18.nodaļa. PRASĪBAS CELŠANA (127.-136.pants)

Drukas versija

2020. gads

J 29.07.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-988/2020
Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas prasījumu pakļautība administratīvajām tiesām

J 30.09.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-364/2020
Simulatīva darījuma apstrīdēšanas procesuālā forma

03.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-190/2020
Noilguma pārtraukšana, ja atgādinājums parādniekam nosūtīts uz deklarēto dzīvesvietu

27.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-181/2020
Pretrunīgu un savstarpēji viens otru izslēdzošu prasījumu nepieļaujamība

2018. gads

J 06.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2018
Termiņš prasījumiem, kas celti sakarā ar noteikumu par vienlīdzīgu darba samaksu pārkāpumu

2017. gads

J 28.09.2017. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1751/2017
Prasības par dalībnieku lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu termiņa nokavējums

07.03.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-914/2017
Prasījumu vienveidīga izskatīšana un procesuālās ekonomijas princips

16.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-369/2017
Noilguma pārtraukums, ja tiesa atteikusies pieņemt prasības pieteikumu

J 27.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-365/2017
Strīda atkārtotas izskatīšanas iespējamība

J 20.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-325/2017
Priekšnoteikumi prasības celšanai par īres līguma izbeigšanu sakarā ar īres un komunālo pakalpojumu maksas parādu

J 29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-160/2017
Lūguma par zaudējumu atlīdzības solidāru piedziņu tiesiskā daba

2016. gads

16.06.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2180/2016
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīcības apstrīdēšanas kārtība

J 24.03.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1166/2016
Notiesātā tiesības apstrīdēt brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atteikumu virzīt iesniegumu par soda izciešanas režīma mīkstināšanu izskatīšanai administratīvajā komisijā

2014. gads

J 04.09.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2775/2014
Prasības celšana lietās par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem

J 31.10.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2768/2014
Ar lietas vešanu saistīto izdevumu atlīdzināšana noraidītas pretprasības gadījumā

J 18.09.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2465/2014
Īrnieka prasības tiesības izvērtējums jautājumā par dzīvokļa jaunā īpašnieka ievešanu valdījumā

J 05.02.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1447/2014 un tiesneses Mārītes Zāģeres atsevišķās domas
Maksātnespējas procesa administratora un tiesu izpildītāja darbību regulējuma atšķirības parādnieka mantas izsoles procesā

2011. gads

J 02.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-4/2011 un senatora Normunda Salenieka atsevišķās domas
Par juridisku faktu, kas nepieciešami politiski represētās personas statusa noteikšanai, konstatēšanu Civilprocesa likuma 37. nodaļā noteiktajā kārtībā

2010. gads

J 21.04.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-736/2010
Par pašvaldības iestāžu iekšējo lēmumu apstrīdēšanu

J 21.04.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-721/2010
Par fiziskas personas tiesībām lūgt prokuratūru aizstāvēt tās tiesības un likumīgās intereses

J 27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-443/2010
Prasības pieteikuma nepieņemšanas pamats. Pārstāvamās personas prasītājas statuss

2009. gads

J 30.09.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1054/2009
Zvērināta tiesu izpildītāja rīcības izsoles procesā pārsūdzēšana, personu loks, kas var iesniegt sūdzību

2008. gads

J 01.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-68/2008
Par politiski represētās personas statusa noteikšanas tiesisko dabu

2007. gads

J 24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-703/2007
Par kopīpašuma lietošanas kārtības sadales jauna varianta procesuālo nozīmi

J 14.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-134/2007
Par personas tiesībām uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā

2006. gads

2003. gads

J 08.10.2003. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-437/2003
Par kooperatīvās sabiedrības biedra statusa atjaunošanu

1997. gads

J 26.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-137/1997
Par prasības un pretprasības vienlaicīgu izskatīšanu vienā tiesvedībā