49.nodaļa. Tiesvedības īpatnības attiecībā uz pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos (539.-543.pants)

Drukas versija

2020. gads

17.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-216/2020
Neizciestās soda daļas precizēšana, nosakot galīgo sodu pēc vairākiem spriedumiem, apstiprinot vienošanos par vainas atzīšanu un sodu

2019. gads

J 26.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-748/2019
Vienošanās protokolā paredzētā soda precizēšanas apjoms

J 16.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-705/2019
Vienošanās protokolā paredzētā soda mēra precizēšana

J 22.08.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-554/2019
Sprieduma vienošanās procesā aprakstošās daļas saturs

J 31.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-384/2019
Vienošanās pamatotības izvērtēšana tiesā daļā par sodu

28.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-130/2019
Tiesā iesniegta lūguma par atzīšanu par cietušo izlemšana, iztiesājot lietu par pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[I]/2019
Tiesas kompetence pirmstiesas procesā noslēgtas vienošanās apstiprināšanā jautājumā par kaitējuma kompensāciju cietušajam, ja par to nebija panākta vienošanās starp prokuroru un apsūdzēto

J 2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2019
Tiesā iesniegts kaitējuma kompensācijas pieteikums vienošanās procesā

2018. gads

J 16.10.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-320/2018
Tiesas kompetence vienošanās procesā nosūtīt lietu prokuroram pārkāpumu novēršanai

J 09.04.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-22/2018
Tiesneša kompetence soda veida vērtēšanā vienošanās procesā

2015. gads

J 18.12.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-649/2015
Spriedumu, ar kuru apstiprināta noslēgtā vienošanās par vainas atzīšanu un sodu starp apsūdzēto un prokuroru, var lūgt atcelt pilnībā, nevis tikai daļā par sodu

J 08.09.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-415/2015
Tiesas sprieduma vienošanās procesā rezolutīvā daļa

2012. gads

J 18.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-649/2012
Lietas iztiesāšana vispārējā kārtībā, ja apsūdzētais atsakās no pirmstiesas procesā slēgtās vienošanās

2011. gads

2010. gads

J 08.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-121/2010
Tiesas sprieduma saturs, ja pirmstiesas procesā slēgta vienošanās

2006. gads

J 16.11.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-676/2006
Tiesas rīcība lietās par pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos