21.nodaļa. CIVILLIETU IZTIESĀŠANA (151.-188.pants)

Drukas versija

2020. gads

J 30.09.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-364/2020
Simulatīva darījuma apstrīdēšanas procesuālā forma

2019. gads

J 03.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-376/2019
Zemesgrāmatas ieraksta pamata grozīšanas kārtība

21.01.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-209/2019
Lietas izskatīšana, ja uz tiesas sēdi nav ieradies valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējs

2016. gads

31.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-340/2016
Tiesas pienākums sekmēt pušu izlīgumu procesa gaitā

J 31.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-231/2016
Strīda par pierādījuma viltojumu pakļautība

2013. gads

J 14.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-173/2013
Darbnespējas lapas kā attaisnojošas neierašanās tiesas sēdē pamatojums

2012. gads

J 18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2012
Notariāla akta patiesīguma apstrīdēšanas kārtība

2011. gads

J 22.02.2011. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-538/2011
Par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību; par izlīgumu kasācijas instances tiesā

2005. gads

J 02.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-85/2005
Par Civillikuma 1592. panta piemērošanas tiesiskajām sekām

2004. gads

J 15.12.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-710/2004
Par Civilprocesa likuma 93. panta ceturtās daļas, 159. panta otrās daļas nosacījumu neizpildīšanas sekām

1997. gads