4.nodaļa. TIESĀŠANĀS IZDEVUMI (33.-45.pants)

Drukas versija

2021. gads

17.03.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-119/2021
Apstākļi, kas izslēdz Civilprocesa likuma 44. panta piektās daļas piemērošanu

J 11.03.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-5/2021
Izdevumu atlīdzība advokāta palīdzības samaksai kredītiestāžu maksātnespējas un likvidācijas lietās

2020. gads

J 04.11.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-974/2020
Tiesas tiesības samazināt atlīdzināmo izdevumu advokāta palīdzības samaksai apmēru

03.07.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-568/2020
Prasītās tiesības vērtība kā valsts nodevas aprēķina pamats prasībā par cesijas līguma atzīšanu par spēkā neesošu

J 15.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-231/2020
Civilprocesa likuma 44. panta pirmās prim daļas piemērošanas aspekts

2019. gads

J 17.07.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1037/2019
Tiesiskā paļāvība uz valsts nodevas aprēķina pareizību

12.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2019
Tiesas izdevumu piedziņa, ja apelācijas sūdzību iesniegusi no tiesas izdevumiem atbrīvota trešā persona, kurai tiesas nolēmums ir nelabvēlīgs

2018. gads

17.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-341/2018
Personas tiesības uz tai piešķirtajiem atvieglojumiem no tiesas izdevumu atlīdzināšanas valstij zaudētas prāvas gadījumā

J 03.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-240/2018
Ar lietas vešanu saistīto izdevumu piedziņa pēc sprieduma stāšanās spēkā

J 28.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-207/2018
Līdzpārdošanas tiesības sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku līgumā

J 30.08.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-179/2018
Valsts nodeva prasībā par piedziņas vēršanu uz atdāvināto mantu

29.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-48/2018
Tiesas izdevumu piedziņa no valsts mantojuma lietā

2017. gads

15.12.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1719/2017
Pienākums pieņemt blakus sūdzību, ja pieteikts lūgums par atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas

30.08.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-414/2017
Tiesāšanās izdevumu prasījums kasācijas instances tiesā

J 16.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-407/2017
Maksātnespējas administratora atbrīvojums no tiesas izdevumu samaksas kā izņēmuma noteikums

16.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-374/2017
Ja Ģenerālprokuratūra civillietā ir atbildētājas statusā, tad nav tiesiska pamata tās atbrīvošanai no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos

2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[G]/2017
Pirms un pēc laulības noslēgšanas veiktā ieguldījuma atgūšana

2016. gads

16.10.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2390/2016
Tiesas izdevumu atlīdzināšana, ja tiesvedība lietā izbeigta

15.06.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2195/2016
Civilprocesuālo tiesību normu intertemporālā piemērojamība

31.08.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1692/2016
Zaudējušās puses ar lietas vešanu saistīto izdevumu atlīdzības apmēra ierobežojums

J 22.02.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1073/2016
Izdevumi advokāta palīdzības samaksai kā viens no tiesāšanās izdevumu veidiem

J 12.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-342/2016
Ar lietas vešanu saistīto izdevumu neatlīdzināšana atbildētājam prasības daļējas apmierināšanas gadījumā

30.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-102/2016
Taisnīga atlīdzība par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu; tiesāšanās izdevumi atsavinot īpašumu sabiedrības vajadzībām

2015. gads

J 20.11.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2885/2015
Kārtība, kādā strīdus gadījumā realizējama bērna uzturlīdzekļu saņemšanas tiesība

J 30.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-224/2015
Valsts nodevas un citu tiesāšanās izdevumu atmaksāšanas tiesiskie aspekti

J 28.08.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-187/2015
Advokāta palīdzības samaksas izdevumu piedziņas pamatojums

2014. gads

J 31.10.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2768/2014
Ar lietas vešanu saistīto izdevumu atlīdzināšana noraidītas pretprasības gadījumā

J 26.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1948/2014
Ar sprieduma izpildi saistītie izdevumi un to atlīdzināšanas pienākums

J 10.12.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2014
Patentpilnvarotā sniegto pakalpojumu statuss tiesvedībā

2013. gads

J 20.11.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1981/2013
Mantiskā stāvokļa izvērtēšana kā priekšnoteikums atbrīvošanai no tiesas izdevumu piedziņas

J 28.11.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1770/2013
Autoratlīdzība kā darba samaksas sastāvdaļa un Civilprocesa likuma 44.panta trešās daļas tvērums

2012. gads

J 25.10.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2207/2012
Izņēmums no drošības naudas iemaksas noteikumiem

J 14.11.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1915/2012
Valsts nodevas daļējas atmaksas nosacījums izlīguma gadījumā

J 27.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1612/2012
Maza apmēra prasības par uzturlīdzekļu piedziņu ierosināšanas un izskatīšanas nosacījumi

J 21.02.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1039/2012
Tiesas izdevumu samaksas atvieglojumu piemērošana biedrībai, kas civilprocesā īsteno tās biedra pārstāvību

J 27.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-412/2012
Izdevumu atlīdzināšana advokāta palīdzības samaksai solidāriem atbildētājiem, ja prasība noraidīta

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2012
Maiņas darījuma kvalifikācija, atzīstot vienošanos par simulatīvu, noslēgtu ar mērķi apiet pirmpirkuma tiesības

2011. gads

J 23.11.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-377/2011 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Par Civilprocesa likuma 33.panta trešās daļas 1.punktā un 44.panta pirmās daļas 1.punktā ietvertā jēdziena „advokāts” tulkojumu

J 09.03.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2011
Par puses procesuālo tiesību pārņemšanu; tiesas izdevumu atlīdzināšana

2010. gads

J 10.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-625/2010
Par Civilprocesa likuma 33.panta trešās daļas 1.punktā un 44.panta pirmās daļas 1.punktā ietvertā jēdziena „advokāts” tulkojumu

J 27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-43/2010
Par izņēmumu no vispārīgiem noteikumiem par tiesas izdevumiem

2009. gads

2007. gads

J 03.01.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-17/2007
Prasības par kopīpašuma reālu sadali piekritība tiesai

2005. gads

J 05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-579/2005
Par zemnieku saimniecību maksātnespējas tiesiskajām sekām

1997. gads

J 19.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-196/1997
Par valsts nodevas aprēķināšanu par mantotajiem sertifikātiem

J 08.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/1997
Par kreditora izvēles tiesībām, prasot līgumsoda samaksu vai līguma izpildījumu

1996. gads

J 25.09.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-134/1996
Par valsts nodevas nomaksu prasībās, kuras izriet no darba koplīguma par kompensācijas piedziņu

J 26.06.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-68/1996
Par pretapelācijas sūdzību un valsts nodevas samaksāšanu par to

J 29.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-21/1996
Par tiesību pārņēmēja atbildību par reorganizēta uzņēmuma saistībām