Darbības stratēģija 2017.-2020.gadam

Drukas versija

Augstākās tiesas darbības stratēģija ir vidēja termiņa politikas dokuments, kas nosaka Augstākās tiesas darbības un attīstības virzienus. Stratēģija balstās uz esošās situācijas analīzi un nosaka vidēja termiņa stratēģiskos mērķus divās prioritārajās jomās, kuru sasniegšanai noteikti arī veicamie uzdevumi.
 

Prioritārās darbības jomas 2017.–2020.gadam

 • Efektīva un kvalitatīva tiesas spriešana
 • Augstākās tiesas autoritātes stiprināšana

 

1. Efektīva un kvalitatīva tiesas spriešana

Mērķi:

 • Tiesas spriešana augstā kvalitātē
 • Pamattiesību ievērošana tiesas spriešanā
 • Tiesu prakses apkopošana un pieejamība
 • Tiesnešu un darbinieku tālākizglītība
 • Cilvēkresursu vadības sistēmas attīstība
 • Informācijas tehnoloģiju attīstība
 • Ātrāka un efektīvāka elektronisko dokumentu aprite

 

2. Augstākās tiesas autoritātes stiprināšana

Mērķi:

 • Kasācijas instances lomas stiprināšana
 • Atklātības nodrošināšana tiesas darbā
 • Sabiedrības tiesiskā izglītošana
 • Augstākās tiesas vēstures izpēte un saglabāšana

 

 

Augstākās tiesas darbības stratēģiju 2017.–2020.gadam skatiet šeit