Lietas izskatīšana

Drukas versija

Pamats tiesneša saukšanai pie disciplināratbildības

Saskaņā ar Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 1. panta pirmo daļu tiesnesi var saukt pie disciplinārās atbildības par:

  • tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā;
  • darba pienākumu nepildīšanu vai lietas izskatīšanā pieļautu rupju nolaidību;
  • necienīgu rīcību vai tiesnešu ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu;
  • administratīvu pārkāpumu;
  • atteikšanos pārtraukt savu piederību pie partijām vai politiskajām organizācijām;
  • likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" paredzēto ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu.

 

Tiesnešu diciplinārkolēģijas kompetence

Lietas par rajonu (pilsētu) tiesu, zemesgrāmatu nodaļu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešu disciplinārajiem un administratīvajiem pārkāpumiem izskata tiesnešu disciplinārkolēģija.

Tiesnešu disciplinārkolēģija var pieņemt lēmumu:

  • uzlikt disciplinārsodu – piezīmi, rājienu vai amatalgas samazināšanu;
  • nosūtīt disciplinārlietas materiālus Ģenerālprokuratūrai jautājuma lemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu;
  • ierosināt tiesnesi atcelt no amata;
  • izbeigt disciplinārlietu.

Vairāk par Tiesnešu disciplinārkolēģiju: www.tiesas.lv – sadaļa Tiesas/ Tiesnešu disciplinārkolēģijaTiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvsTiesnešu disciplinārkolēģijas nolikumsTiesnešu disciplinārkolēģijas pieņemti lēmumi

 

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmuma un Ģenerālprokurora lēmumu pārsūdzēšana

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu par disciplinārsoda uzlikšanu un ierosinājumu tiesnesi atcelt no amata tiesnesis, uz kuru tas attiecas, septiņu dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas var pārsūdzēt Disciplinārtiesā.Ģenerālprokurora lēmumu prokurors, uz kuru tas attiecas, septiņu dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas var pārsūdzēt Disciplinārtiesā.

Līdz sūdzības izskatīšanas uzsākšanai Disciplinārtiesas priekšsēdētājs var uzdot vienam no Disciplinārtiesas locekļiem sagatavot ziņojumu par iesniegto sūdzību, var lūgt Tiesnešu ētikas komisiju sniegt atzinumu un skaidrojumu par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem, var pieprasīt papildu paskaidrojumus un dokumentus, kā arī uzaicināt uz sēdi citas personas paskaidrojumu sniegšanai.

Disciplinārtiesā iesniegtās sūdzības izskatīšanas kārtība noteikta Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 11.3pantā.