26.nodaļa. TIESVEDĪBAS IZBEIGŠANA (223.-225.pants)

Drukas versija

2020. gads

26.10.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-123/2020
Cietušā tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ja kriminālprocess izbeigts nereabilitējošu apstākļu dēļ

J 16.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2020
Prasības tiesību par hipotēkas ieraksta dzēšanu uz citam kopīpašniekam piederošo domājamo daļu neesība

2019. gads

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-206/2019
Būvju nojaukšanas prasījuma tiesību neesība trešām personām

27.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-169/2019
Tiesas pienākums respektēt prasītāja tiesības atteikties no prasības

2018. gads

J 15.11.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1341/2018
Tiesas ex officio pienākums pārbaudīt, vai pastāv pamats tiesvedības izbeigšanai

19.04.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-950/2018
Cietušā tiesības civilprocesuālā kārtībā prasīt atlīdzinājumu par noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu, ja kriminālprocesā prasījums par kompensāciju apmierināts daļēji

13.12.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-142/2018
Zvērināta advokāta profesionālās darbības ietvaros noslēgtās vienošanās ar klientu par juridiskas palīdzības sniegšanu personiskais raksturs

J 06.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-78/2018
Prasības par atlīdzinājumu pakļautība, ja aizskārumu radījusi iestādes faktiskā rīcība

J 23.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2018
Tiesu kompetences nošķiršana, apstrīdot iestādes faktisko rīcību

2017. gads

30.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1320/2017
Atbilstoši Darba likuma 100. panta piektajai daļai pieteiktā darbinieka uzteikuma nepārsūdzamība

J 27.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-365/2017
Strīda atkārtotas izskatīšanas iespējamība

J 14.07.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-187/2017
Administratora tiesību un pilnvaru termiņš

2016. gads

J 12.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-342/2016
Prioritārā kārtībā veicamā pārbaude kasācijas instances tiesā

17.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-306/2016
Morālā kaitējuma atlīdzināšana, ja valsts institūcija pret personu darbojusies publisko tiesību jomā

27.10.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-59/2016
Tiesības izbeigt tiesvedību sakarā ar pieteikuma par izpildu raksta izsniegšanu atsaukumu

2015. gads

J 29.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2015
Strīdu par pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu atgūšanu pakļautība

2014. gads

J 12.03.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2014
Ierobežojumi atkārtota pieteikuma par puses procesuālo tiesību pārņemšanu iesniegšanai

2013. gads

J 08.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-32/2013
Jautājuma par iestādes faktiskās rīcības dēļ nodarīta morālā kaitējuma piedziņu pakļautība

J 2013. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]-/2013
Bērna interešu aizsardzība, prasītājam atsakoties no prasības paternitātes noteikšanas lietā

2012. gads

J 15.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1327/2012
Ierēdņa prasījuma par piemaksas piedziņu pakļautība

J 17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-579/2012
Eiropas Konvencijas par Starptautisko komercšķīrējtiesu normas par tiesībām apstrīdēt pakļautību tiesai piemērošana

J 14.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-497/2012
Cesijas ierobežojumi un to neievērošanas tiesiskās sekas cesionāra prasījuma par maiņas līguma atzīšanu par pirkuma līgumu izskatīšanā

J 18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-150/2012
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas strīda pakļautība

J 22.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-88/2012 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Pieteikuma par juridiska fakta konstatēšanu izskatīšanas pakļautības noteikumi

2011. gads

J 12.10.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1319/2011
Vienošanās par jurisdikciju strīdu izšķiršanā

J 22.02.2011. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-538/2011
Par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību; par izlīgumu kasācijas instances tiesā

J 26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2011
Par termina „parāda akts” skaidrojumu Civilprocesa likuma 298.panta izpratnē

J 12.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2011
Gribas izteikums tiesiskā darījumā; Pierādījumu novērtēšana un lietas izskatīšanas robežas

2010. gads

2009. gads

J 09.09.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-775/2009
Apelācijas instances tiesa nav tiesīga izskatīt prasījumus, ko pēc būtības nav izskatījusi pirmās instances tiesa

J 25.03.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-83/2009
Par civilās tiesvedības nepieļaujamību divu publisko tiesību subjektu starpā par zaudējumiem, kas radušies, pildot publiski tiesiskās funkcijas

2008. gads

J 04.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2008
Par tiesībām celt prasību, apstrīdot uz administratīvā akta pamata slēgtu privāttiesisku darījumu un tā sekas

J 01.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-68/2008
Par politiski represētās personas statusa noteikšanas tiesisko dabu

2006. gads

2003. gads

J 08.10.2003. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-437/2003
Par kooperatīvās sabiedrības biedra statusa atjaunošanu

1997. gads

J 26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-183/1997
Par izpildīta darījuma ar nekustamu īpašumu spēkā esamību, ja darījums nav izteikts rakstiskā formā

J 26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-99/1997
Par atzinumu, ka darbinieks atlaists no darba nelikumīgi, ja darbinieks atsakās no atjaunošanas darbā

1996. gads

J 13.11.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-114/1996
Par prasījuma tiesību liegt atzīt pilnvaru par spēkā neesošu

J 24.07.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-76/1996
Par pretprasības izskatīšanu, ja atsaukta prasība