Pirmā apakšnodaļa. GALVOJUMS (1692.-1715.pants)

Drukas versija

2020. gads

J 30.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-136/2020
Galvojuma saistības izbeigšanās ar galvenās saistības noilgumu

2019. gads

15.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-130/2019
Noteikums par solidāras atbildības uzņemšanos galvojuma līgumā

06.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-128/2019
Ekspromisoriska galvinieka saistība kā imperatīva norma

2018. gads

05.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1069/2018
Galvinieka iebildums par parādnieka ieķīlātajam īpašumam noteiktu zemu izsoles sākumcenu kā pamats atbrīvojumam no galvojuma saistības izpildes

2017. gads

11.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2017
Tiesību netaisnprātīga izlietošana kā tiesiskās aizsardzības lieguma pamats

J 06.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-204/2017
Patērētāja statusa piemērošana personām, kuras kredīta līguma nodrošināšanai noslēgušas galvojuma līgumu

J 21.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-181/2017
Galvojuma līguma kā vienpusēja akta spēks

J 26.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-168/2017
Atbildības pienākums kreditoram pāriet uz galvinieka mantinieku

J 03.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC‑81/2017
Galvinieka atbildība, ja galvenā parādnieka saistības dzēstas fiziskās personas maksātnespējas procesā

05.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-76/2017
Galvojuma un ķīlas kā saistību tiesību pastiprinājuma nošķiršana

2016. gads

16.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-178/2016
Galvinieka atbildība galvenā parādnieka – fiziskas personas – maksātnespējas procesā

2013. gads

J 22.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-27/2013
Kreditora tiesības, galvenā parādnieka un ekspromisoriskā galvinieka atbildības robežas un tiesības prasībās par galvenās saistības izpildi

2012. gads

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-115/2012
Subsidiāra un solidāra atbildība galvojuma saistībās

2011. gads

J 27.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-86/2011
Par izņēmumu no galvojuma akcesoritātes principa

2008. gads

J 20.02.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-14/2008
Par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu pēc protestētiem vekseļiem

2005. gads

J 10.08.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-413/2005
Par galvinieka regresa tiesībām pret galveno parādnieku

1997. gads

J 20.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-277/1997
Par ķīlas tiesības atcēlējlīgumu un trešo personu interešu aizskārumu

J 26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-42/1997
Par galvojuma līguma apstrīdēšanas procesuālo kārtību

J 08.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-6/1997
Galvinieks, ja viņš uzņemas saistību kā pats parādnieks, nevar prasīt, lai kreditors ar prasību vispirms griežas pie galvenā parādnieka