Otrā nodaļa. VECĀKU UN BĒRNU SAVSTARPĒJĀS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI (146. - 205.pants)

Drukas versija

2020. gads

J 30.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-466/2020
Ienākumu slēpšana, izmantojot komercsabiedrības un tās dalībnieka atbildības norobežošanas institūtu

11.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-166/2020
Morālā kaitējuma atlīdzība par saskarsmes tiesību liegšanu

2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2020
Prasības tiesas spriedumam par saskarsmes tiesību īstenošanu saskarsmes personas klātbūtnē

J 2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[D]/2020
Bioloģiskā tēva tiesības uz privātās dzīves aizsardzību paternitātes lietā; Paternitātes lietās iesaistīto personu interešu vērtēšana un samērošana; Bērna intereses un bērna viedoklis

J 2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[F]/2020
Ieslodzītas personas tiesības uz saskarsmi ar bērnu un pušu interešu līdzsvarošana

2019. gads

2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[A]/2019
Izpildu raksta izsniegšana lietā par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību

J 2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[D]/2019
Mantojuma iegūšana, ja mantojuma atklāšanās brīdī nav noteikta paternitāte

2018. gads

2017. gads

J 28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-60/2017
Vecāku uzturēšanas pienākums un prasījuma tiesību par atbrīvošanos no vecāku uzturēšanas pienākuma rašanās

2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[A]/2017
Tiesību rašanās priekšnoteikumi, uz kuru pamata realizē bērna tiesības saņemt uzturlīdzekļus

2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[C]/2017
Dzimumšūnu donora un bērna ģenētiskā vecāka nošķiršana

J 2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[D]/2017
Pienākums izvērtēt izņēmuma faktorus, kas nepieļauj bērna atgriešanu pastāvīgās dzīvesvietas valstī

2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[H]/2017
Valsts pienākums sniegt atbalstu bērnu augšanai un attīstībai

J 2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[E]/2017
Viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanas tiesiskā daba un otra vecāka saskarsmes tiesības izmantošana (tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu, tiesības saņemt ziņas par bērnu u.tml.)

J 2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[J]/2017
Bioloģiskā tēva pierādīšanas pienākums, apstrīdot brīvprātīgi atzītu paternitāti

2016. gads

15.01.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2016
Dzīvokļa privatizācijā izmantoto sertifikātu piederības nozīme laulāto īpašuma tiesību daļas noteikšanā uz dzīvokli; Dalāmā mantojuma un pievienojuma vērtības noteikšanas kārtība

15.01.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2016
Dzīvokļa privatizācijā izmantoto sertifikātu piederības nozīme laulāto īpašuma tiesību daļas noteikšanā uz dzīvokli

J 2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]-2016
Viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšana

2015. gads

J 20.11.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2885/2015
Kārtība, kādā strīdus gadījumā realizējama bērna uzturlīdzekļu saņemšanas tiesība

J 07.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1478/2015
Jēdziens „kad bērns pats var sevi apgādāt” Civillikuma 179.panta izpratnē

J 2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]-/2015 un tiesnešu Intara Bistera un Normunda Salenieka atsevišķās domas
Ar tiesas nolēmumu nodibinātas „viena vecāka atsevišķas aizgādības” un „aizgādības tiesību atņemšanas” pamats un tiesiskās sekas

2014. gads

J 30.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-97/2014 un tiesneses Andas Briedes atsevišķās domas
Tiesiskais regulējums adoptēto likumiskā mantošanā no bioloģiskajiem vecākiem

J 2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2014
Kritēriji viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanai

2013. gads

J 2013. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]-/2013
Bērna interešu aizsardzība, prasītājam atsakoties no prasības paternitātes noteikšanas lietā

2012. gads

J 27.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1612/2012
Maza apmēra prasības par uzturlīdzekļu piedziņu ierosināšanas un izskatīšanas nosacījumi

J 2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2012
Bioloģiskā tēva tiesības apstrīdēt brīvprātīgi atzītu paternitāti

2011. gads

J 18.05.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-863/2011
Mainīgo izdevumu pozīcijas prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu

2010. gads

2009. gads

J 16.12.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-138/2009
Par šķīrējtiesā nodota civiltiesiska strīda izskatīšanu, ar kuru tiek aizskartas tādas personas tiesības vai ar likumu aizsargātas intereses, kura nav šķīrējtiesas līguma dalībniece

J 25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-65/2009
Par uzturlīdzekļu piedziņu mātei, kuras bērns ar īpašām vajadzībām atrodas pilnā valsts aprūpē

2008. gads

J 26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-440/2008
Par vecāku uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu līdz bērns var pats sevi uzturēt

J 26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-425/2008
Par vecāku uzturdošanas pienākumu bērnam, kurš stājies laulībā

2007. gads

J 24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-729/2007
Par vecāku vienošanās izpildi uzturlīdzekļu piedziņas lietās

J 29.08.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-556/2007
Par uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu mainoties apstākļiem, bet pastāvot vecāku vienošanās par noteiktu uzturlīdzekļu apmēru

2005. gads

J 05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-305/2005
Par atbildētāja pienākumu uzturlīdzekļu lietā pierādīt savu ienākumu apmēru

J 19.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2005
Par labprātīgu vienošanos maksāt uzturlīdzekļus bērnam

1997. gads

1996. gads

J 18.03.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-5/1996
Paternitātes fakta konstatēšana tiesā sevišķās tiesāšanās kārtībā