Pirmā nodaļa. TIESISKI DARĪJUMI VISPĀR (1403. – 1510.pants)

Drukas versija

2020. gads

18.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-492/2020
Vienreizēja izpildījuma ar starpmaksājumiem un periodiska izpildījuma nošķīrums

J 30.09.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-364/2020
Simulatīva darījuma apstrīdēšanas procesuālā forma

J 09.03.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2020
Parādnieka vainas prezumpcija, ja tas ar saistītu personu noslēdzis darījumu kreditoram par ļaunu

30.04.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-28/2020 un Augstākās tiesas senatoru I.Bistera, A.Briedes un Ļ.Kušnires atsevišķās domas
No Eiropas Savienības fondiem izmaksātās stipendijas atprasīšana, ja studējošais atskaitīts no mācību iestādes

J 12.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2020 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Komercreģistra publiskās ticamības aizsardzības robežas

2019. gads

J 04.11.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1003/2019
Sūdzības par zvērināta notāra nepareizu rīcību vai atteikšanos izpildīt amata pienākumus pārbaudes kompetence

21.03.2019. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-193/2019
Lietas, kurā apstrīdēts preču zīmes nodošanas darījums uz civiltiesību normām par darījuma trūkumiem, piekritība

J 30.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-178/2019
Klusējot pieņemta mantojuma pieņemšanas sekas

J 15.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-61/2019
Prasība par advokātam dotā uzdevuma izpildi

2018. gads

J 28.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-217/2018
Licences maksas metodes izmantošana mantiskā kaitējuma aprēķināšanai kolektīvi pārvaldītu autortiesību vai blakustiesību aizskāruma gadījumā

J 28.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-217/2018
Kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pārstāvības prezumpcija

J 28.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-207/2018
Līdzpārdošanas tiesības sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku līgumā

29.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-203/2018
Taisnīgs lietas risinājums situācijā, kad pašvaldības rīcība bijusi nekonsekventa, nesamērīga un neatbilstoša tiesiskās paļāvības principam

J 28.05.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-82/2018
Kreditoram par ļaunu noslēgta fiktīva darījuma apstrīdēšana

J 15.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-29/2018
Lietas apstākļu vērtēšana, kad kasācijas instances tiesa atcēlusi zemākās instances tiesas spriedumu

J 19.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2018
Simulatīva un fiktīva darījuma nošķiršana

2017. gads

19.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-335/2017
Pušu gribas noskaidrošana, kvalificējot tiesisko darījumu (nomas un sabiedrības līguma nošķiršana)

J 04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-243/2017
Apdrošināšanas līguma noteikumu iztulkojums līguma saistību neizpildes vērtēšanā

J 24.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-211/2017
Tiesas pilnvaras noteikt līgumu slēgšanas brīvības robežas

29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-209/2017
Parādnieka pamatotas šaubas kā saistības izpildīšanas nokavējuma iemesls

J 26.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-166/2017
Līdztiesības un sacīkstes principa ievērošana

28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-49/2017
Civillikuma 1488.panta 1.punkta piemērošanas priekšnoteikumi

2016. gads

28.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-411/2016
Klusēšanas kā gribas izpausmes regulējums līgumā

16.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-270/2016
Apelācijas instances tiesas pienākums motivēt attieksmi pret pirmās instances tiesas spriedumu

J 29.02.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-48/2016
Mantinieka īpašuma tiesību atpakaļejošais spēks

2015. gads

16.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-112/2015
Līgumsoda par nokavējumu piedziņa, ja izpildījums pieņemts pēc līgumā noteiktā izpildes termiņa

2014. gads

J 23.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2376/2014
Paškontrahēšanās darba līgumos un Civillikuma 1415.panta piemērošana

2013. gads

2012. gads

J 17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-574/2012
Trata (pārvedu vekselis) un saistību pastiprināšana

J 14.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-497/2012
Cesijas ierobežojumi un to neievērošanas tiesiskās sekas cesionāra prasījuma par maiņas līguma atzīšanu par pirkuma līgumu izskatīšanā

J 25.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-257/2012
Labticīga ķīlas ieguvēja aizsardzība absolūti spēkā neesoša atsavinājuma darījuma gadījumā

J 18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2012
Notariāla akta patiesīguma apstrīdēšanas kārtība

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2012
Nomas līguma atcelšana, ja nomātā telpa tiek lietota pretēji nomas līgumā noteiktajam mērķim

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-24/2012
Dzīvokļa vai viendzīvokļa mājas privatizācijas secība; uz īres līguma pamata izīrētas vasarnīcas, kas iekļauta neapdzīvojamo telpu fondā, tiesiskais statuss

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2012
Maiņas darījuma kvalifikācija, atzīstot vienošanos par simulatīvu, noslēgtu ar mērķi apiet pirmpirkuma tiesības

J 01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2012 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU nolēmumā SKC-5/2020)
Atsavinājuma līguma spēkā esamības ietekme uz īpašuma tiesību pāreju ieguvējam

2011. gads

J 22.02.2011. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-538/2011
Par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību; par izlīgumu kasācijas instances tiesā

J 14.12.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-427/2011
Piekrišana īres līguma noteikumu grozīšanai ar konkludentām darbībām; tiesas pienākums vērtēt īres līguma noteikumu atbilstību Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām

J 27.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-86/2011
Par izņēmumu no galvojuma akcesoritātes principa

2010. gads

J 24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-226/2010
Par iestādi kā juridisku personu Civillikuma 1407.panta izpratnē; valsts atbildība par tās iestāžu amatpersonu prettiesisko rīcību; morālā kaitējuma atlīdzināšana par sakropļojumu vai izķēmojumu

J 07.04.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-74/2010
Nekustamo īpašumu atsavinājumu līgumu ķēdē nošķirami spēkā neesoši un spēkā esoši līgumi

J 27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/2010
Par īres līguma termiņa atjaunošanu un dzīvokļa privatizācijas tiesību atzīšanu

2009. gads

J 25.11.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-306/2009
Par tiesisku darījumu rakstisku formu un tā izpildes vai daļējas izpildes sekām

J 03.06.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2009
Par tiesiska darījuma iztulkošanu un atsavinātāja atbildību

J 11.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2009
Par saistību bezstrīdus piespiedu izpildes apstrīdēšanas kārtību un prasījumiem no atdošanas līgumiem

J 28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-37/2009
Par kreditoru un trešo personu tiesībām, laulātajiem sadalot mantu

2008. gads

J 12.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-418/2008
Par Civillikuma 1488.panta 1.punkta piemērošanu, izšķirot strīdus par īres līguma noslēgšanu

J 29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-353/2008
Par tiesiskajām sekām, kas rodas, ja nekustamais īpašums pārdots secīgi vairākiem pircējiem

J 04.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2008
Par tiesībām celt prasību, apstrīdot uz administratīvā akta pamata slēgtu privāttiesisku darījumu un tā sekas

2007. gads

J 05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-806/2007
Tiesiskās sekas, ja darījums atzīts par spēkā neesošu

J 07.11.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-756/2007
Dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumu kvalifikācija dzīvojamās telpas īres līgumā

J 07.11.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-712/2007
Par pienākuma uzlikšanu noslēgt zemes nomas līgumu

J 24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-705/2007
Ārvalsts juridiskas personas tiesību un rīcības spēja nosakāma pēc viņa valdes atrašanās vietas likuma (Civillikuma 8.panta trešā daļa)

J 28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-188/2007
Par mantinieka tiesībām turpināt prāvu, kas ierosināta mantojuma atstājēja interešu aizstāvēšanai

2006. gads

J 01.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-600/2006
Par juridiskas personas izsniegtā pilnvarojuma saistošo spēku

J 17.05.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-351/2006
Par maksu procentu veidā, kas noteikta par saistības neizpildīšanu vai nepienācīgu tās izpildīšanu

2005. gads

J 07.12.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-542/2005
Par juridiskas personas akceptēta un reāli izpildīta darījuma tiesiskumu

J 05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-303/2005
Nepastāvot dzīvojamās telpas īres līguma priekšmetam, nevar noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu

J 20.04.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-246/2005
Par neesoša parāda izpildījuma atprasīšanas tiesiskajiem aspektiem

J 26.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2005
Par Civillikuma 1041. un 1044. panta piemērošanu labticīgam ieguvējam

2004. gads

J 01.12.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-642/2004
Par tiesiska darījuma iztulkošanu, dalībnieku gribas izteikuma noskaidrošanu

1997. gads

J 10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-446/1997
Par aizliegumu iemitināt jaunus īrniekus nedzīvojamās telpās līdz namīpašuma atdošanai likumīgajiem īpašniekiem

J 26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-432/1997
Par dzīvojamās mājas telpas apmaiņu aiz maldības

J 09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-110/1997
Ja darījums nav koroborēts, tas atbilstoši Civillikuma 1478. pantam nezaudē spēku

J 26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-55/1997
Izpildītu darījumu nevar tulkot kā vienpusēju apsolījumu, kuru nav pieņēmusi otra puse un kurš tādā gadījumā nenodibina saistību atbilstoši Civillikuma 1513. pantam

J 26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-42/1997
Par galvojuma līguma apstrīdēšanas procesuālo kārtību

1996. gads