Vieta tiesu sistēmā

Drukas versija

Augstākā tiesa jeb Senāts Latvijas trīspakāpju tiesu sistēmā ir trešā, augstākā līmeņa tiesa, kas saskaņā ar likumu izskata lietas trešajā (kasācijas) instancē. 

Latvijā kopš 1995. gada ir trīs līmeņu tiesas – pirmais ir rajonu (pilsētu) līmenis, otrais – apgabaltiesas, trešais – Augstākā tiesa jeb Senāts. Pastāvošā trīspakāpju tiesu sistēma nodrošina pirmās instances tiesas nolēmumu pārsūdzēšanu un lietas atkārtotu izskatīšanu apelācijas un kasācijas instancēs.

Administratīvi Augstākā tiesa nav saistīta ar rajona (pilsētu) vai apgabaltiesām. Augstākās tiesas priekšsēdētājs un tiesneši nevar kontrolēt vai dot norādījumus zemāka līmeņa tiesu tiesnešiem par konkrētu lietu izskatīšanu vai organizatoriskiem jautājumiem. Saikne starp visu līmeņu tiesām izpaužas procesuāli, izskatot pārsūdzētos vai noprotestētos zemākas instances tiesas nolēmumus, kā arī veidojot vienotu tiesu praksi.