Klasifikators pēc likuma normām (ar tēzēm) 2002-2017

Drukas versija
 

Saturs

Krimināllikuma Vispārīgā daļa

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

II nodaļa. Noziedzīgs nodarījums

III nodaļa. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību.

IV nodaļa. Sods

V nodaļa. Soda noteikšana

VI nodaļa. Atbrīvošana no kriminālatbildības un soda

VII nodaļa. Nepilngadīgo kriminālatbildības īpatnības

VIII1 nodaļa. Juridiskajām personām piemērojamie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi

 

Krimināllikuma Sevišķā daļa

IX nodaļa. Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, genocīds

XI nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi

XII nodaļa. Nonāvēšana.

XIII nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību

XIV nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām

XV nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret personas brīvību, godu un cieņu

XVI nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību

XVII nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret ģimeni un nepilngadīgajiem

XVIII nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu

XIX nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā

XX nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību

XXI nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību

XXII nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret pārvaldības kārtību

XXIII nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju

XXIV nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā

 

Grozījumi Krimināllikumā

 

Latvijas kriminālkodekss

 

Kriminālprocesa likums

1.nodaļa. Kriminālprocesa pamatnoteikumi (1.-5.pants)

2.nodaļa. Kriminālprocesa pamatprincipi (6.-25.pants)

3.nodaļa. Amatpersonas, kuras veic kriminālprocesu (26.-49.pants)

4.nodaļa. Apstākļi, kas liedz veikt kriminālprocesu (50.-58.pants)

5.nodaļa. Personas, kuras īsteno aizstāvību (59.-94.1pants)

6.nodaļa. Cietušais un viņa pārstāvība (95.-108.pants)

7.nodaļa. Citas kriminālprocesā iesaistītās personas (109.-115.pants)

9.nodaļa. Pierādīšana un pierādījumi  (123.-137.pants)

10.nodaļa. Izmeklēšanas darbības (138.-209.pants)

11.nodaļa. Speciālās izmeklēšanas darbības (210.-234.pants)

12.nodaļa. Rīcība ar lietiskajiem pierādījumiem un dokumentiem (235.-240.pants)

14.nodaļa. Ar brīvības atņemšanu nesaistītie piespiedu līdzekļi (250.-262.pants)

16.nodaļa. Procesuālās sankcijas (288.-298.pants)

18.nodaļa. Procesuālie termiņi (312.-317.pants)

19.nodaļa. Nolēmumi (318.-322.pants)

22.nodaļa. Pavēstes (328.-333.pants)

26.nodaļa. Ar noziedzīgo nodarījumu radītā kaitējuma atlīdzināšana (350.-354.pants)

27.nodaļa. Rīcība ar noziedzīgi iegūtu mantu (355.-360.pants)

29.nodaļa. Procesuālie izdevumi un to atlīdzināšana (367.-368.pants)

30.nodaļa. Kriminālprocesa uzsākšana un izbeigšana (369.-383.pants)

33.nodaļa. Kriminālvajāšana (402.-414.pants)

38.nodaļa. Vienošanās piemērošana pirmstiesas kriminālprocesā (433.-438.pants)

39.nodaļa. Pirmstiesas kriminālprocesa īpatnības, piemērojot piespiedu ietekmēšanas līdzekļus juridiskajai personai (439.-441.8 pants)

42.nodaļa. Krimināllietas iztiesāšanas vispārīgie noteikumi (449.-474.pants)

43.nodaļa. Kriminālprocesu apvienošana, sadalīšana, atlikšana, apturēšana vai izbeigšana (475.-481.pants)

44.nodaļa. Tiesas sēdes gaitas fiksēšana (482.-485.pants)

46.nodaļa. Iztiesāšana (493.-510.pants)

47.nodaļa. Spriedums (511.-535.pants)

48.nodaļa. Tiesvedības īpatnības cietušā un apsūdzētā izlīguma gadījumā (536.-538.pants)

49.nodaļa. Tiesvedības īpatnības attiecībā uz pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos (539.-543.pants)

50.nodaļa. Tiesvedības īpatnības, slēdzot vienošanos iztiesāšanas procesā (544.-546.pants)

52.nodaļa. Lietas sagatavošana iztiesāšanai apelācijas instances tiesā (549.-559.pants)

53.nodaļa. Lietas iztiesāšana apelācijas kārtībā (560.-568.pants)

54.nodaļa. Lietas izskatīšana kasācijas kārtībā (569.-591.pants)

55.nodaļa. Kriminālprocess, nosakot medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus (592.-609.pants)

56.nodaļa. Kriminālprocess lietās par mirušā reabilitāciju (610.-616.pants)

58.nodaļa. Kriminālprocess privātās apsūdzības lietās (621.-625.pants) [izslēgta]

59.nodaļa. Process par noziedzīgi iegūtu mantu (626.-631.pants)

60.nodaļa. Spriedumu un lēmumu nodošana izpildei (632.-639.pants)

61.nodaļa. Spriedumu un lēmumu izpildes laikā radušos jautājumu izskatīšana(640.-654.pants)

62.nodaļa. Kriminālprocesa atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem (655.-661.pants)

63.nodaļa. Spēkā esošo nolēmumu jauna izskatīšana sakarā ar materiālo vai procesuālo likuma normu būtisku pārkāpumu (662.-672.pants)

64.nodaļa. Sadarbības vispārīgie noteikumi (673.-681.pants)

65.nodaļa. Personas izdošana Latvijai (682.-695.pants)

Pārejas noteikumi

 

Latvijas Kriminālprocesa kodekss

Pirmā nodaļa. Pamatnoteikumi

Sestā nodaļa. Drošības līdzekļi

Septītā nodaļa. Protokoli un citi fiksēšanas līdzekļi

Devītā nodaļa. Procesa dalībnieki, viņu tiesības un pienākumi

Divdesmit otrā nodaļa. Apsūdzētā nodošana tiesai un tiesas sēdi sagatavotājas darbības

Divdesmit trešā nodaļa. Iztiesāšanas vispārīgie noteikumi

Divdesmit piektā nodaļa. Tiesas izmeklēšana

Divdesmit sestā nodaļa. Tiesu debates un tiesājamā pēdējais vārds

Divdesmit septītā nodaļa. Sprieduma taisīšana

Trīsdesmit ceturtā nodaļa. Saīsinātais process

Trīsdesmit sestā nodaļa. Sprieduma izskatīšana apelācijas kārtībā

Trīsdesmit septītā nodaļa. Spriedumu izskatīšana kasācijas kārtībā