram Kriminālprocesa likuma 437.panta pirmās daļas 6.punkta pārkāpumu novēršanai vai saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 542.panta pirmās daļas 4.punktu jāpieņem lēmums par lietas nosūtīšanu prokuroram procesa pabeigšanai vispārējā kārtībā, ja apsūdzētais atsakās no vienošanās un nepiekrīt lietas iztiesāšanas turpināšanai vispārējā kārtībā.

2009. gads

J 04.11.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-555/2009
Cietušā tiesības izteikt viedokli par vienošanās procesa iespējamo piemērošanu

Kriminālprocesa likuma 434.panta pirmās daļas 2. punktā noteikts, ja prokurors, ceļot apsūdzību vai turpinot kriminālvajāšanu, atzīst par iespējamu procesā slēgt vienošanos, viņš informē cietušo par viņa tiesībām izteikt savu viedokli par vienošanās procesa iespējamo piemērošanu. No minētās likuma normas izriet, ka cietušajam jābūt reālai iespējai izteikt savu viedokli vēl pirms vienošanās noslēgšanas.

J 23.02.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-70/2009
Vienošanās protokola saturs

1. Vienošanās protokolā jābūt skaidri un nepārprotami norādītam, kādu sodu prokurors lūgs tiesu piespriest. Minētais nosacījums attiecas arī uz lūgumu par nosacītas notiesāšanas piemērošanu.

2. Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 437.panta 1. daļas 9.punkta jēgai arī nosacītas notiesāšanas piemērošana jānorāda vienošanās protokolā konkrēti, bet ne pieļaujamības formā

2007. gads

J 05.10.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-598/2007
Vienošanās protokola nosacījumu struktūra un šo nosacījumu secība

1. Ievērojot Kriminālprocesa likuma 437.panta 1.daļā iekļauto nosacījumu struktūru un šo nosacījumu secību, prokurors, sastādot vienošanās protokolu, principiāli nav pārkāpis Kriminālprocesa likuma 437.panta 1.daļas 6.punktu.

2. Nosūtot krimināllietu pārkāpumu novēršanai, tiesa nepamatoti norādījusi uz tādu vienošanās protokola trūkumu kā kaitējuma atlīdzināšanas veida, kārtības un termiņu nenorādīšanu vienošanās protokolā.

3. Kriminālprocesa likuma 26.nodaļas normas, kas regulē ar noziedzīgā nodarījuma radītā kaitējuma atlīdzināšanu, neparedz, ka kaitējuma kompensācija būtu atlīdzināma kādā īpašā kārtībā vai termiņos.

2006. gads

J 07.08.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-523/2006
Par prokurora kompetenci, slēdzot vienošanos par vainas atzīšanu un sodu

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 433.pantu vienošanās tiek slēgta par vainas atzīšanu un sodu, savukārt 347.panta 1.daļas 9.punkts nosaka, ka vienošanās protokolā norāda sodu, kādu prokurors lūgs tiesu piespriest apsūdzētajam, tādējādi redzams, ka vienošanās ar apsūdzēto par soda izpildes kārtību neietilpst prokurora kompetencē. Soda izciešanas kārtību saskaņā ar Krimināllikuma 36.panta 4.daļu nosaka speciāls likums, t.i., Sodu izpildes kodekss.