Astoņpadsmitā nodaļa. PRASĪJUMI NO SVEŠU LIETU PĀRZIŅAS (2289. – 2346.pants)

Drukas versija

2020. gads

17.07.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-203/2020
Pilnvarojuma robežas, ja pilnvarā piešķirtas tiesības slēgt darījumus arī pilnvarnieka interesēs

20.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2020
Dzīvokļu īpašnieku un dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, kas faktiski veic dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības, tiesisko attiecību raksturs un savstarpējās saistības

2019. gads

J 31.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-316/2019
Advokāta kā pilnvarnieka pienākums pierādīt veikto darbu apjomu un kvalitāti

J 13.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-22/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Dzīvokļu īpašumos nesadalītu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiskā daba, ja nav noslēgts pārvaldīšanas līgums

2018. gads

12.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2018
Prasība par mantojuma masai piederošas lietas izprasīšanu no citas personas valdījuma

J 05.07.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-124/2018
Transportlīdzekļu tirdzniecība ar komisijas līgumu

08.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-24/2018
Komercdirektora pienākums atskaitīties par savu darbu

2016. gads

21.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-163/2016
Pierādīšanas pienākums valdes locekļa kā pilnvarnieka rūpības novērtēšanā; kreditoriem nodarīto zaudējumu apmēra noteikšana maksātnespējas procesā

30.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/2016
Ķīlas ņēmēja atbildība, pārdodot ieķīlāto lietu par brīvu cenu (Civillikuma 1328. pants)

J 20.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2016
Zemes īpašnieka prasības par nomas līguma noslēgšanu subjekts un šīs prasības apmērs

2015. gads

J 26.11.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2391/2015
Pārstāvības noformēšanas nosacījumi zvērinātam advokātam tiesas lēmumu pārsūdzēšanā

J 27.02.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-326/2015
Pilnvarnieka norēķināšanās pienākums un pienākums maksāt procentus

08.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-276/2015
Lietas dalībnieka darbnespējas lapā ietvertā informācija kā priekšnoteikums lietas izskatīšanas atlikšanai; pilnvarojums nereģistrētā kopdzīvē

J 29.06.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-89/2015
Neizlietotās dzīvojamai mājai piesaistītās apsaimniekošanas un īres maksas piedziņas tiesiskie aspekti

2014. gads

J 23.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2376/2014
Paškontrahēšanās darba līgumos un Civillikuma 1415.panta piemērošana

J 26.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/2014
Pilnvarniekam dots izpildījums; pilnvarojuma līguma apjoms un robežas

J 26.11.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-30/2014
Komercpilnvara kā pamats ieinteresētās personas statusa noteikšanai attiecībā pret parādnieku

2011. gads

J 12.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-16/2011
Par pilnvarnieka pienākumu dot norēķinu pilnvarotājam

2008. gads

J 19.03.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-337/2008
Par pilnvarnieka tiesībām pilnvaras devēja nāves gadījumā

2006. gads

J 20.09.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-500/2006
Par neuzdotas lietvedības apstiprināšanas sekām

2004. gads

1997. gads

J 10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-474/1997
Par rokasnaudu. Par pilnvardevēja atbildību saistībā, ko viņa vārdā uzņēmies pilnvarnieks

1996. gads

J 13.11.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-114/1996
Par prasījuma tiesību liegt atzīt pilnvaru par spēkā neesošu