Darbības pamats

Drukas versija

Tieslietu padome ir koleģiāla institūcija, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Tieslietu padomes izveidošanas mērķis ir līdzsvarot attiecības starp izpildvaru, tiesu varu un likumdevēja varu, nosakot tai nozīmīgu lomu jautājumos, kas skar tiesu sistēmu. 

Tieslietu padomes izveidošana noteikta likumā „Par tiesu varu”, ar 2010. gada 3. jūnija grozījumiem likumā iekļaujot 13.1 nodaļu „Tieslietu padome”. Grozījumi stājās spēkā 2010. gada 1. augustā.

Tieslietu padomes darbību regulē Tieslietu padomes reglaments, kas apstiprināts 2017. gada 16. oktobra sēdē.

Tieslietu padomes darbu nodrošina Tieslietu padomes sekretariāts, kas ir Augstākās tiesas struktūrvienība.