Piektā nodaļa. REĀLNASTAS (1260. – 1277.pants)

Drukas versija

2020. gads

J 06.07.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-15/2020
Strīds par līgumiskas reālnastas ierakstīšanu zemesgrāmatā

2014. gads

J 30.01.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1479/2014
Vienošanās par kopīpašnieku pienākumu ievērot teritorijas lietošanas noteikumus neatbilst reālnastas jēdzienam