Par tiesas sēdēm

Drukas versija
 
27 novembris 2017

Lietu strīdā ar Iepirkumu uzraudzības biroju nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 24.novembrī atcēla Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru noraidīti pieteicēju – SIA „Stiga RM”, SIA „Mobaco Green” u.c. pieteikumi par Iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma atcelšanu par aizliegumu slēgt iepirkuma līgumus kokmateriālu pārvadājuma pakalpojumu sniegšanai. Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā rajona tiesā.

 
27 novembris 2017

Lietu par pabalsta piešķiršanu saistībā ar slima bērna kopšanu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 24.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu ar kuru noraidīts pieteikums par slimības pabalsta izmaksu par slima bērna kopšanu, kas pārsniedz likumā noteikto 14 dienu periodu, bet ir saistīts ar divām atsevišķām saslimšanām. Augstākā tiesa lietu nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

 
24 novembris 2017

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 27.novembra līdz 1.decembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Veselības inspekcija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Iepirkumu uzraudzības birojs un Rīgas dome.

 
22 novembris 2017

Stājies spēkā spriedums par morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu no RIMI LATVIA

Augstākās tiesas Civillietu departaments 22.novembrī prasības lietā par morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu, rīcības sēdē izvērtējot prasītājas SIA „RIMI LATVIA” kasācijas sūdzību par Kurzemes apgabaltiesas spriedumu, pieņēma lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību. Augstākās tiesas tiesnešu kolēģija lēmumā norāda, ka nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas rezultāts ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietā stājas spēkā Kurzemes apgabaltiesas spriedums, ar kuru prasība apmierināta daļēji un par labu prasītājam piedzīta 1000 euro morālā kaitējuma atlīdzība par veikalā Liepājā gūto traumu.

 
17 novembris 2017

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 21. līdz 24.novembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 13 kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts policija, Iepirkumu uzraudzības birojs, Uzņēmumu reģistrs un Jūrmalas ostas pārvalde.

 
14 novembris 2017

Lietu par paternitātes pabalsta aprēķinu, strādājot pie diviem darba devējiem, nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 14.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par labvēlīgāka administratīvā akta izdošanu, lai paternitātes pabalsta aprēķinā tiktu ņemti vērā ienākumi par darbu arī otrā no pieteicēja darbavietām. Augstākā tiesa lietu nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

 
14 novembris 2017

Augstākā tiesa: pārbaudes laikā izteikts darba devēja uzteikums nav spēkā, ja tā iemesls ir darbinieka atteikšanās pieņemt algu „aploksnē”

Augstākajā tiesā 14.novembrī kļuvis pieejams spriedums civillietā, kuras ietvaros rakstveida procesā izskatīta SIA „Newcon Hospitality Group” darbinieces kasācijas sūdzība par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2016.gada 6.septembra spriedumu, ar kuru darbinieces prasība pret SIA „Newcon Hospitality Group” par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, neizmaksātās darba samaksas, neizmantotā atvaļinājuma kompensācijas, vidējās izpeļņas par darba piespiedu kavējuma laiku un morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu apmierināta daļēji.

 
13 novembris 2017

Augstākā tiesa nolemj uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumus prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai par direktīvas 72/166/EEK normu iztulkošanu

Augstākā tiesa 2017.gada 13.novembrī apturēja tiesvedību civillietā Eiropas komercsabiedrības „Balcia Insurance” SE (agrākais nosaukums - Eiropas komercsabiedrība „BTA Insurance Company” SE) prasībā pret apdrošināšanas AS „Baltijas Apdrošināšanas Nams” par zaudējumu atlīdzības piedziņu regresa kārtībā un nolēma uzdot Eiropas Savienības Tiesai (EST) jautājumus par direktīvas 72/166/EEK (par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un attiecībā uz kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību) 3.panta 1.punkta iztulkošanu prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kas stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.

 
10 novembris 2017

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 13. līdz 17.novembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Tieslietu ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Veselības inspekcija.

 
9 novembris 2017

Nolemj uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumu prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai par Eiropas Savienības tiesību normu iztulkošanu

Augstākās tiesas Civillietu departaments 2017.gada 8.novembrī apturēja tiesvedību lietā SIA „Ķipars AI” prasībā pret likvidējamo AS „Latvijas Krājbanka” par maksājuma rīkojuma izpildi un nolēma uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumu par Eiropas Savienības tiesību normu iztulkošanu prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai. Eiropas Savienības Tiesas praksē līdz šim nav sniegta interpretācija par Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 19.maija Direktīvas 98/26/EK normām attiecībā uz pārveduma rīkojuma ievadīšanas sistēmā brīdi un maksātnespējas procedūras ietekmi uz pārveduma rīkojumu. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.