1.nodaļa. CIVILPROCESA PRINCIPI (1.-15.pants)

Drukas versija

2021. gads

12.01.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2021
Ar maksātnespējas procesa pasludināšanas dienu apstājas ne vien līgumisko procentu un līgumsoda, bet arī likumisko nokavējuma procentu pieaugums

J 28.01.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2021
Interešu svēršana un samērīgums pierādījumu pieprasīšanā

J 28.01.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2021
Pierādījumu, kas ietver fiziskās personas datus, pieprasīšana

2020. gads

J 04.11.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-974/2020
Tiesas tiesības samazināt atlīdzināmo izdevumu advokāta palīdzības samaksai apmēru

J 15.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-693/2020
Ar patērētāju noslēgta līguma teksta salasāmības prasība

02.07.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-487/2020
Apelācijas sūdzība par tās iesniedzējam iznākuma ziņā labvēlīgu spriedumu

J 28.04.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-276/2020
Ārvalstu tiesu nolēmumu izmantošana tiesas nolēmuma pamatošanai

J 14.05.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-128/2020
Tiesas pienākums iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā

26.10.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-123/2020
Cietušā tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ja kriminālprocess izbeigts nereabilitējošu apstākļu dēļ

17.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-119/2020
Katras dzīvokļu īpašnieku kopības interešu noskaidrošana, ja pārvaldnieks cēlis prasību par elektronisko sakaru tīklu pārvietošanu vairākās dzīvojamās mājās

05.05.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-59/2020
Publiskā iepirkuma procedūrā noslēgta uzņēmuma līguma izbeigšanas rezultātā radušos zaudējumu piedziņa

J 16.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2020
Prasības tiesību par hipotēkas ieraksta dzēšanu uz citam kopīpašniekam piederošo domājamo daļu neesība

2019. gads

J 11.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-1374/2019
Sacīkstes princips prasībā par dalībnieku sapulces lēmuma atcelšanu

J 25.09.2019. Civillietu departamenta lēmumu lietā Nr. SKC-1181/2019
Tiesas kompetence pārbaudīt šķīrējtiesas līguma spēkā esību

J 06.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-340/2019
Visa neizmantotā atvaļinājuma kompensācija

01.08.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2019
Prasība par īpašuma atsvabināšanu no piedziņas un nostiprināšanu zemesgrāmatā

28.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/2019
Atbilstošas atlīdzības par miesas bojājumu nodarīšanu noteikšana salīdzināšanas ceļā

28.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/2019
Būves statusa noteikšana (zemes daļa vai patstāvīgs īpašuma objekts)

26.09.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/2019
Valsts tiesības civilprocesa kārtībā prasīt atlīdzību par kaitējumu, kas nodarīts ar noziedzīgu nodarījumu

2018. gads

J 06.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2018
Tiesas kompetence pēc savas ierosmes vērtēt, vai pret patērētāju vērstajai prasībai ir iestājies noilgums

13.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-95/2018
Izņēmuma gadījumi, kad persona var tikt pielaista tiesvedības procesā apelācijas instancē līdzatbildētāja statusā

12.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-87/2018
Dzīvokļa īpašuma likuma normas nav piemērojamas strīdā starp individuālās apbūves atsevišķu nekustamo īpašumu īpašniekiem

17.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-84/2018
Tiesvedības valoda un pārstāvja nepielaišana valsts valodas nezināšanas dēļ, ja viņš pats nodrošinājis tulku

J 28.05.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-82/2018
Kreditoram par ļaunu noslēgta fiktīva darījuma apstrīdēšana

J 06.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-78/2018
Prasības par atlīdzinājumu pakļautība, ja aizskārumu radījusi iestādes faktiskā rīcība

26.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-23/2018
Publikācijas vērtēšana strīdā par uzņēmuma reputācijas aizskārumu

2017. gads

09.11.2017. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1420/2017
Judikatūras maiņa kā pamats pieteikumam par lietas ierosināšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

J 30.06.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1213/2017
Atgriešanās pie sprieduma izpildes vispārīgā kārtībā, ja parādnieks, kuram ir atļauts spriedumu izpildīt pa daļām, nerīkojas labā ticībā

14.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-297/2017
Iepriekšējā nekustamā īpašuma īpašnieka parāds kā tiesiski nepieļaujams priekšnoteikums atteikumam noslēgt Dabasgāzes piegādes līgumu ar nākamo nekustamā īpašuma īpašnieku

J 26.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-166/2017
Līdztiesības un sacīkstes principa ievērošana

J 13.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-147/2017
Mantinieka iecelšana ar ārvalstīs noslēgtu līgumu

J 28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-120/2017
Taisnīguma un samērīguma princips līgumsoda samazināšanā

J 30.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-95/2017
Procesuālo tiesību pārņemšanas juridiskā daba un sekas

J 23.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2017
Termina „apsūdzība” kriminālprocesā nozīme Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas 6.panta pirmās daļas izpratnē, izvērtējot pirmstiesas izmeklēšanas ilgumu

J 28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-60/2017
Vecāku uzturēšanas pienākums un prasījuma tiesību par atbrīvošanos no vecāku uzturēšanas pienākuma rašanās

J 12.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2017
No prasības nodrošinājuma izrietošo zaudējumu atlīdzināšana

2016. gads

15.06.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2195/2016
Civilprocesuālo tiesību normu intertemporālā piemērojamība

16.06.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2180/2016
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīcības apstrīdēšanas kārtība

J 16.03.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1196/2016
Regulas Nr.44/2001 piemērojamība lietās par tādu ārvalsts tiesu nolēmumu izpildi, kas pēc būtības izskatītas šķīrējtiesā

J 24.03.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1166/2016
Notiesātā tiesības apstrīdēt brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atteikumu virzīt iesniegumu par soda izciešanas režīma mīkstināšanu izskatīšanai administratīvajā komisijā

22.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-334/2016
Prokurora pieaicināšana vienlīdzīgai personas interešu aizsardzībai

17.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-306/2016
Morālā kaitējuma atlīdzināšana, ja valsts institūcija pret personu darbojusies publisko tiesību jomā

J 31.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-231/2016
Strīda par pierādījuma viltojumu pakļautība

J 15.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-200/2016
Citu tiesu judikatūras ietekme uz izskatāmo lietu

J 26.02.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-77/2016
Kreditora tiesības saņemt apmierinājumu no parādnieka, ja viņš nav bijis informēts par maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku citā valstī

20.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-74/2016
Konvencijas par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, 4.panta tvērums (Romas konvencija)

2015. gads

J 22.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2778/2015
Civilprocesa likuma 5.panta sestās daļas piemērošana

J 13.05.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1427/2015
Regulas (EK) Nr.44/2001 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” 34.panta 1.punkta (sabiedriskās kārtības klauzula), 31.panta (pagaidu pasākumi) un citu tiesību normu piemērošanas jautājumi, izskatot pieteikumu par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi

J 30.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-229/2015
Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu piemērošanas jautājumi

J 28.08.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-187/2015
Advokāta palīdzības samaksas izdevumu piedziņas pamatojums

17.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2015
Ārvalsts likumu piemērošana, izskatot ārpuslīgumisko attiecību strīdu

2014. gads

2013. gads

J 31.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-452/2013
Morālā kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšana par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgu vai nepamatotu rīcību

J 30.01.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-1/2013
Procesuālo noteikumu neievērošana kā jaunatklātie apstākļi

2012. gads

J 28.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1594/2012
Apelācijas instances tiesas pienākums izskatīt lietu apelācijas sūdzības apjomā (Civilprocesa likuma 426.pants)

J 17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-637/2012
Interneta portālu jēdziens likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” izpratnē

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-415/2012
Sprieduma likumība un pamatotība robežu strīda lietā

J 19.06.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-357/2012
Finanšu līzinga jēdziens un tā kvalifikācijas jautājumi

J 27.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2012
Morālais kaitējums un tā atlīdzināšanas tiesiskais pamats

J 18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-150/2012
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas strīda pakļautība

J 22.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/2012
Kravu autopārvadātāju tiesības un pienākumi apstākļos, kas kavē kravas nodošanu saņēmējam

2011. gads

J 17.02.2011. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-923/2011
Par tiesvedību civillietā regulējošo tiesību normu spēku laikā

J 22.06.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/2011
Par kritērijiem Latvijas pilsonības atņemšanai

J 09.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-56/2011
Morālā kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšana saistībā ar radušos sakropļojumu vai izķēmojumu

2010. gads

J 22.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2010
Par īpašumtiesību nostiprināšanu likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanos laiku un kārtību” 14.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajā kārtībā

J 24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-226/2010
Par iestādi kā juridisku personu Civillikuma 1407.panta izpratnē; valsts atbildība par tās iestāžu amatpersonu prettiesisko rīcību; morālā kaitējuma atlīdzināšana par sakropļojumu vai izķēmojumu

J 24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2010
Par dienesta dzīvokļa tiesisko statusu un sekām, kādas šis statuss rada

J 10.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-37/2010
Par Komerclikuma 286.panta pirmās daļas piemērošanu

2009. gads

J 26.08.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-878/2009
Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja tiesībām celt prasību pret valsts amatpersonu par zaudējuma piedziņu valsts ienākumos

J 25.11.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-306/2009
Par tiesisku darījumu rakstisku formu un to izpildes vai daļējas izpildes sekām

2008. gads

J 29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-386/2008
Par saistības izpildījuma pierādīšanas līdzekļiem

J 04.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2008
Par tiesībām celt prasību, apstrīdot uz administratīvā akta pamata slēgtu privāttiesisku darījumu un tā sekas

2007. gads

J 23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-515/2007
Par lietas dalībnieku procesuālo tiesību ievērošanu

J 14.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-134/2007
Par personas tiesībām uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā

2006. gads

2005. gads

2003. gads

J 08.10.2003. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-437/2003
Par kooperatīvās sabiedrības biedra statusa atjaunošanu

1997. gads

J 22.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-346/1997
Prasība par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi izskatāma saistībā ar tām materiālo tiesību normām, kuras kā pamatu norāda prasītāji lietā