EST judikatūra

Drukas versija

Eiropas Savienības Tiesas nolēmumi tiek publicēti tīmekļa vietnē www.curia.europa.eu, tajā ir pieejams arī efektīvs tiesas nolēmumu meklētājs. Eiropas Savienības Tiesas judikatūras apkopojumi pieejami sadaļā Tematiskās informācijas lapas.

Šajā Augstākās tiesas mājaslapas sadaļā publicēti Eiropas Savienības Tiesas judikatūras apskati par atsevišķiem Latvijā aktuāliem jautājumiem un procesiem. 

 

Pārskats par laikā no 2017.gada janvāra līdz 2019.gada maijam Eiropas Savienības Tiesā un Vispārējā tiesā izskatītajām lietām intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos. Pārskatā iekļautas lietas gan preču zīmju un dizainparaugu, gan autortiesību jomā. 

 

 

Apkopojumā apkopotas un sistematizētas EST judikatūras atziņas šādos jautājumos:

Negodīgi noteikumi patērētāju līgumos nav saistoši

Negodīgu noteikumu identificēšana

Tiesas ex officio pienākums pārbaudīt līguma noteikumu godīgumu  

Tiesas pilnvaras, konstatējot negodīgu līguma noteikumu 

Patērētājapiekrišana negodīgiem noteikumiem  

Līguma noteikuma saprotamība