Tiesnešu ētikas komisija

Drukas versija

Tiesnešu ētikas komisija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas sniedz atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem, kā arī skaidro tiesnešu ētikas normas

 

Darbības pamats:

 

Sastāvs

 • Sastāvā 10 locekļi: divi no zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu izvirzītajiem, trīs – no rajonu (pilsētu) tiesu, trīs – no apgabaltiesu, divi – no Augstākās tiesas izvirzītajiem
 • Ievēl – uz 4 gadiem Tiesnešu konferencē
 • Šībrīža sastāvs: 

Alla ŠILOVA – komisijas priekšsēdētāja, Latgales apgabaltiesas tiesnese, Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja (ievēlēta 20.05.2016.)

Dzintra AMERIKA  - komisijas priekšsēdētājas vietniece, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese (ievēlēta 20.05.2016.)

Iveta ANDŽĀNE - Zemgales rajona tiesas tiesnese (ievēlēta 29.11.2018.)

Madara ĀBELE - Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnese (ievēlēta 20.05.2016.)

Ināra JAUNZEME - Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama tiesnese (ievēlēta 23.05.2016.)

Adrija KASAKOVSKA, Zemgales rajona tiesas tiesnese (ievēlēta 11.09.2018.)

Baiba LIELPĒTERE - Cēsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese (ievēlēta 20.05.2016.)

Normunds SALENIEKS - Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis (ievēlēts 20.05.2016.)  

Dace SKRAUPLE - Zemgales apgabaltiesas tiesnese (ievēlēta 23.05.2016.)

Agnese SKULME - Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese (ievēlēta 20.05.2016.)

 

Tiesnešu ētikas komisijas funkcijas

 • Pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja un tiesu priekšsēdētāju, tieslietu ministra, Tiesnešu disciplinārkolēģijas vai Disciplinārtiesas pieprasījuma sniedz atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem
 • Pēc savas iniciatīvas vai tiesnešu lūguma skaidro un analizē Tiesnešu ētikas kodeksa normas, kā arī konsultē tiesnešus par tiesnešu ētikas jautājumiem
 • Apkopo un sagatavo publicēšanai atziņas un skaidrojumus par ētikas normu interpretāciju un piemērošanu
 • Apspriež ētikas normu pārkāpumus
 • Izstrādā Tiesnešu ētikas kodeksa normas un iesniedz tās apstiprināšanai Tiesnešu konferencē

 

Lēmumi

 • Tiesnešu ētikas komisija var lemt par disciplinārlietas ierosināšanu
 • Tiesnešu ētikas komisijas atzinumi nav pārsūdzami

 

Informācijas pieejamība

 • Komisijas sēdes ir atklātas. Ar komisijas atļauju, saņemot tiesneša, kura iespējamais ētikas normu pārkāpums tiks izskatīts, un pieprasījuma iesniedzēja piekrišanu, sēdes gaitu klātesošie var fiksēt ar audio vai video aparatūru
 • Pēc personas, kurai ir tiesības piedalīties komisijas sēdē, motivēta lūguma vai komisijas locekļa ierosinājuma jautājumu var izskatīt slēgtā sēdē
 • Tiesnešu ētikas komisijas atziņas un skaidrojumus par ētikas normu interpretāciju un piemērošanu publicē tiesu portālā

 

Vairāk par Tiesnešu ētika komisiju

 

Saziņa ar medijiem:

 • Komisijas e-pasts: etikaskomisija@ta.gov.lv
 • Tiesu administrācija: tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciāliste Ināra Makarova: 29299565, inara.makarova@ta.gov.lv; sabiedrisko attiecību speciālists Vjačeslavs Mitņičuks: 26447901, vjaceslavs.mitnicuks@ta.gov.lv