Lietas izskatīšana

Drukas versija

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu par disciplinārsoda uzlikšanu un ierosinājumu tiesnesi atcelt no amata tiesnesis, uz kuru tas attiecas, septiņu dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas var pārsūdzēt Disciplinārtiesā.

Ģenerālprokurora lēmumu prokurors, uz kuru tas attiecas, septiņu dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas var pārsūdzēt Disciplinārtiesā.

Līdz sūdzības izskatīšanas uzsākšanai Disciplinārtiesas priekšsēdētājs var uzdot vienam no Disciplinārtiesas locekļiem sagatavot ziņojumu par iesniegto sūdzību, var lūgt Tiesnešu ētikas komisiju sniegt atzinumu un skaidrojumu par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem, var pieprasīt papildu paskaidrojumus un dokumentus, kā arī uzaicināt uz sēdi citas personas paskaidrojumu sniegšanai.

Disciplinārtiesā iesniegtās sūdzības izskatīšanas kārtība noteikta Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 11.3pantā.