59.nodaļa. Process par noziedzīgi iegūtu mantu (626.-631.pants)

Drukas versija

2009. gads

J 19.02.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2/2009
Procesā par noziedzīgi iegūtu mantu iesaistīto personu loks

2008. gads