Devītā nodaļa. Procesa dalībnieki, viņu tiesības un pienākumi

Drukas versija

2005. gads

J 06.09.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-467/2005
Apsūdzētā tiesību uz aizstāvību realizācija

Gadījumos, kad aizstāvība neveicina ātrāku lietas izskatīšanu saprātīgos termiņos, tiesai ir tiesības atbilstoši Kriminālprocesa kodeksa 96.pantam tiesājamā izvēlētu advokātu aizstāt ar citu.

2004. gads

J 21.12.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-668/2004
Tiesa, pieaicinot vienu zvērinātu advokātu diviem tiesājamiem lietā, kuru aizstāvības intereses nesakrīt, ir rupji pārkāpusi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 96.panta 3.daļas un 97.1 panta nosacījumus