Devitā nodaļa. PRASĪJUMU TIESĪBU CESIJA (1793. – 1810.pants)

Drukas versija

2020. gads

03.07.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-568/2020
Prasītās tiesības vērtība kā valsts nodevas aprēķina pamats prasībā par cesijas līguma atzīšanu par spēkā neesošu

J 03.07.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-90/2020
Parādnieka pretprasījumu pret cedentu ieskaits

2019. gads

27.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-169/2019
Cesijas atcēlēja līguma nozīme, ja cesionārs atsaucis prasību pret parādnieku

24.01.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-8/2019
Parādnieka stāvokļa pasliktināšanās nepieļaujamība cesijas līguma gadījumā

2017. gads

J 30.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-221/2017
Iespēja nodot jaunajam īpašniekam prasījuma tiesības par īres līguma izbeigšanu

2016. gads

30.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-346/2016
Ieķīlāta nekustama manta nerada nedz ķīlas ņēmējam, nedz cesionāram īpašuma tiesības uz to ar ieilgumu

2015. gads

2014. gads

J 12.03.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2014
Tiesas kompetence, izskatot uz cesijas līguma pamatotu pieteikumu par puses procesuālo tiesību pārņemšanu

2012. gads

J 14.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-497/2012
Cesijas ierobežojumi un to neievērošanas tiesiskās sekas cesionāra prasījuma par maiņas līguma atzīšanu par pirkuma līgumu izskatīšanā

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2012
Prasības cesijas jēdziens un materiāli tiesiskās sekas

2007. gads

J 03.01.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-16/2007
Par saistības bezstrīdus piespiedu izpildīšanu

1996. gads

J 18.12.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-124/1996
Par nekustamu īpašumu kā vienotu īpašuma objektu

J 22.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-16/1996
Par cesijas līgumu un cesionāra prasījuma tiesību