Sastāvs

Drukas versija

Tieslietu padomes sastāvā atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 89.1 pantam ir 15 locekļi – astoņi pastāvīgie locekļi (amatpersonas) un septiņi vēlēti locekļi.

 

Tieslietu padomes sastāvā ir šādi pastāvīgie locekļi (amatpersonas):

1) Augstākās tiesas priekšsēdētājs;

2) Satversmes tiesas priekšsēdētājs;

3) tieslietu ministrs;

4) Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs;

5) ģenerālprokurors;

6) Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs;

7) Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs;

8) Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs.

Pastāvīgais loceklis (amatpersona) dalībai Tieslietu padomes sēdē var pilnvarot citu personu.

 

Tieslietu padomes sastāvā ir šādi vēlēti locekļi:

1) Augstākās tiesas plēnuma ievēlēts tiesnesis;

2) seši Tiesnešu konferences ievēlēti tiesneši.

Tiesnešu konference vienu Tieslietu padomes locekli ievēlē no zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu vidus, trīs – no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus, divus – no apgabaltiesu tiesnešu vidus.

Vēlēta Tieslietu padomes locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi. Tieslietu padomes locekli var ievēlēt atkārtoti, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Vēlēta Tieslietu padomes locekļa statuss nav savienojams ar Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļa, Disciplinārtiesas locekļa, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa vai Tiesnešu ētikas komisijas locekļa pienākumu pildīšanu.

 

Tieslietu padomes darbā ar padomdevēja tiesībām var piedalīties tiesībsargs un Tiesu administrācijas direktors vai šo personu pilnvaroti pārstāvji, Latvijas Zinātņu akadēmijas apstiprinātu tiesībzinātņu ekspertu deleģēts pārstāvis, kā arī tiesnešu biedrību pārstāvji.

 

Tieslietu padome 2018.gada augustā. Sēž no kreisās: Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Inguna Helmane, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja p.i. Sandra Strence, Zemgales rajona tiesas (Tukumā) tiesnese Adrija Kasakovska, Augstākās tiesas tiesnese Ināra Garda, Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane. Stāv no kreisās: Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs Andris Spore, Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs Andris Strauts, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis Zigmunds Dundurs un Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Klāt nav ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers.

Tieslietu padomes sastāvs

Amatpersonas:

Ivars BIČKOVIČS, Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Tieslietu padomes priekšsēdētājs

Ineta ZIEMELE, Satversmes tiesas priekšsēdētājs

Jānis BORDĀNS, tieslietu ministrs

Ēriks KALNMEIERS, ģenerālprokurors

Juta STRĪĶE, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja

Jānis ROZENBERGS, Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs

Jānis SKRASTIŅŠ, Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs

Iveta KRUKA, Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja

 

Augstākās tiesas plēnumā 2018. gada 10. septembrī ievēlēts tiesnesis:

Aigars STRUPIŠS, Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētājs

 

Latvijas tiesnešu konferencē ievēlēti tiesneši:

Dzintra BALTA, Rīgas apgabaltiesas tiesnese (ievēlēta 18.09.2018.)

Zigmunds DUNDURS, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis (ievēlēts 10.11.2017.)

Aija ĀVA, Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece (ievēlēta 13.11.2019.)

Guntars PLORIŅŠ, Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama priekšsēdētājs (ievēlēts 11.09.2018.)

Juris STUKĀNS, Rīgas apgabaltiesas tiesnesis (ievēlēts 11.09.2018.)

Andris ZUTIS, Rēzeknes tiesas tiesnesis (ievēlēts 11.09.2018.)

 

Tieslietu padomes priekšsēdētājs ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Tieslietu padomes priekšsēdētājs vada Tieslietu padomes darbu, sasauc Tieslietu padomes sēdes un nosaka to darba kārtību, pārstāv Tieslietu padomi un paraksta Tieslietu padomes lēmumus un citus dokumentus.

Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlē Tieslietu padome no tajā pārstāvēto tiesnešu vidus. 2018.gada 15.oktobrī par Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta Rīgas apgabaltiesas tiesnese Dzintra BALTA.