Disciplinārtiesas sēdes

Drukas versija

Disciplinārtiesa sūdzību izskata ne mazāk kā triju locekļu sastāvā. Sēdi vada Disciplinārtiesas priekšsēdētājs vai viņa norīkots Disciplinārtiesas loceklis.

Sūdzību izskata slēgtā sēdē, ja Disciplinārtiesa nenolemj citādi.

Sūdzības iesniedzējs piedalās sēdē. Ja tiesnesis bez attaisnojoša iemesla neierodas uz sēdi vai ir lūdzis sūdzību izskatīt bez viņa klātbūtnes, sūdzību var izskatīt, viņam klāt neesot.

Sūdzības izskatīšanā sūdzības iesniedzējam ir tiesības pieaicināt pārstāvi.

Sūdzības izskatīšanā var piedalīties un izteikt savu viedokli persona, kas ierosinājusi disciplinārlietu, vai tās pārstāvis.

Līdz sūdzības izskatīšanas sākumam sūdzības iesniedzējs var pieteikt Disciplinārtiesas loceklim noraidījumu.

 

Disciplinārtiesas lēmums

Disciplinārtiesa lēmumu par sūdzību pieņem ar balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Disciplinārtiesas priekšsēdētāja balss.

Izskatot sūdzību par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu disciplinārlietā, Disciplinārtiesa var:

  • atstāt lēmumu negrozītu un sūdzību noraidīt;
  • atcelt lēmumu un izbeigt disciplinārlietu;
  • grozīt lēmumu, nepasliktinot sūdzības iesniedzēja stāvokli.

Disciplinārlietā pieņemtā lēmuma rezolutīvo daļu paziņo Disciplinārtiesas sēdē, vienlaikus nosakot laiku, kad būs sastādīts pilns lēmums. Ja Disciplinārtiesa atzīst, ka šajā sēdē nav iespējams pieņemt lēmumu un paziņot tā rezolutīvo daļu, nosaka datumu tuvāko 30 dienu laikā, kad lēmums būs sastādīts un pieejams. Šis datums uzskatāms par lēmuma paziņošanas datumu.

Disciplinārtiesas lēmums stājas spēkā tā paziņošanas brīdī un nav pārsūdzams.

 

Par Disciplinārtiesas sēdēm

2020.gada 13.maijs

2020.gada 21.februāris

2019.gada 5.jūlijs

2019.gada 19.jūnijs

2019.gada 16.maijs

2019.gada 29.marts

2019.gada 15.februāris

2019.gada 8.februāris

2017.gada 27.aprīlis

2017.gada 19.janvāris

2015.gada 11.maijs

2015.gada 2.marts

2015.gada 2.februāris

2015.gada 19.janvāris

2015.gada 8.janvāris

2014. gada 22.septembris

2013. gada 30.septembris

2012. gada 7. decembris

2012. gada 6. septembris

2011. gada 4. novembris