Septītā nodaļa. IZPIRKUMA TIESĪBA (1381. – 1400.pants)

Drukas versija

2020. gads

J 23.09.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1093/2020
Pirmpirkuma tiesības un izpirkuma tiesības nostiprināšana zemesgrāmatā

2019. gads

17.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-107/2019
Pirmpirkuma un izpirkuma tiesību īstenošana uz lauksaimniecībā izmantojamu zemi

2018. gads

09.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2018
Bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku pirmpirkuma un izpirkuma tiesību izlietošanas īpatnības

2012. gads

J 14.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1913/2012 
Atteikšanās no izpirkuma tiesības nostiprināšanas zemesgrāmatā

J 26.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-710/2012
Atsavinātāja pienākums piedāvāt noslēgt pirkuma līgumu pirmpirkuma tiesīgajam, pirmpirkuma un izpirkuma tiesību noilgums

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2012
Maiņas darījuma kvalifikācija, atzīstot vienošanos par simulatīvu, noslēgtu ar mērķi apiet pirmpirkuma tiesības

2011. gads

J 09.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-69/2011
Kopīpašnieku piekrišanas nepieciešamība, pārdodot nekustamo īpašumu labprātīgā izsolē tiesas ceļā

2010. gads

2009. gads

J 26.08.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-72/2009
Izlīgums nedrīkst aizskart trešo personu tiesības

2008. gads

J 23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2008
Likuma „Par dzīvokļa īpašumu” normu piemērošana un izpirkuma tiesības nodibināšana

2007. gads

2005. gads

J 18.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-314/2005
Par likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 9.panta otrās daļas piemērošanu

2004. gads

1997. gads

J 07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-161/1997
Par izpirkuma tiesībām nekustama īpašuma atsavināšanas gadījumā