Pētījumi

Drukas versija

Šeit apkopoti dažādu institūciju un pētnieku pētījumi par atsevišķiem tiesību un ar tiesvedību saistītiem jautājumiem.

Pētījums vai nu pievienots atsevišķa dokumenta veidā, vai arī norādīta saite uz interneta vietni, kur tas atrodas.  

 

2019. Noziegumos cietušo tiesību attīstība Eiropā: Latvija. Latvijas Tiesnešu Mācību centrs, 2019

2018. Pētījums konferences "Sabiedriskā viedokļa ietekme uz tiesnešiem un tiesu varu kopumā" vajadzībām. Tiesību zinātnes pētniecības institūts  

2017. Diskriminācijas aizlieguma principa ievērošana darba tiesiskajās attiecībās pret mazu bērnu vecākiem. Tiesībsarga biroja pētījums

2016. Naida runas un naida noziegumu atpazīšanas un izmeklēšanas prakses problēmaspekti Latvijas Republikā. Tiesībsarga biroja pētījums

 

2015, Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūras pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās ietekme uz nacionālajām tiesām un iestādēm. Tieslietu ministrijas pētījums  

2015. Latvijas tiesu prakse Satversmes 92.panta trešā teikuma tiešā piemērošanā valsts atbildības kontekstā.Tiesībsarga biroja pētījums

 

2014. Tiesu tulku/ tulkotāju reģistri un darba organizācija Eiropas SavienībāTieslietu ministrija, Valsts Valodas centrs

2014. Korupcijas upura rokasgrāmata. Iveta Kažoka, Delna

2013. Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu bērnu tiesību jomā analīze. Tiesībsarga biroja pētījums. Autore Anna Haružika

2013. Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā. Pētījuma autori I.Kronberga, I.Dzenovska, G.Litvins, S.Sīle

 

2012. Personvārdu rakstība un cilvēktiesības. Tiesībsarga biroja pētījums. Autores Līga Biksiniece-Martinova un Laura Lapiņa

2012. Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā. Pētījuma autori I.Kronberga, G.Litvins, A.Lešinska, S.Sīle

2012. Statistika par korupcijas lietu iztiesāšanu 2011. gadā. PROVIDUS pētījums


2011. Apcietinājums Latvijas kriminālprocesā. Pētījuma autori A.Judins un I.Kronberga

2011. Recidīva rādītāji, to noteikšanas kārtība un piemērošana Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbā. Pētījuma autors A.Judins 

2011. Administratīvā pārkāpuma lietvedība ceļu satiksmē. Pētījuma autori G.Litvins un K.Aperāne 

 

2010. Atjaunojošā justīcija nepilngadīgo noziedzības kontekstā: Baltijas valstis Eiropas dimensijā. Pētījuma autors A.Judins 

2010. Tiesu varas neatkarības un efektivitātes palielināšanas un nostiprināšanas rezerves. Pētījuma autori S.Osipova, A.Strupišs, A.Rieba

2010. Ētikas jautājumi un korupcijas riski Rīgas apgabaltiesā. Pētījuma autori L.Austere, V.Kalniņš 

 

2009. Īsi par tiesnešu ētiku prāvniekiem. Pētījuma autors V.Kalniņš

 

2008. Sabiedrības līdzdalība teritorijas plānošanas un būvniecības jautājumos. Pētījuma autori G.Litvins, K.Markovskis, E.Renner, S.Statkus [saite uz portālu "politika.lv"]

2008. Tiesnešu ētika, kvalifikācija un atbildība Latvijā: kā neapstāties pie sasniegtā?. Pētījuma autori V.Kalniņš, I.Kažoka, G.Litvins [saite uz portālu "politika.lv"]

2008. Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2008. gada pirmais pusgads [saite uz portālu "politika.lv"]

2008. Izaicinājums būvēt likumīgi. Pētījuma autori A.Lešinska, S.Statkus, A.Grišāne [saite uz portālu "politika.lv"]

2008. Eiropas Savienības tiesību piemērošana Latvijā. Pētījuma autore G.Žukova [saite uz portālu "politika.lv"]

2008. Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2007. gada otrais pusgads [saite uz portālu "politika.lv"]

2008. Attieksme pret korupciju Latvijā. SKDS pētījums [saite uz portālu "politika.lv"]

2008. Pētījums par Civillikuma Lietu tiesību daļas (ceturtās, piektās, sestās un septītās nodaļas) modernizācijas nepieciešamību. Autors J.Rozenfelds

2008. Identificētie problēmu jautājumi Latvijas Republikas mantojuma tiesību regulējumā. Autori I.Šermukšnis, P.Bulavs, J.Solovjovs, E.Virko

2008. Pētījums par Civillikuma lietu tiesību daļas pirmās, otrās un trešās daļas modernizācijas nepieciešamību

2008. Koncernu likuma darbības efektivitātes problēmas un to iespējamie risinājumi. Autors A.Strupišs

2008. Civillikuma Saistību tiesību daļas modernizācijas nepieciešamība un aktuālo privāttiesiskā regulējuma tendenču (UNIDROIT, ELTP) iespējamā ietekme uz Civillikuma Saistību tiesību daļas modernizāciju. Autors K.Torgāns

 

2007. Pētījums "Korupcijas *C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2006. gada otrais pusgads." Autori Valts Kalniņš, Iveta Kažoka, Pēteris Timofejevs. (3. daļa. Ētika tiesās: tiesnešu pašnovērtējums.) [saite uz portālu "politika.lv"]


2006. Pašvaldības lēmumi Temīdas svaros. Autori Agnese Hartpenga, Andis Pauniņš, Agnese Lešinska, Linda Austere [saite uz portālu "politika.lv"]

2006. Administratīvā procesa piemērošana projektu konkursu gadījumā. Autors Karīna Janova [saite uz portālu "politika.lv"]

2006. Pētījums "Juridisko personu kriminālatbildības institūts astoņās valstīs – Ziemeļvalstīs (Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Islandē un Dānijā) un Baltijas valstīs (Latvijā, Lietuvā un Igaunijā)" Autors Dana Rone (doc angļu val.)

2006. Pētījums "Sieviešu un bērnu tiesību īstenošana laulības šķiršanas gadījumos Latvijas tiesu praksē" Autors Andra Tallija un Elīna Ālere [saite uz portālu "politika.lv"]

 

2005. Pētījums "Sūdzību izskatīšana un policijas atbildība" Autors Ilze Ruķere [saite uz portālu "politika.lv"]

2005. Pētījums "Izlīgums Latvijas krimināltiesībās" Autors Andrejs Judins [saite uz portālu "politika.lv"]

 

2004. Pētījums "Situācija komunikāciju jomā Latvijas tiesu sistēmā" Autori Zvērinātu advokātu birojs "Liepa, Skopiņa/BORENIUS" un Aivita Putniņa [dokuments ir Adobe PDF formātā]

2004. Pētījums "Lietu sadales kārtība tiesās". Autors Aivars Aksenoks [dokuments ir Adobe PDF formātā]

2004. Pētījums par tiesu prakses vispārinājumu veikšanas metodoloģiju. Autors M.iur. Māris Vainovskis [dokuments ir Adobe PDF formātā]

2004. Pētījums "Par tiesāšanās izdevumu apmēra, valsts nodevas veidošanās mehānisma un valsts nodevas apmēra pamatojuma noteikšanu civillietās Latvijas Republikā". Autors M.ekon.lekt. Edgars Peičs [dokuments ir Adobe PDF formātā]

 

2003. Pētījums "Stratēģija tiesnešu atlasei, apstiprināšanai amatā un kvalifikācijas klašu piešķiršanai". Autors M.iur. Guna Kaminska [dokuments ir Adobe PDF formātā]

2003. Pētījums "Eiropas Tieslietu padomes: tendences un modeļi". Autors Vims Fūrmans (Wim Voerman), Leidenas universitātes Juridiskās fakultātes konstitucionālo un administratīvo tiesību profesors [dokuments ir Adobe PDF formātā]

2003. Pētījums "Kvalifikācijas klasifikācijas piemaksas un karjeras attīstība". Autors Dr.iur. Patrīcija Nūnana (Patricia Noonan [dokuments ir Adobe PDF formātā]

2003. Pētījums "Salīdzinošais ziņojums: Tiesnešu atlases, amatā iecelšanas un paaugstināšanas kritēriji Latvijā". Autors Dr.iur. Patrīcija Nūnana (Patricia Noonan [dokuments ir Adobe PDF formātā]

2003. Pētījums "Komentāri par eksperta ziņojumu: Kvalifikācijas klasifikācijas piemaksas (KKP) un tiesnešu karjeras attīstība. Latvijā pastāvošās tiesnešu atlases, amatā iecelšanas un amatā paaugstināšanas kritēriju novērtējums un analīze". Autors Dr.iur. Patrīcija Nūnana (Patricia Noonan) [dokuments ir Adobe PDF formātā]