APDROŠINĀŠANAS TIESĪBAS

Drukas versija

2020. gads

13.07.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-893/2020
Regresa prasījums starptautiskās transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas sistēmas (Zaļā karte) ietvaros

J 17.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-808/2020
Ceļu satiksmes negadījumā cietušās personas tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību, ja tā noslēgusi izlīgumu ar vainīgo personu kriminālprocesā

28.04.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-134/2020
Apdrošinājuma ņēmēja prasība par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu, ja to nav pieprasījis apdrošinātais – līzinga devējs

29.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2020
Ar patērētāju noslēgta līguma noteikumu saprotamība

2019. gads

16.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-248/2019
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka atbildība par neattaisnojamu bezdarbību

04.11.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-103/2019
Apdrošinātāja pienākums pierādīt papildu informācijas nepieciešamību regresa prasības ietvaros

27.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-29/2019
Transportlīdzekļa reģistrācija uz iespējamā mantinieka kā transportlīdzekļa valdītāja vārda

31.01.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-23/2019
Morālā kaitējuma kompensācijas apmērs sakarā ar tuvinieku bojāeju ceļu satiksmes negadījumā

J 16.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2/2019
Jēdziens „apdrošināšanas gadījums” Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 1.panta 2.punkta izpratnē

2018. gads

07.08.2018. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1356/2018
Apdrošināšanas atlīdzības atprasījums uz Civillikuma pamata

2017. gads

J 04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-243/2017
Apdrošināšanas līguma noteikumu iztulkojums līguma saistību neizpildes vērtēšanā

J 17.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-212/2017
Lietas administrēšanas izdevumu iekļaušana Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja regresa prasībā

2016. gads

13.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-311/2016
Pierādīšanas pienākums, atsakot izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību

30.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-293/2016
Tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību, konstatējot apdrošināšanas līguma pārkāpumu no apdrošinājuma ņēmēja puses

16.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-270/2016
Apelācijas instances tiesas pienākums motivēt attieksmi pret pirmās instances tiesas spriedumu

21.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-63/2016
Klientu aizsardzība, izmantojot apdrošināšanas starpnieku pakalpojumus

2015. gads

J 25.02.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2015
Apdrošināšanas atlīdzības piedziņa sakarā ar ceļu satiksmes negadījumā nodarīto morālo kaitējumu

2014. gads

J 12.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-184/2014
Noilgums prasības celšanai tiesā par apdrošinātāja atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību

J 27.11.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-156/2014 un tiesnešu Andas Briedes un Normunda Salenieka atsevišķās domas
Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā radušos zaudējumu civiltiesiskās atbildības subjekts

J 14.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-17/2014
Apdrošinātāja pienākumi, pamatojot atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību

2013. gads

J 29.11.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-773/2013
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 24.panta tvērums

J 25.11.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-616/2013
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 40.panta (pašlaik – 41.pants) otrās daļas 2.punkta tvērums

J 06.02.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-549/2013
Ceļu satiksmes negadījumā trešajai personai nodarīto zaudējumu aprēķināšanas kārtība sakarā ar cietušās personas pārejošu darbnespēju

J 13.03.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-145/2013
Apdrošināšanas atlīdzība apdrošināmās intereses neesamības gadījumā

J 12.06.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/2013
Zemapdrošināšanas gadījuma konstatēšanas nosacījumi

J 21.02.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2013
Morālā kaitējuma, ko ceļu satiksmes negadījuma rezultātā radījis vides piesārņojums, atlīdzināšanas tiesiskais pamats

2012. gads

J 05.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-502/2012
Apdrošinātāja regresa prasījuma tiesības par ceļu satiksmes negadījumā nodarītu zaudējumu, ko radījis transportlīdzekļa vadītājs, kurš sakarā ar uzvārda maiņu nebija apmainījis transportlīdzekļa vadītāja apliecību

J 28.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-392/2012 
Nokavējuma procentu noteikšana lēmuma par apdrošināšanas atlīdzību nesavlaicīgas pieņemšanas gadījumā; apdrošinātāja materiālās atbildības tiesiskais pamats

J 05.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-366/2012
Likumisko procentu piedziņas iespējamība Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 39.panta izpratnē

J 16.05.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-154/2012
Jautājumi Eiropas Savienības Tiesai par Pirmās un Otrās direktīvas interpretāciju prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai

J 23.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/2012
Apdrošināšanas objekta vērtības un atlīdzības apmēra noteikšanas principi apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem

2010. gads

J 12.05.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-134/2010
Par apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās dienu

2008. gads

J 09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2008
Par ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu atbildības pakāpi

J 09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2008
Par līdzēju doto apsolījumu trešajai personai un tās tiesībām prasīt līguma izpildījumu

2007. gads

J 31.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-546/2007
Par apdrošinātāju tiesībām izvērtēt ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu atbildību par nodarīto zaudējumu

J 23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-413/2007
Par kravai nodarīto zaudējumu atlīdzību pēc starptautiska autopārvadājuma līguma

J 14.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/2007
Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ir tiesīgs celt regresa prasību pret ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa īpašnieku vai tā tiesīgo lietotāju, ja transportlīdzeklim nav apdrošināta civiltiesiskā atbildība

J 28.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-97/2007
Par vainas noteikšanu zaudējumu atlīdzināšanas gadījumā par izraisīto ceļu satiksmes negadījumu

2005. gads

J 19.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-651/2005
Par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikuma pamatotību

J 26.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2005
Par atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību

2004. gads

J 15.12.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-710/2004
Par Civilprocesa likuma 93. panta ceturtās daļas, 159. panta otrās daļas nosacījumu neizpildīšanas sekām

1997. gads

J 04.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-193/1997
Par apdrošināšanas gadījumu (trešo personu ļaunprātīgu rīcību), par kuru pienākas apdrošināšanas atlīdzība

1996. gads

J 26.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-65/1996
Par apdrošināšanas summas izmaksu akciju sabiedrības maksātnespējas gadījumā

J 22.05.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-44/1996
Par apdrošināšanas līguma atzīšanu par spēkā neesošu