Astotā nodaļa. ZAUDĒJUMI UN TO ATLĪDZĪBA (1770. – 1792.pants)

Drukas versija

2020. gads

28.04.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-134/2020
Apdrošinājuma ņēmēja prasība par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu, ja to nav pieprasījis apdrošinātais – līzinga devējs

05.05.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-59/2020
Publiskā iepirkuma procedūrā noslēgta uzņēmuma līguma izbeigšanas rezultātā radušos zaudējumu piedziņa

20.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-51/2020
Atbildība par zaudējumiem, iznomājot bīstamo iekārtu

J 13.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-8/2020
Ierobežojumi un taisnīga atlīdzība saprātīgā termiņā, atsavinot nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām

2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]/2020
Valdes locekļa interešu konflikta pārbaude paškontrahēšanās gadījumā

J 2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[G]/2020
Mazākuma dalībnieku tiesību aizsardzība akciju atpirkšanas piedāvājuma neesības gadījumā

2019. gads

16.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-248/2019
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka atbildība par neattaisnojamu bezdarbību

09.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-94/2019
Zaudējumu apmēra noteikšana saskaņā ar Konkurences likuma 21.pantu (2011.g. redakcijā)

24.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-46/2019
Valdes locekļa atbildība un zaudējumu nodarīšanas brīdis

26.09.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/2019
Valsts tiesības civilprocesa kārtībā prasīt atlīdzību par kaitējumu, kas nodarīts ar noziedzīgu nodarījumu

2018. gads

29.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-209/2018
Prasība par sagaidāmās peļņas atrāvumu līgumsaistības pārkāpuma gadījumā

J 21.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-193/2018
Maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskā atbildība par viņa profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem kreditoram

28.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-55/2018
Likumā noteiktā izņēmuma no tiesībām uz garantēto atlīdzību piemērojamība

2017. gads

29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-402/2017
Zaudējumu atlīdzība no valsts par zemesgrāmatu tiesneša kļūdu

J 24.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-293/2017
Atlīdzības apmēra noteikšana, atsavinot nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām

18.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2017
Valsts atbildība par nepamatotu naudas līdzekļu arestu; atlīdzinājuma apmērs par nepamatotu naudas līdzekļu arestu

26.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-20/2017
Ieinteresētās personas atbildība maksātnespējas procesā

J 12.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2017
No prasības nodrošinājuma izrietošo zaudējumu atlīdzināšana

2016. gads

17.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2016
Cietušā rīcības izvērtējums ļaunprātīga tiesību aizskāruma gadījumā

21.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-163/2016
Pierādīšanas pienākums valdes locekļa kā pilnvarnieka rūpības novērtēšanā; kreditoriem nodarīto zaudējumu apmēra noteikšana maksātnespējas procesā

J 07.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2016 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Cietušā tagadējās mantas samazinājuma izpratne (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

2014. gads

J 27.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-102/2014
Jēdzienu „kā krietns un rūpīgs saimnieks” piemērošana; nosacījumi sabiedrības valdes locekļu atbrīvošanai no atbildības

J 15.01.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2014
Komerclikuma 169.pantā nostiprinātās valdes locekļa vainojamības prezumpcijas piemērošana

J 29.04.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-81/2014
Zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats juridiskai personai pirmstiesas procesā arestētas mantas gadījumā

J 15.01.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-12/2014
“Sagaidāmās peļņas atrāvums” Civillikuma 1772.panta izpratnē

2012. gads

J 28.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-392/2012 
Nokavējuma procentu noteikšana lēmuma par apdrošināšanas atlīdzību nesavlaicīgas pieņemšanas gadījumā; apdrošinātāja materiālās atbildības tiesiskais pamats

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-25/2012
Valdes locekļa atbildība par sabiedrībai nodarīto kaitējumu

2011. gads

J 12.10.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2011
Īrnieka tiesības prasīt dzīvoklim nodarīto zaudējumu atlīdzību; dzīvokļa atbilstība īres līguma priekšmetam izvirzītajām prasībām

J 06.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-143/2011
Par izdevumu advokāta palīdzības samaksai atlīdzināšanu

2010. gads

J 29.09.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-191/2010
Pievienotās vērtības nodokļa un sociālā nodokļa iekļaušana zaudējumu aprēķinā

2008. gads

J 29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-353/2008
Par tiesiskajām sekām, kas rodas, ja nekustamais īpašums pārdots secīgi vairākiem pircējiem

J 11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-259/2008
Par civiltiesiskās atbildības veidiem un nomnieka atbildību par zaudējumu

J 09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/2008
Par pacienta tiesībām uzzināt laboratorisko veselības pārbaužu rezultātus

2007. gads

J 26.09.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-635/2007
Par procesuālo tiesību normu ievērošanu, nozīmējot ekspertīzi

J 17.01.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2007
Atsavinātāja atbildības apmērs un ieguvēja aizsardzības līdzekļi

2006. gads

J 15.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-662/2006
Par apakšuzņēmēja pienākumu atlīdzināt zaudējumus

J 06.09.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-475/2006
Tiesības, kas izriet no priekšā stāvoša zaudējuma

J 11.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2006
Atbildība par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nodrošinājumu

2005. gads

J 12.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-318/2005
Par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atteikumu izmaksāt aprēķināto, bet neizmaksāto pensiju pārsūdzēšanas kārtību

J 12.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-318/2005
Par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atteikumu izmaksāt aprēķināto, bet neizmaksāto pensiju pārsūdzēšanas kārtību

J 09.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-114/2005
Par Civillikuma 2349.panta piemērošanas tiesiskajiem aspektiem

J 23.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-110/2005
Personas atbildība par mežam nodarītu zaudējumu

J 12.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/2005
Par nodokļu parāda piedziņas prasījuma tiesībām

2004. gads

J 03.11.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-600/2004
Iznomātājs nedrīkst nomnieku izlikt patvarīgi; pie patvarīgas izlikšanas jāatlīdzina visi zaudējumi

2003. gads

J 05.03.2003. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-128/2003
Par zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu, ja transporta līdzeklis bijis uzticēts pārdošanai

1997. gads

J 10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-472/1997
Par strīdu jautājumā par meža izciršanu nogabalos, kurus bijušā īpašnieka mantinieks pieprasījis līdz 1991. gada 20. jūnijam

J 26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-418/1997
Par neatļautu darbību, kas pārsniedz saistību izpildījumu ietvarus

J 05.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-403/1997
Par zaudējuma vērtējuma samēru ar priekšmeta vērtību zaudējuma nodarīšanas laikā

J 03.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-298/1997
Par mājas īpašnieka atbildības apjomu zaudējumu atlīdzināšanā

J 09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-86/1997
Parādnieka nokavējuma gadījumā saistība pati par sevi neizbeidzas un tā paliek spēkā

J 26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-85/1997
Par zaudējumu nodarītāja mantisko atbildību

J 26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-51/1997
Katram ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko viņš ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis

1996. gads

J 30.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-153/1996
Par zaudējumiem un apgrozījuma nodokļa maksājumiem sadarbības līguma sakarā

J 30.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-151/1996
Par bankas atbildību sakarā ar naudas pārskaitīšanu uz klienta kontu uz maksājumu uzdevumu pamata, kuros vēlāk konstatēts viltojums

J 16.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-142/1996
Par ceļa bojājuma dēļ izraisīta satiksmes negadījuma zaudējumu atlīdzību

J 11.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-128/1996
Par privātīpašumā esoša meža apsaimniekošanas un izmantošanas kārtību

J 07.08.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/1996
Par ceļu satiksmes negadījumā mantai nodarīto zaudējumu atlīdzību

J 07.08.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/1996
Par naudas summu pārskaitījumiem klientu kontos bankā

J 26.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-52/1996
Par paaugstinātas bīstamības avota valdītāja civiltiesisko atbildību

J 22.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-43/1996
Par civiltiesisko atbildību divu paaugstinātas bīstamības avotu sadursmes gadījumā

J 29.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/1996
Par apelācijas tiesas kompetenci, izskatot lietu sakarā ar iesniegto apelācijas sūdzību

J 29.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-25/1996
Par cietušā uzvedības novērtējumu un abpusējas atbildības principa piemērošanu zaudējumu atlīdzības lietā, kas saistīti ar ceļu satiksmes negadījumu

J 29.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-24/1996
Par zaudējuma atlīdzību sakarā ar mantas konfiskāciju