Desmitā nodaļa. SAISTĪBU TIESĪBU IZBEIGŠANĀS (1811. – 1911.pants)

Drukas versija

2020. gads

J 18.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-577/2020
Darba laika un atpūtas laika nošķiršana pārtraukuma laikā

18.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-492/2020
Vienreizēja izpildījuma ar starpmaksājumiem un periodiska izpildījuma nošķīrums

03.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-190/2020
Noilguma pārtraukšana, ja atgādinājums parādniekam nosūtīts uz deklarēto dzīvesvietu

J 30.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-136/2020
Galvojuma saistības izbeigšanās ar galvenās saistības noilgumu

J 03.07.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-90/2020
Parādnieka pretprasījumu pret cedentu ieskaits

03.03.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2020
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas parāda piedziņa

2019. gads

11.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2019
Darba algas pārskaitījums uz citu bankas kontu

27.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-169/2019
Cesijas atcēlēja līguma nozīme, ja cesionārs atsaucis prasību pret parādnieku

J 27.09.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-168/2019
Līgumsoda par līguma neizpildīšanu īstā laikā piedziņa

J 30.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-104/2019
Noilgums prasījumam par zemes piespiedu nomas maksas piedziņu

24.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-46/2019
Valdes locekļa atbildība un zaudējumu nodarīšanas brīdis

2018. gads

J 06.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2018
Tiesas kompetence pēc savas ierosmes vērtēt, vai pret patērētāju vērstajai prasībai ir iestājies noilgums

J 18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-150/2018
Parāda vēlāka uzņemšanās kopīgi ar sākotnējo parādnieku

J 26.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2018
Patērētāja tiesībām neatbilstoši līguma noteikumi

22.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-12/2018
Prettiesiski gūto ienākumu piedziņa valsts ienākumos

2017. gads

16.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-369/2017
Noilguma pārtraukums, ja tiesa atteikusies pieņemt prasības pieteikumu

J 06.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-327/2017
Noilguma termiņa aprēķināšana strīdos, kas izriet no komercdarījumiem

11.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2017
Tiesību netaisnprātīga izlietošana kā tiesiskās aizsardzības lieguma pamats

J 14.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-265/2017
Lietas par atlikušā parāda piedziņu turpināšanas neiespējamība pēc tiesas lēmuma par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē tiesas ceļā izpildes

J 14.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-265/2017
Noilguma termiņš pēc speciālajā tiesību normā noteiktā noilguma termiņa pārtraukšanas

J 04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-248/2017
Hipotēkas noilgums; kreditora atgādinājums

2016. gads

03.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-274/2016
Noilguma iestāšanās, ja prasījuma tiesība izriet no noziedzīga nodarījuma

20.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-220/2016
Maksātnespējas administratora izvēles tiesību sekas; ieskaita izpratne

30.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-138/2016
„Prasības celšanas vietas” jēdziens Civillikuma 1821.panta izpratnē

2015. gads

J 21.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/2015
Procentu par kapitāla lietošanu un procentos izteikta līgumsoda nošķiršana un tiesiskais regulējums

2014. gads

J 12.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-184/2014
Noilgums prasības celšanai tiesā par apdrošinātāja atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību

J 12.12.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-179/2014
Ekonomiskā krīze un „nepārvaramas varas” jēdziens

J 26.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/2014
Pilnvarniekam dots izpildījums; pilnvarojuma līguma apjoms un robežas

J 08.04.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-117/2014
Kreditoru prasījumu iesniegšanas kārtība pret maksātnespējīgu parādnieku un tās neievērošanas sekas; strīda par tiesībām starp kreditoru un maksātnespējīgu parādnieku izskatīšanas tiesiskais pamats

J 31.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2014
Ūdens smelšanas un kājceļa servitūta nodibināšana

2013. gads

J 30.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-644/2013 (JUDIKATŪRAS PRECIZĒJUMS)
Līgumisko procentu un līgumsoda atlīdzināšana gadījumos, kad līdzējs tiesīgi atkāpjas no līguma

J 14.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-173/2013
Darbnespējas lapas kā attaisnojošas neierašanās tiesas sēdē pamatojums; kopīpašuma vērtības noteikšana, izskatot prasību par tā sadali

2012. gads

J 01.03.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1133/2012
Apvērsuma prasības celšanas termiņš un procesuālā kārtība šī termiņa ievērošanas pārbaudei tiesā

J 23.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-246/2012
Saistības piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā tiesiskās sekas parāda daļējas atzīšanas gadījumā

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-227/2012
Uztura līguma personiskā rakstura nošķiršana no līgumā noteikto saistību izpildīšanas

2011. gads

2010. gads

J 22.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-966/2010
Lietas izskatīšanas robežas un tiesas kompetence

2009. gads

J 14.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-255/2009
Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanu

2008. gads

J 29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-386/2008
Par saistības izpildījuma pierādīšanas līdzekļiem

2007. gads

2006. gads

J 17.05.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-351/2006
Par maksu procentu veidā, kas noteikta par saistības neizpildīšanu vai nepienācīgu tās izpildīšanu

2005. gads

J 20.04.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-252/2005
Par komercķīlas tiesības izbeigšanos sakarā ar nodrošinātās saistības izpildi

J 20.04.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-246/2005
Par neesoša parāda izpildījuma atprasīšanas tiesiskajiem aspektiem

2004. gads

J 17.03.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2004
Prasības noilguma termiņa tecējums sākas ar to dienu, kad radušās tiesības uz prasību

1997. gads

J 10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-473/1997
Par pilnvarojumu pārjaunojuma līguma slēgšanai

J 21.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-169/1997
Noslēdzot pārjaunojuma līgumu, agrākais prasījums izbeidzas ar visām pie tā piederīgajām blakustiesībām (ķīlu, galvojumu, līgumsodu) un tā vietā nodibinās jauns prasījums, uz kuru agrākā prasījuma blakustiesības neattiecas, ja vien nav tieši norunāts pretējais

J 12.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-29/1997
Par prasījuma savstarpējo ieskaiti. Par attaisnotiem vai neattaisnotiem saistības izpildes nokavējuma iemesliem

J 22.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-12/1997
Pārjaunojuma līgums ir par pamatu parādu piedziņai arī tad, ja agrākā parādnieka vietā iestājās jauns parādnieks

1996. gads

J 27.11.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-177/1996
Par sekām, ja līgumsaistības tiek pārtrauktas vienpusējā kārtībā

J 18.12.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-131/1996
Par pretprasības iesniegšana tiesā ar mērķi izdarīt ieskaiti

J 18.12.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-124/1996
Par nekustamu īpašumu kā vienotu īpašuma objektu