Biļetens Nr.18.

Drukas versija

I. AUGSTĀKĀS TIESAS INFORMĀCIJA

 

Augstākās tiesas plēnuma lēmums

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 2.lpp.

Augstākās tiesas aktualitātes

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 3.–5.lpp.

Publiskais pārskats par Augstākās tiesas darbu 2018. gadā

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 6.–30.lpp.

II. TIESLIETU PADOMES INFORMĀCIJA

 

Tieslietu padomes aktualitātes

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 31.–33.lpp.

Tieslietu padomes lēmumi tiesu sistēmai konceptuālos jautājumos

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 34.–39.lpp.

2018.gadā tiesu vadības amatos Tieslietu padome iecēlusi

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 39.lpp.

III. TIESNEŠU KONFERENCE

 

Tiesnešu konferences lēmumi

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 39.lpp.

IV. DISCIPLINĀRTIESAS LĒMUMI

 

08.02.2019. Nr.DT-1/2019. Negatīvi novērtēta tiesneša profesionālā darbība

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 40.–46.lpp.

15.02.2019. Nr.DT-2/2019. Administratīvais pārkāpums

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 47.–51.lpp.

V. KOMANDĒJUMU PIEREDZE

Komandējumu atziņas

Kā tiesas lemj: nolēmumu pieņemšanas process augstākajās administratīvajās tiesās

Aleksandrs POTAIČUKS // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 52.–53.lpp.

Mediācija civillietās

Zane PĒTERSONE // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 53.lpp.

Intelektuālā īpašuma tiesnešu forums

Zane PĒTERSONE // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 53.–54.lpp.

Tiesnešiem un prokuroriem par autortiesībām

Zane PĒTERSONE // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 54.lpp.

Administratīvās tiesības Eiropas Savienībā

Anita KOVAĻEVSKA // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 55.lpp.

Eiropas Savienības valstu tiesnešu sanāksme Eiropas Savienības Tiesā

Ieva VIŠĶERE // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 55.–56.lpp.

Konkurences tiesības

Rudīte VĪDUŠA // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 56.–57.lpp

Taisnīgs tiesas process

Ieva LIEPIŅA, Aleksandrs POTAIČUKS, Dārta ŪDRE // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 57.–58.lpp.

Personas datu aizsardzība tiesvedībā

Ilze LEJA // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 58.–59.lpp.

Eiropas Savienības Tiesas judikatūras aktualitātes pievienotās vērtības nodokļa jomā

Silvija KUŠKINA // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 59.lpp.

Orhūsas konvencijas darba grupas tikšanās

Līvija SLICA // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 60.lpp.

Konkurences tiesības

Dzintra AMERIKA // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 60.lpp.

Projektu aktivitātes – pieredzes apmaiņai

Itālija: tiesas laba pārvaldība

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 61.–62.lpp.

SPĀNIJA: krimināltiesības Eiropas Savienībā

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 62.–64.lpp.

UKRAINA: tiesu laba pārvaldība, izmantojot un attīstot jaunākās tehnoloģiju iespējas

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 64.–65.lpp.

Pieredzes apmaiņas vizītes

Augstākās tiesas delegācija Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 66.lpp.

Latvijas delegācija Eiropas Savienības Tiesā

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 67.lpp.

Latvijas pārstāvība Eiropas Padomes tieslietu organizācijās

CEPEJ 31.plenārsēde

Aija BRANTA // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 67.–68.lpp.

CEPEJ ziņojums – tieslietu sistēmas barometrs

Aija BRANTA // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 67.–68.lpp.

VI. TIESĪBDOMAS: PRIEKŠLASĪJUMI, PUBLIKĀCIJAS

 

Tiesneša neatkarība, nodrošinot pamattiesību aizsardzību

Ivars BIČKOVIČS // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 69.–71.lpp.

Notariāta stiprā puse ir jaunas idejas attīstībai

Ivars BIČKOVIČS // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 71.lpp.

Pilsoniska, izlēmīga un drosmīga iestāšanās par valstiskuma vērtībām ir mūsu pienākums

Veronika KRŪMIŅA // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 72.lpp.

Iesniegums Tieslietu padomei par jaunatklātiem apstākļiem: ieskats Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja ikdienā

Aigars STRUPIŠS // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 73.lpp.

Likuma „Par tiesu varu” nozīme Civilprocesa likuma izstrādāšanā

Gvido ZEMRĪBO // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 74.–78.lpp.

Kriminālsoda mērķa nozīme soda noteikšanā

Jānis BAUMANIS // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 79.–80.lpp.

Atsevišķu ar sodu noteikšanu saistītu aspektu izvērtējums

Nora MAGONE, Līga AŠITOKA // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 81.–88.lpp.

Civiltiesību iztulkošana Latvijas Senāta Apvienotajā sapulcē

Zinaida INDRŪNA // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 88.–93.lpp.

Tiesu vara dzimumu perspektīvā

Dace ŠULMANE // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 94.–96.lpp.

Valsts atbalsta institūta iedzīvināšana Latvijas tiesību sistēmā – terminoloģiskie aspekti

Solvita HARBACEVIČA // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 97.–100.lpp.

VII. TIESĪBU PRAKSE

Senāta departamentu priekšsēdētāju sēžu lēmumi

Pieteikuma par miršanas fakta reģistrācijas un miršanas apliecības anulēšanu pakļautība administratīvajai tiesai

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 101.–103.lpp.

Komercreģistra iestādes darbības saistībā ar sprieduma izpildi civillietā nav pakļautas administratīvās tiesas kontrolei

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 103.–104.lpp.

Prasījums atlīdzināt noziedzīga nodarījuma (valsts amatpersonas bezdarbības) rezultātā nodarītus mantiskus zaudējumus nav pakļauts izskatīšanai administratīvajā tiesā

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 104.–105.lpp.

Tiesu prakses apkopojumi

Civillietu departamenta prakses apkopojums par goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību

Reinis MARKVARTS // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 106.–107.lpp.

Administratīvo lietu departamenta prakse: Konkurences lietās; Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lietās; Par administratīvajām tiesām pakļautiem prasījumiem

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 107.–108.lpp.

Tiesu dialogs

Pārskats par Augstākās tiesas un Satversmes tiesas dialogu 2018.gadā

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 108.–111.lpp.

Pārskats par Latvijas prejudiciālo nolēmumu lietām 2018.gadā

Reinis MARKVARTS // Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 111.–114.lpp.

Krimināllietu departamenta padomnieki apgabaltiesu sanāksmēs analizē nolēmumu atcelšanas iemeslus

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 114.lpp.

Judikatūras kopsavilkums

2018.gads: Augstākās tiesas mājaslapā klasifikatoros publicētie Administratīvo lietu departamenta judikatūras nolēmumi pēc lietu kategorijām

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 115.–120.lpp.

2018.gads: Augstākās tiesas mājaslapā klasifikatoros publicētie Civillietu departamenta judikatūras nolēmumi pēc lietu kategorijām

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 121.–127.lpp.

2018.gads: Augstākās tiesas mājaslapā klasifikatoros publicētie Krimināllietu departamenta judikatūras nolēmumi pēc lietu kategorijām

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 128.–131.lpp.

Judikatūras maiņa: tēzes nolēmumiem, kuros 2018.gadā mainīta kasācijas instances prakse

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 132.lpp.

Nozīmīgākās lietas Senāta departamentos 2018.gada otrajā pusē

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.18, 2019, 133.–140.lpp.