Ievads (1 .- 25.pants)

Drukas versija

2020. gads

25.11.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1328/2020
Civillikuma 1.panta piemērošana kopīpašuma dalīšanā

J 30.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-466/2020
Ienākumu slēpšana, izmantojot komercsabiedrības un tās dalībnieka atbildības norobežošanas institūtu

J 07.07.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-304/2020
Personas deklarētās dzīvesvietas maiņas ietekme uz īres tiesiskajām attiecībām

J 29.10.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-288/2020
Pierādīšanas pienākums valdes locekļa kreditoru prasībā pret komercsabiedrību, ja valdes loceklis, būdams ar komercsabiedrību tieši saistīta persona, pienākumus pildījis bez atlīdzības

J 15.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-231/2020
Laba ticība kā kritērijs Civillikuma 1074. un 1075. pantā paredzēto subjektīvo tiesību izlietošanas robežu noteikšanai

J 12.03.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-189/2020
Labas ticības principa piemērošanas robežas

2019. gads

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-251/2019
Prasība par nepilngadīgam sportistam nodarīto kaitējumu veselībai saistībā ar iespējamo sporta ārsta un sporta kluba nolaidību

2018. gads

18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1782/2018
Labas ticības principa pārkāpums komercsabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanā, ierobežojot mirušā sabiedrības dalībnieka mantinieku tiesības

27.04.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-815/2018
Pārrobežu mantojuma lietā piemērojamās jurisdikcijas un likuma izvēle

J 11.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2018
Tiesības uz morālā kaitējuma atlīdzinājumu, ja izmaksāta atlīdzība par iekāpšanas atteikumu

2017. gads

27.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-363/2017
Tiesiskā darījuma noteikumu nepiemērošana, pamatojoties uz labas ticības principu, kā izņēmums

11.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2017
Tiesību netaisnprātīga izlietošana kā tiesiskās aizsardzības lieguma pamats

J 24.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-211/2017
Tiesas pilnvaras ierobežot tiesīgi noslēgta līguma spēku

29.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-201/2017
Morālā kaitējuma apmēra noteikšana sakarā ar nepamatoti ierosinātu kriminālprocesu, ja lieta iztiesāta saprātīgā termiņā un piemērots ar apcietinājumu nesaistīts drošības līdzeklis

03.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-106/2017
Nepamatota saukšana pie kriminālatbildības kā prezumējams fakts morālā kaitējuma atlīdzināšanai

2016. gads

J 28.04.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1840/2016
Notāra pienākums nodrošināt mantojuma procesā iesaistīto personu civilās tiesības un likumīgās intereses

10.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-70/2016
Īpašuma aizsardzība pašaizstāvības ceļā (Civillikuma 1040. un 1733. pants)

2014. gads

J 23.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2376/2014
Paškontrahēšanās darba līgumos un Civillikuma 1415.panta piemērošana

J 21.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/2014
Autoru darbu izmantošanas atlīdzības noteikšanas kārtība, mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas tiesības un pienākumi vienotu tarifu noteikšanā

2013. gads

J 23.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-257/2013
Atbildētāja noteikšana prasībā par hipotēkas un piedziņas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā

J 12.03.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-108/2013
Līguma nosacījumu izvērtēšanas pienākums patērētāju tiesību aizsardzības aspektā

2012. gads

J 17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-574/2012
Trata (pārvedu vekselis) un saistību pastiprināšana

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-227/2012
Uztura līguma personiskā rakstura nošķiršana no līgumā noteikto saistību izpildīšanas

2011. gads

J 20.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2011
Par Eiropas Savienības direktīvu piemērojamību

J 09.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-56/2011
Morālā kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšana saistībā ar radušos sakropļojumu vai izķēmojumu

2010. gads

J 07.04.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-74/2010
Nekustamo īpašumu atsavinājumu līgumu ķēdē nošķirami spēkā neesoši un spēkā esoši līgumi

2009. gads

2008. gads

J 29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-353/2008
Par tiesiskajām sekām, kas rodas, ja nekustamais īpašums pārdots secīgi vairākiem pircējiem

J 04.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-132/2008
Par ostu pārvalžu tiesībām rīkoties ar ostu teritorijā iekļauto valsts zemi

2007. gads

J 24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-705/2007
Ārvalsts juridiskas personas tiesību un rīcības spēja nosakāma pēc viņa valdes atrašanās vietas likuma (Civillikuma 8.panta trešā daļa)

J 23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-413/2007
Par kravai nodarīto zaudējumu atlīdzību pēc starptautiska autopārvadājuma līguma

2006. gads

J 15.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-662/2006
Par apakšuzņēmēja pienākumu atlīdzināt zaudējumus

2005. gads

J 12.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-318/2005
Par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atteikumu izmaksāt aprēķināto, bet neizmaksāto pensiju pārsūdzēšanas kārtību

J 09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-75/2005
Par pirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu

J 12.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-22/2005
Par Civillikuma 1.pantā ietvertā taisnīguma principa piemērošanas primāro nozīmi

2004. gads

1997. gads