Piektā apakšnodaļa. ĪPAŠUMA APROBEŽOJUMI (1067.-1129.pants)

Drukas versija

2021. gads

2020. gads

25.11.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1328/2020
Civillikuma 1.panta piemērošana kopīpašuma dalīšanā

J 15.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-231/2020
Laba ticība kā kritērijs Civillikuma 1074. un 1075. pantā paredzēto subjektīvo tiesību izlietošanas robežu noteikšanai

J 16.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2020
Prasības tiesību par hipotēkas ieraksta dzēšanu uz citam kopīpašniekam piederošo domājamo daļu neesība

2019. gads

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-217/2019
Ēkas (būves) īpašnieka pirmpirkuma tiesības uz zemi, ja zemes kopīpašuma domājamā daļa tiek atsavināta citam zemes kopīpašniekam

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-206/2019
Būvju nojaukšanas prasījuma tiesību neesība trešām personām

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-162/2019
Dzīvokļa īpašuma likuma un Civillikuma regulējuma piemērošana kopīpašumā esošas dzīvokļu īpašumos nesadalītas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanā

06.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-135/2019
Mantojuma dalīšanas lietas izskatīšanas daži aspekti

17.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-107/2019
Pirmpirkuma un izpirkuma tiesību īstenošana uz lauksaimniecībā izmantojamu zemi

28.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-64/2019
Dzīvokļa īpašnieka pienākums nodrošināt apstākļus apsaimniekošanas norēķinu saņemšanai

2018. gads

J 30.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-364/2018
Dzīvokļa īpašnieka un zemesgrāmatā nereģistrēta dzīvokļa īpašuma ieguvēja tiesiskās attiecības

18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-340/2018
Kopīpašuma izbeigšana, ja uz zemes atrodas privatizācijai pakļauta dzīvojamā ēka

12.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-87/2018
Dzīvokļa īpašuma likuma normas nav piemērojamas strīdā starp individuālās apbūves atsevišķu nekustamo īpašumu īpašniekiem

J 12.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2018 un tiesnešu Aivara Keiša un Marikas Senkānes atsevišķās domas
Kopīpašnieka tiesības rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, ja ar šo rīcību netiek skartas pārējo ēkas kopīpašnieku tiesības vai intereses

2017. gads

04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-229/2017
Servitūta nodibināšana par labu kopīpašumā esošam nekustamajam īpašumam

J 30.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-95/2017
Procesuālo tiesību pārņemšanas juridiskā daba un sekas

2016. gads

J 23.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-287/2016
Piespiedu nomas līguma noslēgšana ar vienu no zemesgabala kopīpašniekiem

16.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-280/2016
Kopīpašumā esošas ēkas dalītas lietošanas noteikšana

16.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2016
Kopīpašumā esošai ēkai veiktu remontdarbu izdevumu atlīdzināšanas priekšnoteikumi; patvaļīgas būvniecības konstatēšana

2013. gads

J 14.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-173/2013
Kopīpašuma vērtības noteikšana, izskatot prasību par tā sadali

2012. gads

J 05.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1800/2012 
Kopīpašnieku vienošanās par kopīpašuma lietošanas kārtību nostiprināšana zemesgrāmatā

J 26.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-710/2012
Atsavinātāja pienākums piedāvāt noslēgt pirkuma līgumu pirmpirkuma tiesīgajam, pirmpirkuma un izpirkuma tiesību noilgums

J 23.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2012
Ūdens patēriņa starpība starp daudzdzīvokļu mājas un dzīvokļu ūdens skaitītāju rādījumiem un tās segšanas nosacījumi

2011. gads

J 21.09.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1089/2011 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām nostiprināšanu zemesgrāmatā

J 02.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-781/2011 un senatora Normunda Salenieka atsevišķās domas
Tiesības ierakstīt zemesgrāmatā vienošanos par nekustamā īpašuma lietošanas kārtību

J 09.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-69/2011
Kopīpašnieku piekrišanas nepieciešamība, pārdodot nekustamo īpašumu labprātīgā izsolē tiesas ceļā

2010. gads

J 15.09.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-171/2010
Servitūta izbeigšanās ar tiesības un pienākuma sakritumu vienā personā

2009. gads

J 09.12.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-333/2009
Par pušu vienošanās, ar kuru notikusi mantojuma sadale, saistošo spēku

2008. gads

J 29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-354/2008
Par ēku kā patstāvīgu nekustamā īpašuma tiesību objektu

J 23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2008
Likuma „Par dzīvokļa īpašumu” normu piemērošana un izpirkuma tiesības nodibināšana

2007. gads

J 24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-703/2007
Par kopīpašuma lietošanas kārtības sadales jauna varianta procesuālo nozīmi

J 03.01.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-17/2007
Prasības par kopīpašuma reālu sadali piekritība tiesai

2006. gads

J 20.09.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-500/2006
Par neuzdotas lietvedības apstiprināšanas sekām

J 15.03.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-48/2006
Par garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības biedra īpašuma tiesībām uz tiesiskā valdījumā esošu garāžu

2005. gads

2004. gads

1996. gads