Pētījumi

Drukas versija

Šeit apkopoti dažādu institūciju un pētnieku pētījumi par atsevišķiem tiesību un ar tiesvedību saistītiem jautājumiem.

Pētījums vai nu pievienots atsevišķa dokumenta veidā vai arī norādīta saite uz interneta vietni, kur tas atrodas.  

 

2019. Noziegumos cietušo tiesību attīstība Eiropā: Latvija. Latvijas Tiesnešu Mācību centrs, 2019

2017. Diskriminācijas aizlieguma principa ievērošana darba tiesiskajās attiecībās pret mazu bērnu vecākiem. Tiesībsarga biroja pētījums

2016. Naida runas un naida noziegumu atpazīšanas un izmeklēšanas prakses problēmaspekti Latvijas Republikā. Tiesībsarga biroja pētījums

2015. Latvijas tiesu prakse Satversmes 92.panta trešā teikuma tiešā piemērošanā valsts atbildības kontekstā.Tiesībsarga biroja pētījums

2014. Tiesu tulku/ tulkotāju reģistri un darba organizācija Eiropas SavienībāTieslietu ministrija, Valsts Valodas centrs

2013. Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā. Pētījuma autori I.Kronberga, I.Dzenovska, G.Litvins, S.Sīle

2012. Personvārdu rakstība un cilvēktiesības. Tiesībsarga biroja pētījums. Autores Līga Biksiniece-Martinova un Laura Lapiņa

2012. Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā. Pētījuma autori I.Kronberga, G.Litvins, A.Lešinska, S.Sīle

2008. Eiropas Savienības tiesību piemērošana Latvijā. Pētījuma autore G.Žukova [saite uz portālu "politika.lv"]

2008. Pētījums par Civillikuma Lietu tiesību daļas (ceturtās, piektās, sestās un septītās nodaļas) modernizācijas nepieciešamību. Autors J.Rozenfelds

2008. Identificētie problēmu jautājumi Latvijas Republikas mantojuma tiesību regulējumā. Autori I.Šermukšnis, P.Bulavs, J.Solovjovs, E.Virko

2008. Pētījums par Civillikuma lietu tiesību daļas pirmās, otrās un trešās daļas modernizācijas nepieciešamību

2008. Koncernu likuma darbības efektivitātes problēmas un to iespējamie risinājumi. Autors A.Strupišs

2008. Civillikuma Saistību tiesību daļas modernizācijas nepieciešamība un aktuālo privāttiesiskā regulējuma tendenču (UNIDROIT, ELTP) iespējamā ietekme uz Civillikuma Saistību tiesību daļas modernizāciju. Autors K.Torgāns

2006. Pētījums "Juridisko personu kriminālatbildības institūts astoņās valstīs – Ziemeļvalstīs (Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Islandē un Dānijā) un Baltijas valstīs (Latvijā, Lietuvā un Igaunijā)" Autors Dana Rone (doc angļu val.)

2005. Pētījums "Sūdzību izskatīšana un policijas atbildība" Autors Ilze Ruķere [saite uz portālu "politika.lv"]

2004. Pētījums "Lietu sadales kārtība tiesās". Autors Aivars Aksenoks [dokuments ir Adobe PDF formātā]

2004. Pētījums par tiesu prakses vispārinājumu veikšanas metodoloģiju. Autors M.iur. Māris Vainovskis [dokuments ir Adobe PDF formātā]

2004. Pētījums "Par tiesāšanās izdevumu apmēra, valsts nodevas veidošanās mehānisma un valsts nodevas apmēra pamatojuma noteikšanu civillietās Latvijas Republikā". Autors M.ekon.lekt. Edgars Peičs [dokuments ir Adobe PDF formātā]