10.nodaļa. PUSES (74.-77.pants)

Drukas versija

2020. gads

25.08.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1304/2020
Tiesību negodprātīga izmantošana, iesniedzot blakus sūdzību

2019. gads

12.07.2019. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-769/2019
Tiesības iesniegt kasācijas sūdzību, ja sabiedrība – lietas dalībniece reorganizēta un nav notikusi procesuālo tiesību pārņemšana

12.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2019
Tiesas izdevumu piedziņa, ja apelācijas sūdzību iesniegusi no tiesas izdevumiem atbrīvota trešā persona, kurai tiesas nolēmums ir nelabvēlīgs

2018. gads

14.03.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-488/2018
Lēmuma par puses procesuālo tiesību pārņemšanu noformēšana

13.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-95/2018
Izņēmuma gadījumi, kad persona var tikt pielaista tiesvedības procesā apelācijas instancē līdzatbildētāja statusā

J 02.02.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2018
Maksātnespējas procesa laikā noslēgta prasījuma cesijas tiesiskuma pārbaude

2017. gads

15.02.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-700/2017
Lēmuma par puses (ne)aizstāšanu nepārsūdzamība

J 16.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-407/2017
Maksātnespējas administratora atbrīvojums no tiesas izdevumu samaksas kā izņēmuma noteikums

J 30.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-221/2017
Iespēja nodot jaunajam īpašniekam prasījuma tiesības par īres līguma izbeigšanu

25.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-169/2017
Prasītāja tiesības lūgt tiesu izprasīt pierādījumus un novērtēt iesniegtos pierādījums atbilstoši Civilprocesa likuma 97.pantam

18.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2017
Valsts atbildība par nepamatotu naudas līdzekļu arestu; atlīdzinājuma apmērs par nepamatotu naudas līdzekļu arestu

J 30.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-95/2017
Procesuālo tiesību pārņemšanas juridiskā daba un sekas

2015. gads

08.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-276/2015
Lietas dalībnieka darbnespējas lapā ietvertā informācija kā priekšnoteikums lietas izskatīšanas atlikšanai; pilnvarojums nereģistrētā kopdzīvē

2014. gads

J 05.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2014
Prasījuma precizēšana apelācijas instances tiesā

J 12.03.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2014
Ierobežojumi atkārtota pieteikuma par puses procesuālo tiesību pārņemšanu iesniegšanai; tiesas kompetence, izskatot uz cesijas līguma pamatotu pieteikumu par puses procesuālo tiesību pārņemšanu

2013. gads

J 30.01.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-1/2013
Procesuālo noteikumu neievērošana kā jaunatklātie apstākļi

2012. gads

J 28.08.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1876/2012
Uztura ņēmēja tiesību pārņemšana prasības lietā par uztura līguma atcelšanu

J 14.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-886/2012
Apelācijas instances tiesas kompetence izvērtēt prasības iesniegšanas termiņa kavējumu

J 22.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-76/2012
Pierādījumu iesniegšanas kārtība; pušu sacīkstes un līdztiesības principa ievērošanas pienākums

2011. gads

J 22.06.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/2011
Par kritērijiem Latvijas pilsonības atņemšanai

J 09.03.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2011
Par puses procesuālo tiesību pārņemšanu; tiesas izdevumu atlīdzināšana

2010. gads

J 24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-233/2010
Par atbilstīgu atlīdzinājumu nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā (Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums)

J 24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-226/2010
Par iestādi kā juridisku personu Civillikuma 1407.panta izpratnē; valsts atbildība par tās iestāžu amatpersonu prettiesisko rīcību

2009. gads

J 11.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2009
Par saistību bezstrīdus piespiedu izpildes apstrīdēšanas kārtību un prasījumiem no atdošanas līgumiem

2008. gads

2007. gads

2005. gads

J 23.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-172/2005
Par personas goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību

J 09.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-114/2005
Par Civillikuma 2349.panta piemērošanas tiesiskajiem aspektiem

2004. gads

J 15.12.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-710/2004
Par Civilprocesa likuma 93. panta ceturtās daļas, 159. panta otrās daļas nosacījumu neizpildīšanas sekām